Dėl sporto komplekso – nauja taktika

Jur­gi­tos NAG­LIE­NĖS nuo­trau­ka
Sa­vi­val­dy­bės va­do­vai pra­šė pa­skelb­ti džiu­gią ži­nią – spor­to komp­lek­sas Plun­gė­je bus
Pir­ma­die­nį į spau­dos kon­fe­ren­ci­ją pa­kvies­tiems žur­na­lis­tams Plun­gės ra­jo­no val­džios at­sto­vai pra­ne­šė vil­tin­gą ži­nią – spor­to komp­lek­sas Plun­gė­je bus. Kal­bė­ta, kad nors ne­pa­vy­ko iš pir­mo kar­to nu­pirk­ti dar­bo pro­jek­to ir ran­gos dar­bų, su­ge­bė­ta sku­biai per­sio­rien­tuo­ti ir im­tis nau­jos tak­ti­kos. Nusp­ręs­ta komp­lek­so sta­ty­bą iš­skai­dy­ti į ke­lis eta­pus. Ti­ki­ma­si, kad pir­mo­jo eta­po dar­bai pra­si­dės jau ne­tru­kus, gal net ki­tą sa­vai­tę.

Skai­ty­to­jams pri­me­na­me, kad pa­skel­bu­si di­de­lės ver­tės tarp­tau­ti­nį komp­lek­so dar­bo pro­jek­to ir sta­ty­bos dar­bų pir­ki­mo vie­šą­jį kon­kur­są Sa­vi­val­dy­bė su­lau­kė tik vie­no siū­ly­mo. Ir tas pa­ts vir­ši­jo mak­si­ma­lią su­mą net 4,5 mln. eu­rų, tad ga­liau­siai pir­ki­mas nu­trauk­tas.

Svars­tant, kaip elg­tis to­liau, nu­tar­ta dar­bus skai­dy­ti į ke­lias da­lis. Esą ka­dan­gi kiek­vie­no jų su­mos bus ma­žes­nės, tai ir pir­ki­mo pro­ce­dū­ros už­truks trum­piau, ir no­rin­čių­jų im­tis konk­re­čių dar­bų gal­būt bus dau­giau. Be to, šie­met pra­dė­jus pir­muo­sius dar­bus, šis pro­jek­tas bus trak­tuo­ja­mas kaip tęs­ti­nis, kas jam už­tik­rins fi­nan­sa­vi­mą ki­tais me­tais.

Kaip per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją kal­bė­jo ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas, Sa­vi­val­dy­bė jau pa­si­ra­šė su­tar­tį su ESO dėl ma­žo ga­ba­ri­to tran­zi­ti­nės trans­for­ma­to­ri­nės Men­de­no gat­vė­je, rei­ka­lin­gos bū­si­ma­jam komp­lek­sui, įren­gi­mo.

Ki­ta ge­ra ži­nia ta, kad jau at­plėš­ti vo­kai su siū­ly­mais pa­si­rink­to­je komp­lek­so te­ri­to­ri­jo­je įreng­ti lie­taus nuo­te­kų sis­te­mą. Pa­sak Vie­šų­jų pir­ki­mų sky­riaus ve­dė­jos Jū­ra­tės Gar­čins­kai­tės, sėk­mės at­ve­ju, dar šią sa­vai­tę bus pa­si­ra­šy­ta su­tar­tis su kon­kur­so lai­mė­to­ju, o ki­tą tu­rė­tų pra­si­dė­ti ir dar­bai.

„Nors tai ma­žy­tis žings­nis, ko­ją į komp­lek­so te­ri­to­ri­ją jau bū­si­me įkė­lę“, – pa­si­džiau­gė vi­ce­me­rė As­ta Beier­le-Ei­gir­die­nė.

O ka­da pra­si­dės di­džio­ji komp­lek­so sta­ty­ba? J. Gar­čins­kai­tė in­for­ma­vo, kad jau pra­dė­tos tech­ni­nio pro­jek­to ko­re­ga­vi­mo pro­ce­dū­ros. Esą jų rei­kia dėl to, kad nu­spręs­ta skelb­ti du pir­ki­mus: ba­sei­no ir spor­to sa­lės at­ski­rai. To­kiu žings­niu ti­ki­ma­si pa­siek­ti, kad kon­kur­se da­ly­vau­tų dau­giau įmo­nių. Be to, kiek­vie­nu at­ve­ju bus ga­li­ma skelb­ti ne­be tarp­tau­ti­nį, kaip pir­mą­kart, bet at­vi­rą su­pap­ras­tin­tą kon­kur­są, ku­riam už­ten­ka ir 9 die­nų.

Pas­kel­bus mi­nė­tą­jį ne­pa­vy­ku­sį kon­kur­są, pa­siū­ly­mams pa­teik­ti ran­go­vai tu­rė­jo net 30 die­nų. Vis dėl­to tai ne­ga­ran­ta­vo sėk­min­gos baig­ties. Kaip jau mi­nė­ta, su­lauk­ta tik vie­no pa­siū­ly­mo, o at­plė­šus vo­ką, pa­ma­ty­ta, kad to pa­siū­ly­mo kai­na net 4,5 mln. eu­rų vir­ši­jo skelb­tą bend­rą dar­bo pro­jek­to pa­ruo­ši­mo ir sta­ty­bos dar­bų kai­ną.

Per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją „Že­mai­tis“ tei­ra­vo­si, ko­dėl taip at­si­ti­ko? Kaip ga­lė­jo ši­taip pra­si­lenk­ti Sa­vi­val­dy­bės lū­kes­čiai ir ran­go­vo ape­ti­tas? „Ar tiks toks at­sa­ky­mas: pa­skel­bus kon­kur­są, pir­ki­mo są­ly­go­mis do­mė­jo­si daug įmo­nių. Bu­vo pri­si­jun­gu­si net 31-a. Tai kaip ga­lė­jo at­si­tik­ti, kad iš jų ga­liau­siai pa­siū­ly­mą pa­tei­kė tik vie­na?“ – klau­si­mu į klau­si­mą at­sa­kė J. Gar­čins­kai­tė.

Pa­sak jos, tarp kon­kur­so są­ly­go­mis be­si­do­mė­ju­sių įmo­nių tik­rai bu­vo ne vie­na, ga­lė­ju­si da­ly­vau­ti kon­kur­se, tad tai, kad siū­ly­mą pa­tei­kė tik vie­na – dau­giau nei keis­ta. O gal­būt ir nie­ko keis­to, ži­nant, kaip vers­las kon­ku­ruo­ja dėl kiek­vie­no stam­bes­nio už­sa­ky­mo. Kaip sa­ko­ma, mei­lė­je ir ka­re vi­sos prie­mo­nės yra ge­ros...

Bet jei jau ima­ma­si to­kių prie­mo­nių, ar ati­tin­ka­mos ins­ti­tu­ci­jos ne­tu­rė­tų pa­si­do­mė­ti tuo? „Tai la­bai sun­kiai įro­do­mi da­ly­kai. Apie tai ne kar­tą yra kal­bė­ju­si ir Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba. Per­kan­čio­sios or­ga­ni­za­ci­jos ne­tei­su­mą įro­dy­ti yra daug leng­viau nei tie­kė­jo. Gal dėl to, kad vers­las tu­ri dau­giau ga­li­my­bių pa­si­sam­dy­ti ge­rus ad­vo­ka­tus“, – svars­tė J. Gar­čins­kai­tė.

„Pa­bai­gai gal rei­kė­tų pri­dur­ti, kad no­rė­tų­si etiš­ko el­ge­sio vers­le. Kad ne­bū­tų kaž­ko­kių stab­dy­mų ir truk­dy­mų. Gal ran­go­vai ga­liau­siai su­si­mąs­tys, jog tai vi­sų bend­ras tiks­las. Vi­si no­ri­me to spor­to komp­lek­so“, – pri­dū­rė vi­ce­me­rė A. Beier­le-Ei­gir­die­nė.