Alsėdžių gimnazija sulaukė garbių svečių

Gin­ta­rės KAR­MO­NIE­NĖS nuo­trau­ka
Šau­lių są­jun­gos šimt­me­tį gim­na­zi­ja pa­mi­nė­jo su bū­riu gar­bių sve­čių
Ket­vir­ta­die­nį Al­sė­džių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­ja su­lau­kė ypa­tin­gų sve­čių, tarp ku­rių bu­vo pa­ts Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­das ge­ne­ro­las ma­jo­ras Val­de­ma­ras Rup­šys. Jo ir ki­tų gar­bių as­me­nų vi­zi­to prie­žas­tis – ren­gi­nys, skir­tas pa­mi­nė­ti Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos me­tus, ku­riais, kaip ži­nia, pa­skelb­ti 2019-ie­ji.

Su­lauk­ta gar­bių sve­čių

Tą­dien Al­sė­džių gim­na­zi­jo­je lan­kė­si ir Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos va­das pul­ki­nin­kas lei­te­nan­tas Gin­ta­ras Ko­ryz­na. Šiai są­jun­gai at­sto­va­vo ir ki­ti jos na­riai – ak­ty­vus vi­suo­me­ni­nin­kas ir at­li­kė­jas Gab­rie­lius Liau­dans­kas-Sva­ras, Au­gus­tas Žu­kaus­kas, ku­ris vi­siems ži­no­mas, kaip „Iš­gy­ve­ni­mo sto­vyk­lų“ or­ga­ni­za­to­rius, bei žur­na­lo „Tri­mi­tas“ ko­res­pon­den­tas Val­das Kil­pys. Pas­ta­rie­ji ve­dė pa­mo­kas-dis­ku­si­jas apie pi­lie­tiš­ku­mą ir pa­trio­tiš­ku­mą bei jo svar­bą jau­na­jai kar­tai.

Šau­lių są­jun­gos me­tams pa­mi­nė­ti skir­ta­me teo­ri­nia­me-pra­kti­nia­me se­mi­na­re su­lauk­ta ir jau­nų­jų šau­lių kuo­pų iš Var­nių (Tel­šių r.), Tve­rų bei Plun­gės. Taip pat da­ly­va­vo bū­rys pe­da­go­gų iš Rie­ta­vo ir Tel­šių.

„Sma­gu, kad šian­dien dau­gu­mos re­gio­no pe­da­go­gų ir jau­nų­jų šau­lių ke­liai ve­da į Al­sė­džius. Tad drą­siai ga­li­ma teig­ti, jog Al­sė­džiai – re­gio­no jau­nų­jų šau­lių lop­šys“, – kal­bė­jo ren­gi­nį ve­du­si Dai­va Gra­ma­lie­nė.

Šiais me­tais Šau­lių są­jun­ga mi­ni sa­vo šimt­me­tį. Jau­nie­siems al­sė­diš­kiams šau­liams jis itin įsi­min­ti­nas, mat ta pro­ga jie ga­vo iš­skir­ti­nę do­va­ną – ga­li­my­bę sa­vo jė­gas iš­ban­dy­ti tarp­tau­ti­nė­je „Ka­ri­nių kla­sių“ sto­vyk­lo­je Len­ki­jos Ža­ga­no sau­su­mos pa­jė­gų ba­ta­lio­ne.

Kal­bė­jo apie pa­trio­tiš­ku­mą ir pi­lie­tiš­ku­mą

Apie tai, kaip jiems ten se­kė­si, jau­nie­ji šau­liai trum­pai pa­pa­sa­ko­jo į gim­na­zi­jos ak­tų sa­lę gau­siai su­si­rin­ku­siems sve­čiams. Pir­miau­sia mo­ki­niai pa­žy­mė­jo, kad jiems bu­vo di­džiu­lė gar­bė bū­ti vie­nais pir­mų­jų Lie­tu­vos pa­siun­ti­nių tarp­tau­ti­nė­je sto­vyk­lo­je, kur jie at­sto­va­vo ne tik Al­sė­džiams ir Plun­gės ra­jo­nui, bet vi­sai Lie­tu­vai.

„Sto­vyk­la ma­ne iš­mo­kė dirb­ti ko­man­do­je. La­biau­siai įsi­mi­nė aš­tuo­nių ki­lo­met­rų bė­gi­mas su kliū­ti­mis. Di­de­lį įspū­dį pa­li­ko ir sun­kio­sios ar­ti­le­ri­jos pa­būk­lai. Len­ki­jo­je pa­to­bu­li­nau ži­nias apie ka­riuo­me­nės veik­lą, su­si­pa­ži­nau su šios ša­lies is­to­ri­ja, su­si­ra­dau nau­jų drau­gų“, – įspū­džiais da­li­jo­si vie­nas iš moks­lei­vių.

Iš­gir­dęs jau­nų­jų šau­lių įspū­džius bei iš­vy­dęs sto­vyk­lo­je da­ry­tas nuo­trau­kas, su­si­ža­vė­ji­mo al­sė­diš­kiais ne­slė­pė ir pa­ts Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­das V. Rup­šys, tu­rė­jęs jiems skai­ty­ti pra­ne­ši­mą apie pi­lie­tiš­ku­mą ir pa­trio­tiš­ku­mą bei jo svar­bą.

„Jū­sų įspū­džiai bei fo­tog­ra­fi­jos iš sto­vyk­los Len­ki­jo­je ge­ro­kai pa­ko­re­ga­vo ma­no su­pla­nuo­tą kal­bą. Sup­ra­tau, kad šios gim­na­zi­jos mo­ki­niai, jų pe­da­go­gai ir vi­sa bend­ruo­me­nė daug dė­me­sio ski­ria ka­ri­niam ren­gi­mui, švie­ti­mui, gink­lams, ap­ran­gai ir ap­skri­tai ko­vi­nei pa­reng­čiai. Bet no­ri­si ak­cen­tuo­ti, kad pi­lie­tiš­ku­mo ir pa­trio­tiš­ku­mo ug­dy­mas yra kur kas pla­tes­nė są­vo­ka nei ka­ri­nis mo­ky­mas, dis­cip­li­na.

Gra­žiau­sias pi­lie­tiš­ku­mo at­spin­dys – at­sa­kin­gas vi­sų po­žiū­ris į pa­rei­gas bei są­mo­nin­gas jų vyk­dy­mas. Mo­ki­nių pa­grin­di­nė pa­rei­ga yra mo­ky­tis – iš­mok­ti tai, ką duo­da mo­kyk­la, ką pa­tei­kia ir ko rei­ka­lau­ja pe­da­go­gai. Nes, kad ir koks di­de­lis pa­trio­tas bū­tum, be ži­nių pra­žū­si. Jos rei­ka­lin­gos ne tik ka­riuo­me­nė­je, bet ir ki­to­se sfe­ro­se. Neuž­ten­ka bū­ti vien pa­trio­tu ar pa­vyz­din­gu pi­lie­čiu, rei­kia tu­rė­ti ir ži­nių ba­ga­žą“, – kal­bė­jo ka­riuo­me­nės va­das.

Al­sė­džių gim­na­zi­jos lai­ki­na­jam di­rek­to­riui Re­gi­man­tui Ka­va­liaus­kui V. Rup­šys įtei­kė vi­sai mo­kyk­lai skir­tą ka­riuo­me­nės va­do ženk­lą bei pa­dė­kos raš­tą.

Pa­ger­bė šau­lių at­mi­ni­mą

Kaip tu­rė­tų at­ro­dy­ti pi­lie­tiš­ka vi­suo­me­nė, kal­bė­jo ir Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos va­das G. Ko­ryz­na, sa­kęs, jog pa­trio­tiš­ku­mo ir pi­lie­tiš­ku­mo at­spin­dys yra pa­tys žmo­nės. Sve­čias dė­ko­jo gim­na­zi­jos mo­ky­to­jams, taip ak­ty­viai pri­si­de­dan­tiems prie sa­vo mo­ki­nių pi­lie­ti­nio ug­dy­mo, švie­ti­mo, sa­vo ži­nio­mis pa­de­dan­tiems jiems at­ras­ti sa­vo ke­lią.

Apie pa­trio­tiš­ku­mo bei pi­lie­tiš­ku­mo svar­bą pa­si­sa­kė ir Že­mai­ti­jos šau­lių 8-os rink­ti­nės va­das Ju­lius Svi­ru­šis, Sei­mo na­rys Jur­gis Raz­ma bei Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai.

Mi­nint Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos me­tus, pa­mi­nė­tos ir 15-osios dvie­jų mer­gi­nų, tuo­met de­vy­nio­lik­me­tės tel­šiš­kės Vik­to­ri­jos Adač­ku­tės ir še­šio­lik­me­tės al­sė­diš­kės Vil­mos Bud­rec­ky­tės 14-osios mir­ties me­ti­nės. Abi mer­gi­nos už drą­są, su­ma­nu­mą ir ryž­tą gelbs­tint skęs­tan­čius vai­kus po mir­ties ap­do­va­no­tos Žū­van­čių­jų gel­bė­ji­mo kry­žiu­mi. Mer­gi­nų at­mi­ni­mas pa­gerb­tas ty­los mi­nu­te.

„Šių mer­gi­nų pa­vyz­dys pa­ro­do, kaip svar­bu bū­ti pi­lie­tiš­ku šau­liu, ku­ris net ir ri­zi­kuo­da­mas sa­vo gy­vy­be pa­si­ryž­ta gel­bė­ti ki­tus“, – kal­bė­jo D. Gra­ma­lie­nė.

Gim­na­zi­jos iš­skir­ti­nu­mas

O lai­ki­na­sis mo­kyk­los va­do­vas R. Ka­va­liaus­kas su­si­rin­ku­sie­siems, ypač tiems, ku­rie mo­kyk­lo­je lan­kė­si pir­mą kar­tą, trum­pai pa­pa­sa­ko­jo, kuo Al­sė­džių gim­na­zi­ja ski­ria­si nuo ki­tų.

„Mū­sų gim­na­zi­ja daž­nai va­di­na­ma ir ka­ri­ne, ir pi­lie­ti­ne, ir pa­trio­ti­ne mo­kyk­la. Sun­ku trum­pai nu­pa­sa­ko­ti, ko­kia ji iš­ties. Es­mė – mes ki­to­kie. Vie­ni mo­ki­niai šio­je gim­na­zi­jo­je ieš­ko ži­nių, ki­ti ban­do at­ras­ti sa­ve įvai­rio­se kryp­ty­se, to­kio­se kaip su­ka­rin­ta veik­la. Ki­ti čia ran­da užuo­vė­ją nuo ne­pa­lan­kių ap­lin­kos są­ly­gų. Mus iš tik­rų­jų įvai­riai va­di­na. Ne­be­nus­tem­ba­me ki­ta­me lai­do ga­le iš­gir­dę: „Čia – gim­na­zi­ja? Mo­kyk­la? Sa­na­to­ri­ja? Gy­dy­mo įstai­ga?“. Tai ro­do, kad mū­sų įstai­ga ga­li su­teik­ti žy­miai dau­giau nei bet ku­ri ki­ta bend­ro­jo la­vi­ni­mo įstai­ga.

Esa­me pi­lie­tiš­ka gim­na­zi­ja, tad sa­vai­me su­pran­ta­ma, jog iš­skir­ti­nį dė­me­sį ski­ria­me vals­ty­bi­nėms šven­tėms. Svar­bus ak­cen­tas pi­lie­tiš­ku­mui yra ir uni­for­ma, ku­ri moks­lei­vį ne tik pa­tem­pia, bet ir įpa­rei­go­ja. Su uni­for­ma mo­ki­nys ne tik at­ro­do, bet ir jau­čia­si ki­taip“, – kal­bė­jo lai­ki­na­sis gim­na­zi­jos va­do­vas. Jis pri­mi­nė ir gim­na­zi­jos puo­se­lė­ja­mą Nep­rik­lau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­rų Jo­no Smil­ge­vi­čiaus ir S. Na­ru­ta­vi­čiaus, ku­rio gar­bei pa­va­din­ta mies­te­lio mo­kyk­la, at­mi­ni­mą.

Di­rek­to­rius pa­si­džiau­gė gim­na­zi­jos par­tne­rys­te su Lie­tu­vos ka­ro aka­de­mi­ja, Lie­tu­vos šau­lių są­jun­ga, Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­go­mis bei pa­vie­niais, ta­čiau reikš­min­gais žmo­nė­mis, ku­rių dė­ka al­sė­diš­kiai įpras­tą sa­vo veik­lą paį­vai­ri­na pa­pil­do­ma, jau­na­jai kar­tai daug įdo­mes­ne. Pui­kiau­sias to pa­vyz­dys – ket­vir­ta­die­nį su ži­no­mu at­li­kė­ju bei vi­suo­me­ni­nin­ku Sva­ru vy­ku­sios pa­mo­kos, į ku­rias mo­ki­niai tie­siog ver­žė­si.