Nuotrauka iš feisbuko
Pir­ma­die­nį tuneliu teko „plaukti“
Pir­ma­die­nį so­cia­li­niai tink­lai mir­gė­jo nuo pa­si­pik­ti­nu­sių plun­giš­kių ži­nu­čių. Ne vie­nas kė­lė nuo­trau­kas, ku­rio­se – ap­sem­tas nau­ja­sis Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vė­je esan­tis tu­ne­lis po ge­le­žin­ke­liu ir per van­de­nį lė­tai ke­lią be­si­ski­nan­tys au­to­mo­bi­liai. Ki­ti py­ko dėl to­kios si­tua­ci­jos ir kei­kė tu­ne­lio sta­ty­to­jus.

„Džiaug­tis rei­kia, ne­mo­ka­mas ba­sei­nas at­si­da­rė“; „Il­gai ne­lai­kė“; „Ga­ran­ti­ja bai­gė­si“; „Lai­kas už­da­ry­ti re­mon­tui“, – ko­men­ta­vo ap­sem­to tu­ne­lio nuo­trau­kas in­ter­ne­te iš­vy­dę plun­giš­kiai. Vie­nas ko­men­ta­to­rių ra­šė, esą to ir rei­kė­jo ti­kė­tis, nes se­nais lai­kais tu­ne­lio vie­to­je bu­vo pel­ky­nas ir te­kė­jo upe­liu­kas. Ki­tas dar pri­dū­rė, kad pa­da­ry­ta bro­ko pro­jek­tuo­jant ir sta­tant šį ob­jek­tą, tad ši pro­ble­ma taps nuo­la­ti­nė.
Ta­čiau to­kia si­tua­ci­ja tru­ko vos ke­lias va­lan­das – prieš­piet dar­bi­nin­kai at­kim­šo lie­taus van­dens su­rin­ki­mo gro­te­les ir tu­ne­lis bu­vo nu­sau­sin­tas. Po to „Že­mai­čio“ kal­bin­tas Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Vie­tos ūkio sky­riaus lai­ki­na­sis ve­dė­jas Ar­vy­das Liu­ti­ka sakė, kad dėl už­si­kim­šu­sio tu­ne­lio šį­kart bu­vo kal­ti... pa­tys vai­ruo­to­jai.
Esą nu­siun­tus į tu­ne­lį dar­bi­nin­kus aiš­kin­tis, ko­dėl už­si­lai­ko lie­taus van­duo, paaiš­kė­jo, jog gro­te­les van­de­niui su­bėg­ti yra už­kim­šu­sios au­to­mo­bi­lio plast­ma­si­nių de­ta­lių nuo­lau­žos.
„Žmo­nės va­ži­nė­ja ne­tvar­kin­gais au­to­mo­bi­liais, tad ir at­si­tin­ka taip, kad nuo jų by­ran­čios nuo­lau­žos už­kem­ša lie­taus van­dens su­rin­ki­mo tra­pus. Šį­kart bū­tent tos nuo­lau­žos ir bu­vo kal­tos dėl po­tvy­nio. Nes pa­tik­ri­nus paaiš­kė­jo, jog vi­sa siurb­li­nė vei­kė. Už­te­ko tas nuo­lau­žas pa­trauk­ti, ir van­dens ne­li­ko“, – sa­kė A. Liu­ti­ka.
Be­je, prieš ke­le­tą sa­vai­čių apie ga­li­mą po­tvy­nį tu­ne­ly­je per Ta­ry­bos po­sė­dį per­spė­jo Ta­ry­bos na­rys Ro­ber­tas End­ri­kas. Jis gar­siai pik­ti­no­si, jog tu­ne­lis yra ne­šluo­ja­mas, pil­nas per­nykš­čių la­pų, ku­rie stip­riau pa­li­jus už­kimš pa­vir­ši­nių nuo­te­kų tink­lus ir vis­kas ap­lin­kui pa­tvins.
Pri­mi­nus šį per­spė­ji­mą, 
A. Liu­ti­ka sa­kė, jog ke­lios die­nos prieš pir­ma­die­nio po­tvy­nį tu­ne­lis bu­vo iš­šluo­tas. „Taip, šio­kių to­kių pro­ble­mų dėl tu­ne­lio prie­žiū­ros yra. Jas spren­džia­me, bet šį­kart tik­rai ne la­pai ar ko­kios ki­tos są­na­šos bu­vo kal­tos dėl po­tvy­nio“, – pa­brė­žė Vie­tos ūkio sky­riaus lai­ki­na­sis ve­dė­jas.
Pa­sak jo, vi­suo­se mies­tuo­se, tu­rin­čiuo­se tu­ne­lius, pa­si­tai­ko vie­no­kių ar ki­to­kių bė­dų dėl jų eksp­loa­ta­ci­jos. Daž­niau­siai jų bū­na stip­riau pa­li­jus, tad Plun­gė nė­ra kaž­kuo iš­skir­ti­nė.
„Mums dar rei­kia lai­ko iš­mok­ti gy­ven­ti su šiuo nau­ju ob­jek­tu. Pa­ma­ty­sim, ko­kios bė­dos, kur ir ka­da ky­la pro­ble­mų. Kaip ir prie bet ko­kio nau­jo sta­ti­nio rei­kia pri­pras­ti“, – kal­bė­jo A. Liu­ti­ka ir pri­dū­rė, kad kol kas dėl tu­ne­lio ky­la daug er­ze­lio ir ne­pa­si­ten­ki­ni­mo. Bet, rei­kia ti­kė­tis, su lai­ku jo liks ma­žiau.
„Kas čia to­kio? Jei ei­na ma­ši­na pra­va­žiuot, tai nė­ra ko de­juot. Kai trau­ki­nys su­sto­da­vo, bū­da­vo kamš­tis, bu­vo blo­gai. Da­bar tu­ne­lį pa­da­rė – vėl blo­gai. Ša­kės“, – ra­šė vie­nas feis­bu­ko lan­ky­to­jas, pa­šiep­da­mas vos ne apo­ka­lip­ti­nį vaiz­de­lį pie­šu­sius ki­tus ko­men­ta­to­rius.
 

A. Liu­ti­kos at­siųs­ta nuo­trau­ka
Nu­lei­dus tu­ne­lį ap­sė­mu­sį lie­taus van­de­nį paaiš­kė­jo, kad po­tvy­nį su­kė­lė plast­ma­si­nės au­to­mo­bi­lio de­ta­lių nuo­lau­žos