Plungiškių svajonė turėti baseiną vėl... bliūkšta

Artūro JAUGĖLOS nuotr.
Plaukimo baseinas. Asociatyvi iliustracija.
Šios sa­vai­tės pra­džio­je Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės sve­tai­nė­je pa­si­ro­dė in­for­ma­ci­ja, kad Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja bai­gia bir­že­lio pa­bai­go­je pa­skelb­to vie­šo­jo pir­ki­mo „Uni­ver­sa­laus spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo komp­lek­so Men­de­no g. 1C, Plun­gė­je, sta­ty­bos dar­bai“ pro­ce­dū­ras. Ar tai reiš­kia, kad il­ga­me­tė plun­giš­kių sva­jo­nė mė­gau­tis van­dens pra­mo­go­mis bliūkš­ta?

„Že­mai­čio“ skai­ty­to­jams pri­min­si­me, kad Uni­ver­sa­laus spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo komp­lek­so pro­jek­tas bu­vo pa­reng­tas per­nai rug­sė­jo mė­ne­sį, tuo­met su­reng­tas ir vie­šas jo pri­sta­ty­mas. Jau ta­da at­ro­dė, kad komp­lek­sas – ko­ne ran­ka pa­sie­kia­mas. De­ja, nuo pro­jek­to pri­sta­ty­mo vi­suo­me­nei iki tos die­nos kai, Cent­ri­nia­me vie­šų­jų pir­ki­mų po­rta­le „gi­mė“ skel­bi­mas apie vie­šą­jį pir­ki­mą, praė­jo... de­vy­ni mė­ne­siai.

Bir­že­lio pa­bai­go­je pa­skel­bus kon­kur­są plun­giš­kiai vėl lei­do sau pa­sva­jo­ti, kad pa­ga­liau tu­rės ba­sei­ną ir mo­der­nią spor­to sa­lę, bet ir vėl ne­pa­vy­ko. Mat iki tos die­nos, kai bu­vo nu­ma­ty­ta vo­kų su pa­siū­ly­mais at­plė­ši­mo pro­ce­dū­ra (iš pra­džių ji bu­vo nu­ma­ty­ta rugp­jū­čio 1-ąją, vė­liau nu­kel­ta į rugp­jū­čio 20 d.), jų su­lauk­ta vos vie­no.

Pa­siū­ly­mą iš­nag­ri­nė­ju­si Vie­šų­jų pir­ki­mų ko­mi­si­ja rug­sė­jo 2 die­ną priė­mė spren­di­mą jį at­mes­ti, o vie­šo­jo pir­ki­mo pro­ce­dū­ras už­baig­ti. Pa­si­do­mė­jus, kuo ar­gu­men­tuo­ja­mas toks ko­mi­si­jos spren­di­mas, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­šų­jų pir­ki­mų sky­riaus ve­dė­ja Jū­ra­tė Gar­čins­kai­tė at­sa­kė, kad ar­gu­men­tas la­bai pa­pras­tas – Sa­vi­val­dy­bė Uni­ver­sa­lų spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo komp­lek­są yra nu­ma­čiu­si pa­sta­ty­ti už 9,8 mi­li­jo­no eu­rų, o tie­kė­jo kai­na – di­des­nė nei 14 mln. eu­rų. Ji per di­de­lė, o de­rė­tis tie­kė­jas esą net ne­si­ruo­šia.

Šis vie­šas pir­ki­mas – pa­ts bran­giau­sias ir di­džiau­sias iš vi­sų, ku­riuos te­ko or­ga­ni­zuo­ti Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai. Ko­dėl ga­li­mi ran­go­vai juo ne­su­si­do­mė­jo? Pa­sak J. Gar­čins­kai­tės, su­si­do­mė­ju­sių­jų lyg ir bu­vo – Cent­ri­nia­me vie­šų­jų pir­ki­mų po­rta­le kon­kur­su do­mė­jo­si 31 ga­li­mas tie­kė­jas, bet pa­siū­ly­mą kaž­ko­dėl pa­tei­kė tik vie­nas.

Per bran­gų vie­nin­te­lį pa­siū­ly­mą at­me­tu­si Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja šiuo me­tu ruo­šia do­ku­men­tus nau­jam kon­kur­sui.

Pri­min­si­me, kad Kū­no kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­tas šio ob­jek­to sta­ty­bų pra­džiai yra sky­ręs 150 tūkst. eu­rų. Ne­pa­nau­do­jus lė­šų iki me­tų pa­bai­gos, jas teks grą­žin­ti de­par­ta­men­tui, be to, gal­būt teks at­si­svei­kin­ti ir su vil­ti­mi, kad lė­šų bus skir­ta ki­tais me­tais.

Apie tai pa­klaus­ta Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­ja As­ta Beier­le-Ei­gir­die­nė at­sa­kė, kad lai­ko li­kę ma­žai, o nu­veik­ti rei­kia daug – ir kon­kur­są suor­ga­ni­zuo­ti, ir ran­go­vą iš­rink­ti ir dar kaž­ką už tuos 150 tūkst. eu­rų at­lik­ti. Ar pa­vyks? Tik­rai ma­žo­ka vil­ties.