Treniruojasi antisanitarinėmis sąlygomis

„Žemaičio“ nuotr.
Toks pla­ka­tas, kaž­ka­da krep­ši­nio sir­ga­lių nau­do­tas var­žo­vams įbau­gin­ti, šian­dien ga­lė­tų ka­bė­ti prie „Že­mai­ti­jos su­ve­ny­ro“ spor­to sa­lės du­rų. Bent jau bū­tų ga­li­ma pa­si­juok­ti iš ap­gai­lė­ti­nos sa­lės būk­lės
Ant­ra­die­nį per Spor­to ta­ry­bos po­sė­dį pri­si­min­ti Plun­gės krep­ši­nin­kai, be­si­tre­ni­ruo­jan­tys „Že­mai­ti­jos su­ve­ny­ro“ spor­to sa­lė­je. Čia esan­čios pa­tal­pos, nė kiek ne­per­de­dant, pri­me­na siau­bo fil­muo­se ro­do­mus ap­leis­tus pa­sta­tus, ku­riuo­se – nuo­la­ti­nė prie­blan­da, be prie­žas­ties vis įsi­jun­gian­ti sig­na­li­za­ci­ja, drėg­mė ir pe­lė­sis.
Gin­ta­rės KAR­MO­NIE­NĖS nuo­trau­ka
R. Du­žins­kas: „Ne­ži­nau, ko­dėl vi­si ty­li“

Sa­lė – ap­gai­lė­ti­na

Pla­čiau apie tai per po­sė­dį pa­pa­sa­ko­jo Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys Ri­mas Du­žins­kas. Jis be jo­kių iš­ve­džio­ji­mų pa­reiš­kė, kad „Že­mai­ti­jos su­ve­ny­ro“ spor­to sa­lė – ap­gai­lė­ti­nos būk­lės. Po­li­ti­kui neaiš­ku, ko­dėl iki šiol tė­vai, tre­ne­riai ir ap­skri­tai vi­sa bend­ruo­me­nė ty­li ir ne­si­pik­ti­na to­kia si­tua­ci­ja.

„Aš ne­ži­nau, ar hi­gie­nos spe­cia­lis­tai iš­vis leis­tų to­kio­se pa­tal­po­se tre­ni­ruo­tis ir reng­ti var­žy­bas. Vos įė­jus į šią sa­lę jau­čia­si pe­lė­sių kva­pas. At­ro­do, kad nė­ra kuo kvė­puo­ti. Apie vė­di­ni­mą iš­vis pa­ty­liu. Jo ten nė­ra. Tik iš tua­le­tų ir du­šų iš­ves­tas vamz­dis virš bal­ko­ne esan­čios tri­bū­nos. Tai­gi vi­si „ma­lo­nūs“ kva­pai iš tua­le­tų ke­liau­ja tie­siai į spor­to sa­lę. Ir to­kio­mis są­ly­go­mis pri­vers­ti dirb­ti tre­ne­riai bei tre­ni­ruo­tis vai­kai. Ką apie mus gal­vo­ja čia žais­ti at­vyks­tan­čios ko­man­dos, jų tre­ne­riai? Ko­kią nuo­mo­nę apie Plun­gę tu­ri tei­sė­jai? Gė­da!“ – pik­ti­no­si R. Du­žins­kas.

Ta­čiau tai ne vi­sos šios sa­lės bė­dos. Jų – kur kas dau­giau. Esą per tre­ni­ruo­tę pa­ma­ta­vus ap­švie­ti­mą, paaiš­kė­jo, kad jis sie­kia vos 130 liu­me­nų, kai tuo tar­pu hi­gie­nos nor­mos rei­ka­lau­ja ne ma­žiau 300.

Apie šią pro­ble­mą R. Du­žins­kas esą kal­bė­jo­si su sa­lės šei­mi­nin­kais. Pa­vy­ko su­si­tar­ti, kad jie nu­pirks švies­tu­vus, o jis pa­si­rū­pins juos su­mon­tuo­ti. Bet net ir tai, anot po­li­ti­ko, ne­ga­ran­tuos tin­ka­mo ap­švie­ti­mo. Ne­va dar rei­kė­tų pa­keis­ti ma­žiau­siai aš­tuo­nis se­nus švies­tu­vus į LED. Pas­ta­rie­ji už­tik­rin­tų ne tik ge­res­nį ap­švie­ti­mą, bet ir pa­dė­tų su­tau­py­ti, nes nau­do­ja ma­žiau ener­gi­jos.

Du­šuo­se – me­di­nės du­rys

„Že­mai­ti­jos su­ve­ny­ro“ pa­tal­pų bė­dų są­ra­še – ir du­šai. Pa­sak R. Du­žins­ko, su jais – tie­siog tra­ge­di­ja. La­biau­siai šiur­pi­na juo­se esan­čios me­di­nės du­rys ir jų stak­tos. Nuo drėg­mės jos iš­si­pū­tu­sios.

„Du­šas su me­di­nė­mis du­ri­mis ma­žų ma­žiau­siai at­ro­do juo­kin­gai. Dėl to ten ir ve­ši pe­lė­sis“, – kal­bė­jo Ta­ry­bos na­rys ir pri­dū­rė, kad ki­ta pro­ble­ma yra karš­tas van­duo. Esą iš­si­mau­džius dviem žmo­nėms, jo tie­siog ne­be­lie­ka.

„Aš įvar­di­jau tik pa­grin­di­nes bė­das. O jų tik­rai – dau­giau, to­dėl Spor­to ir rek­rea­ci­jos cent­ro di­rek­to­riui, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jams ir nuo­mo­to­jams me­tas sės­ti prie de­ry­bų sta­lo ir ban­dy­ti ieš­ko­ti išei­ties“, – pri­dū­rė R. Du­žins­kas.

Su­tar­tis – nie­ki­nė

Tam pri­ta­rė ir Spor­to ta­ry­bai pir­mi­nin­kau­jan­tis Ju­lius Nek­ra­šas. Jam rū­pė­jo iš­siaiš­kin­ti, kaip at­ro­do „Že­mai­ti­jos su­ve­ny­ro“ spor­to sa­lės nuo­mos su­tar­tis ir kiek ji dar ga­lios.

Paaiš­kė­jo, jog su­tar­ty­je – vos du punk­tai, ku­riuo­se ap­ta­ria­mos tik dvi są­ly­gos – ap­švie­ti­mas ir pa­tal­pų tem­pe­ra­tū­ra. To­kia su­tar­tis ga­lios iki 2022-ųjų. Pir­mi­nin­ko tei­gi­mu, to­kia su­tar­tis – nie­ki­nė, to­dėl bū­ti­na kaž­ko im­tis, nes vai­kai ne­ga­li spor­tuo­ti an­ti­sa­ni­ta­ri­nė­mis są­ly­go­mis.

„Jei mo­ka­me pi­ni­gus – tu­ri­me tei­sę ir kaž­ko rei­ka­lau­ti. Nuo­mo­to­jas klys­ta, jei ma­no, jog mes ne­tu­ri­me pa­si­rin­ki­mo ir dėl to ten­kin­si­mės tuo, kas yra. Tad jau ge­riau iš­vis nie­ko, ne­gu taip, kaip da­bar“, – pik­ti­no­si J. Nek­ra­šas.

Spor­to ir rek­rea­ci­jos cent­ro di­rek­to­rius Al­vy­das Vir­ši­las su to­kia po­zi­ci­ja ne­bu­vo lin­kęs su­tik­ti. „Jei tiks­las – pa­lik­ti vai­kus lau­ke, ta­da siū­lau per­va­žiuo­ti per vi­sas spor­to ba­zes. Sup­ra­si­te, kad be­veik vi­sas rei­kė­tų už­da­ry­ti, nes to­li gra­žu nė­ra vis­kas ir jo­se to­bu­la.

Nors tai ne­pa­guos, bet anks­čiau su „Že­mai­ti­jos su­ve­ny­ro“ spor­to sa­le bu­vo dar blo­ges­nė si­tua­ci­ja. Ta­čiau ta­rė­mės su jos šei­mi­nin­kais ir po il­gų de­ry­bų ga­liau­siai su­lau­kė­me ge­res­nių die­nų, kai bu­vo ap­šil­tin­tas sto­gas, pa­to­bu­lin­ta šil­dy­mo sis­te­ma“, – aiš­ki­no A. Vir­ši­las.

Jo įsi­ti­ki­ni­mu, vie­nin­te­lis bū­das kaž­ko pa­siek­ti – ban­dy­ti tar­tis, nes šiuo me­tu ko­zi­ris – nuo­mo­to­jų ran­ko­se.

Al­ter­na­ty­va – sa­lė Rie­ta­ve

Už de­ry­bas bu­vo ir krep­ši­nio tre­ne­ris bei Spor­to ta­ry­bos na­rys Vir­gi­li­jus La­pis. Jo nuo­mo­ne, ki­to ke­lio nė­ra, nes spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo komp­lek­so dar grei­tai ne­tu­rė­si­me. To­dėl bū­ti­na pa­si­rū­pin­ti tuo, kas yra šian­dien. „ Aš ne­ži­nau ant­ro to­kio ra­jo­no spor­to ba­zių at­žvil­giu. Iš­ties gė­da“, – krai­pė gal­vą tre­ne­ris. Kad po­li­ti­kai la­biau įsi­vaiz­duo­tų rea­lią si­tua­ci­ją, jis pa­sa­ko­jo, jog po­rą mė­ne­sių ne­nau­do­jus ka­muo­lių, jie pa­si­den­gia ne­plo­nu pe­lė­sio sluoks­niu.

R. Du­žins­kas už­si­mi­nė ir apie ki­tą ga­li­my­bę – per­kel­ti tre­ni­ruo­tes į Rie­ta­ve esan­čią spor­to sa­lę. Esą jis apie tai jau kal­bė­jo­si ir su Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi Vy­tau­tu Di­čiū­nu, ku­ris tam ne­prieš­ta­ra­vo. Ta­čiau kaip kliū­tį to­kiai ga­li­my­bei A. Vir­ši­las įvar­di­jo at­stu­mą.

Po il­gų dis­ku­si­jų ga­liau­siai nu­spręs­ta, jog pir­miau­sia rei­kia mė­gin­ti tar­tis su „Že­mai­ti­jos su­ve­ny­ro“ šei­mi­nin­kais. Tik, pa­sak Spor­to ta­ry­bos na­rio Gin­ta­ro Ba­gu­žio, bū­ti­na vis­ką ge­rai ap­gal­vo­ti. Pa­vyz­džiui, da­bar­ti­niams nuo­mo­to­jams bū­tų ga­li­ma pa­siū­ly­ti il­ga­lai­kę nuo­mos su­tar­tį, o jie ma­nais įsi­pa­reigp­tų su­re­mon­tuo­ti pa­tal­pas.

„Spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo komp­lek­so ne­tu­rė­si­me dar ma­žiau­siai sep­ty­ne­rius me­tus, tai­gi iki tol rei­kia su­ktis iš pa­dė­ti. Nes jei ne­tu­rė­si­me sa­lės, krep­ši­nio per­spek­ty­vos Plun­gė­je bus niū­ros“, – kal­bė­jo G. Ba­gu­žis.