Po rekonstrukcijos atidarytas Kulių gimnazijos stadionas

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos nuo­trau­ka
Iš­kil­min­gai per­kirp­ta re­konst­ruo­to Ku­lių gim­na­zi­jos sta­dio­no juos­te­lė
Rug­sė­jo 6 die­ną Ku­liuo­se Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos moks­lei­vių var­žy­bo­mis ati­da­ry­tas re­konst­ruo­tas Ku­lių gim­na­zi­jos sta­dio­nas, ku­rio įkur­tu­vių juos­te­lę per­kir­po Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, me­ro pa­va­duo­to­ja As­ta Beier­le Ei­gir­die­nė, Stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė Aud­ro­nė Auž­bi­ka­vi­čiū­tė, Vie­tos ūkio sky­riaus ve­dė­jo pa­rei­gas ei­nan­tis Ar­vy­das Liu­ti­ka, Ku­lių se­niū­nė Dai­vu­tė Pet­raus­kie­nė ir Prie­ku­lės sa­vi­val­dy­bės (Lat­vi­ja) Ka­lė­čių se­niū­nė Ag­ri­ta Dri­vi­na.

Ku­lių gim­na­zi­jos sta­dio­nas re­konst­ruo­tas Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei sėk­min­gai įgy­ven­di­nus pro­jek­tą „Sa­vi­val­dos dar­buo­to­jų ge­bė­ji­mų ug­dy­mas ir ry­šių su vie­tos bend­ruo­me­nė­mis stip­ri­ni­mas Ku­lių ir Ka­lė­čių se­niū­ni­jų gy­ven­to­jų gy­ve­ni­mo ko­ky­bei ir so­cia­li­nei ap­lin­kai ge­rin­ti“. Pro­jek­to par­tne­riai iš Plun­gės ir Prie­ku­lės (Lat­vi­ja) su­pla­na­vo su­tvar­ky­ti ak­ty­vaus lais­va­lai­kio zo­ną Ka­lė­čiuo­se bei re­konst­ruo­ti sta­dio­ną Ku­liuo­se. Šių mies­te­lių gy­ven­to­jams su­da­ry­ta ga­li­my­bė už­siim­ti ak­ty­via veik­la bei pro­pa­guo­ti svei­ką gy­ve­ni­mo bū­dą sa­vo gy­ve­na­mo­jo­je te­ri­to­ri­jo­je.

Į Ku­lių gim­na­zi­jos sta­dio­no ati­da­ry­mo šven­tę at­vy­ko Prie­ku­lės sa­vi­val­dy­bės (Lat­vi­ja) pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas And­ris Ci­ru­lis, Ka­lė­čių se­niū­nė A. Di­vi­na ir bend­ro „In­ter­reg“ pro­jek­to va­do­vė Una Rže­pic­ka. Ku­liuo­se su­reng­tos spor­to šven­tės rung­ty­se jė­gas iš­ban­dė ir bū­rys spor­tiš­kų Prie­ku­lės moks­lei­vių: bė­go olim­pi­nę my­lią, da­ly­va­vo orien­ta­ci­nė­se var­žy­bo­se, žai­dė kvad­ra­tą, fut­bo­lą, trau­kė vir­vę.

Šven­tės da­ly­vius pa­svei­ki­no ne tik ra­jo­no va­do­vai, bet ir Ku­lių kraš­to bend­ruo­me­nės „Alan­tas“ pir­mi­nin­kė Ag­nė Al­čaus­kie­nė, ku­ri pa­si­džiau­gė, kad ma­žie­ji ku­liš­kiai sta­dio­ne ga­lės laks­ty­ti ir žais­ti, o jų tė­vai – ne­be­si­rū­pin­ti, kad vai­ką iš­tiks trau­ma. Jai ant­ri­no A. Liu­ti­ka, ra­gin­da­mas Ku­lių gy­ven­to­jus ver­tin­ti ir sau­go­ti, kas mies­te­ly­je jau su­kur­ta bei nau­do­ti pa­gal pa­skir­tį.

Bend­ras Plun­gės ir Prie­ku­lės pro­jek­to biu­dže­tas – 235 294 eu­rai. Eu­ro­pos Są­jun­gos pa­ra­ma – 200 000 eu­rų, pro­jek­to par­tne­rių lė­šos – 35 294 eu­rai. Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė iš sa­vo biu­dže­to sky­rė 17 647 eu­rus.