Apleista degalinė buvo tapusi... nematoma

Jur­gi­tos NAG­LIE­NĖS nuo­trau­ka
Tei­gia­ma, esą anks­čiau įtrauk­ti šią de­ga­li­nę į ne­pri­žiū­ri­mų ob­jek­tų są­ra­šą ne­bu­vo rei­ka­lo
Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je svars­tant ap­leis­tų sta­ti­nių, ku­riems siū­lo­ma tai­ky­ti mak­si­ma­lų leis­ti­ną – 3-jų pro­c. dy­džio – ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio ta­ri­fą, ki­lo klau­si­mas, kam rei­kė­tų „dė­ko­ti“, kad į šį są­ra­šą nie­ka­da neįt­rau­kia­ma se­no­ji ku­ro de­ga­li­nė, esan­ti Plun­gės mies­to pa­kraš­ty­je, Rie­ta­vo gat­vės ga­le?

„Že­mai­tis“ jau ra­šė, kad šie­met ap­si­lei­dė­lių są­ra­šas – ge­ro­kai trum­pes­nis. Ja­me tik 10 Plun­gės mies­te ir ra­jo­ne esan­čių sta­ti­nių, ku­rių ne­pri­žiū­ri jų sa­vi­nin­kai (per­nai į są­ra­šą įtrauk­ti net 32).

Pris­ta­tęs šį są­ra­šą svars­ty­ti Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Ūkio, eko­lo­gi­jos ir kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­te, Vie­tos ūkio sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Vi­ta­li­jus Gri­gor­je­vas pa­si­džiau­gė, jog pa­ga­liau pra­dė­ta tvar­ky­ti va­di­na­ma­ja­me ka­rei­vi­nių kvar­ta­le esan­tys UAB „Ug­nies ta­kas“ pri­klau­san­tys skly­pai – griau­na­mi sta­ti­niai, va­lo­ma te­ri­to­ri­ja.

Dėl to iš ap­si­lei­dė­lių są­ra­šo šie­met iš­brauk­ti net 8 šiai įmo­nei pri­klau­san­tys sta­ti­niai. Dar 7 taip pat ap­leis­tus sta­ti­nius, sto­vin­čius Bab­run­gė­nų kai­me, iš są­ra­šo nu­spręs­ta iš­brauk­ti, nes jų vie­to­je ku­ria­si lan­gų ga­myk­la.

Žo­džiu, ten­den­ci­jos ge­ros ir tuo bū­tų ga­li­ma pa­si­džiaug­ti. Bet ko­mi­te­to na­riams ki­lo klau­si­mas, ko­dėl kai ku­rie ap­leis­ti sta­ti­niai iki šiol yra tar­si ne­ma­to­mi nei se­niū­nams, tei­kian­tiems re­ko­men­da­ci­jas, ką įtrauk­ti į šį są­ra­šą, nei Vie­tos ūkio sky­riaus spe­cia­lis­tams?

Vie­nas to­kių – jau daug me­tų ne­be­vei­kian­ti ir vai­duok­liu vir­tu­si se­no­ji Plun­gės mies­to de­ga­li­nė, sto­vin­ti Rie­ta­vo gat­vės ga­le. Rei­kia pri­pa­žin­ti, jos vaiz­das ne­puo­šia mies­to. Juo­lab kad ša­lia ėmė kur­tis įmo­nės, ky­la nau­jas pri­va­čių na­mų kvar­ta­las.

Iš­gir­dęs šį klau­si­mą, per mi­nė­tą­jį ko­mi­te­to po­sė­dį V. Gri­gor­je­vas sa­kė sa­vi­veik­la neuž­sii­man­tis – į są­ra­šą įtrau­kian­tis tik tuos ob­jek­tus, ku­riuos siū­lo se­niū­nai. O mi­nė­to­sios ko­lo­nė­lės tarp siū­lo­mų ne­bu­vo.

Dar kar­tą šis klau­si­mas iš­kel­tas jau per Ta­ry­bos po­sė­dį. „Ta ko­lo­nė­lė yra ta­pu­si vie­šuo­ju tua­le­tu. Ten nar­ko­ma­nų liz­das pa­si­da­ręs. Ko­dėl kaž­kas su­ge­bė­jo iš­brauk­ti ją iš to są­ra­šo, jei se­niū­nės tei­ki­mas bu­vo“, – klau­sė Ta­ry­bos na­rys Ro­ber­tas End­ri­kas.

At­sa­ky­ti į šį klau­si­mą iš­kvies­tas V. Gri­gor­je­vas dar kar­tą pa­ti­ki­no, kad se­niū­nė de­ga­li­nės ne­tei­kė. Jis sa­kė po ko­mi­te­to po­sė­džio su­si­sie­kęs su de­ga­li­nės sa­vi­nin­ku (sta­ti­nys pri­klau­so Ma­žei­kiuo­se re­gist­ruo­tai įmo­nei). Šis at­siun­tęs raš­tą, kad de­ga­li­nė ir jos te­ri­to­ri­ja bus ap­tvar­ky­ta. Esą anks­čiau tam bu­vo sam­do­mas žmo­gus, bet jam išė­jus iš dar­bo ob­jek­tas li­kęs be prie­žiū­ros.

Vis dėl­to po­li­ti­kai nu­ta­rė ne­ti­kė­ti gra­žiais pa­ža­dais ir de­ga­li­nę įtrauk­ti į ne­tvar­ko­mų sta­ti­nių są­ra­šą. Juo­lab kad mak­si­ma­lus leis­ti­nas ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio ta­ri­fas bus tai­ko­mas už šiuos – 2019 – me­tus. O atei­ty, jei sa­vi­nin­kas ims tvar­ky­tis, di­džiau­siu mo­kes­čio ta­ri­fu bus ga­li­ma jo ne­be­baus­ti.

Po po­sė­džio „Že­mai­čio“ kal­bin­tas V. Gri­gor­je­vas pa­kar­to­jo, jog įta­ri­mas ant jo mes­tas vi­sai be rei­ka­lo. Jis sa­kė tu­rin­tis Rū­tos Jo­nu­šie­nės pa­teik­tą raš­tą, ku­riuo se­niū­nė siū­lo į ne­pri­žiū­ri­mų sta­ti­nių są­ra­šą įtrauk­ti tik du ob­jek­tus. Tas ir bu­vo ap­da­ry­ta, o apie de­ga­li­nę ta­me siū­ly­me esą neuž­si­me­na­ma nė žo­de­liu.

Spe­cia­lis­tas sa­kė šį se­niū­nės tei­ki­mą ža­dan­tis iš­siųs­ti ir Ta­ry­bos na­riams, idant ne­be­lik­tų abe­jo­nių, kad jis ban­dan­tis kaž­ką dangs­ty­ti ir slėp­ti.

Pa­ti Bab­run­go se­niū­nė R. Jo­nu­šie­nė „Že­mai­čiui“ pa­sa­ko­jo, kad anks­čiau ši de­ga­li­nė vi­sa­da bū­da­vo įtrau­kia­ma į ne­pri­žiū­ri­mų sta­ti­nių są­ra­šą (nors V. Gri­gor­je­vas ti­ki­no, kad šie­met ji bus įtrauk­ta pir­mą kar­tą). Se­niū­nės žo­džiais, ka­dan­gi de­ga­li­nės te­ri­to­ri­ja bū­da­vo pri­žiū­ri­ma, šie­nau­ja­ma, o sta­ti­nio lan­gai ir du­rys – už­kal­ti, prieš po­rą me­tų ji nu­spren­du­si ne­be­siū­ly­ti jos ap­mo­kes­tin­ti kaip ne­tvar­ko­mos.

„Tik šie­met pra­va­žiuo­da­ma pa­ma­čiau, kad si­tua­ci­ja ten vėl blo­ga. Pa­kal­bė­jom apie tai su V. Gri­gor­je­vu. Jis pa­dė­jo ras­ti de­ga­li­nės sa­vi­nin­ką, bet šis at­siun­tė ga­ran­ti­nį raš­tą, kad vėl tvar­kys ir pri­žiū­rės šį sa­vo tur­tą. O kaip ten bus iš tik­rų­jų, ne­ži­nau. Pa­ma­ty­sim. Fak­tas, kad toks ob­jek­tas ne­puo­šia mies­to. Juo­lab kad sto­vi jo priei­go­se“, – pri­dū­rė se­niū­nė.

Ji sa­kė gir­dė­ju­si, esą de­ga­li­nei ieš­ko­ma pir­kė­jų, tik nie­kas iki šiol ne­su­si­do­mė­jo. Gal­būt pa­di­din­tas ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio ta­ri­fas pa­ska­tins ak­ty­viau ieš­ko­ti nau­jų sa­vi­nin­kų ir Plun­gė pa­ga­liau ga­lės at­si­svei­kin­ti su šia „puoš­me­na“.