Atplėšti vokai su pasiūlymais

„Žemaičio“ nuotr.
Asociatyvi nuotrauka.
Ant­ra­die­nio ry­tą at­plėš­ti vo­kai su pa­siū­ly­mais tų įmo­nių, ku­rios no­ri Plun­gė­je sta­ty­ti uni­ver­sa­lų spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo komp­lek­są.

Kaip prieš vo­kų at­plė­ši­mo pro­ce­dū­rą „Že­mai­tį“ in­for­ma­vo Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Vie­šų­jų pir­ki­mų sky­riaus ve­dė­ja Jū­ra­tė Gar­čins­kai­tė, kon­kur­su ak­ty­viai do­mė­jo­si net 31 įmo­nė. Ne vie­na jų pa­reiš­kė pre­ten­zi­jas dėl pir­ki­mo są­ly­gų, tad kon­kur­są net ke­lis kar­tus te­ko stab­dy­ti. Dėl to vo­kų at­plė­ši­mo pro­ce­dū­ra nu­si­kė­lė į mė­ne­sio ant­rą­ją pu­sę.

Kiek įmo­nių ga­liau­siai pa­tei­kė pa­siū­ly­mus – ne­ži­nia. Nei sky­riaus ve­dė­ja, nei Vie­šų­jų pir­ki­mų ko­mi­si­jai va­do­vau­jan­tis Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas šios in­for­ma­ci­jos neatsk­lei­dė.

Po vo­kų at­plė­ši­mo pro­ce­dū­ros pra­si­dė­jo ki­tas eta­pas – pa­raiš­kų ver­ti­ni­mas ir pa­teik­tų siū­ly­mų tiks­li­ni­mas, tie­kė­jų kva­li­fi­ka­ci­jos tik­ri­ni­mas. Kiek šios pro­ce­dū­ros už­truks, kol kas neaiš­ku. Pa­sak J. Gar­čins­kai­tės, vis­kas pri­klau­so nuo to, kiek tvar­kin­gi yra kon­kur­sui pa­teik­ti do­ku­men­tai.

Vis dėl­to lai­ko tam tu­ri­ma la­bai ma­žai. Kaip „Že­mai­čiui“ sa­kė ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius M. Kau­nas, vi­sos vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mos lė­šo­mis fi­nan­suo­ja­mų ob­jek­tų ran­gos dar­bų su­tar­tys tu­ri bū­ti pa­si­ra­šy­tos iki rug­sė­jo, ant­raip Sei­mas ga­li nu­spręs­ti fi­nan­sa­vi­mą per­kel­ti į ki­tus me­tus ar­ba į dar to­li­mes­nę atei­tį.

Tad ar rea­lu su­spė­ti per sa­vai­tę įver­tin­ti vi­sus gau­tus pa­siū­ly­mus, iš­rink­ti tin­ka­miau­sią ran­go­vą ir pa­si­ra­šy­ti su­tar­tį su juo? „Ban­dy­sim su­spė­ti“, – at­sa­kė di­rek­to­rius ir pri­dū­rė, jog si­tua­ci­ja tik­rai įtemp­ta.

Jau anks­čiau skelb­ta, kad ran­go­vas ren­ka­mas vi­sam komp­lek­sui – ba­sei­nui ir spor­to sa­lei – sta­ty­ti, ta­čiau nu­ma­ty­ta, kad iš pra­džių tu­rės bū­ti pa­sta­ty­tas ba­sei­nas, po to ir sa­lė. Sta­ty­bos dar­bai tu­rės vyk­ti ne­pert­rau­kia­mai. Jų truk­mė (su dar­bo pro­jek­to pa­ren­gi­mu) – 36 mė­ne­siai, su­tar­ties truk­mė – 72 mė­ne­siai.

Teik­ti pa­siū­ly­mus kvies­ti ran­go­vai ne tik iš Lie­tu­vos, bet ir iš už­sie­nio ša­lių, tam rei­ka­lui bu­vo pa­skelb­tas tarp­tau­ti­nis kon­kur­sas. Iš anks­to bu­vo ži­no­ma ir tai, kad pa­grin­di­nis ver­ti­ni­mo kri­te­ri­jus – ma­žiau­sios kai­nos. Ki­taip sa­kant, iš kar­to bus at­mes­ti vi­si pa­siū­ly­mai, vir­ši­ję komp­lek­so sta­ty­boms nu­ma­ty­tą 9,8 mln. eu­rų su­mą.