Kulių dvyliktokai atsieis 35 tūkstančius eurų

https://lt.wikipedia.org/wiki/Kuli%C5%B3_gimnazija
Kulių gimnazija
„Že­mai­tis“ jau ra­šė, kad Ku­lių gim­na­zi­ja tu­ri pro­ble­mų dėl dvy­lik­to­kų (ar­ba IV gim­na­zi­nės kla­sės). Mat jų nė­ra tiek, kad mi­nis­te­ri­ja skir­tų fi­nan­sa­vi­mą kla­sės komp­lek­tui iš­lai­ky­ti. Trūks­ta tik vie­no, bet tas vie­nas – le­mia­mas.

Šis klau­si­mas jau svars­ty­tas Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­dy­je. Tuo­met ir kons­ta­tuo­ta, kad Ku­lių gim­na­zi­ją pa­lie­ka vie­nas bū­si­ma­sis dvy­lik­to­kas. Tai­gi jų skai­čius nuo 12 su­ma­žė­ja iki 11. O jei nė­ra mi­ni­ma­laus skai­čiaus (dvy­li­kos), Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja kla­sę lai­ky­ti lei­džia, ta­čiau fi­nan­sa­vi­mu tu­ri pa­si­rū­pin­ti Sa­vi­val­dy­bė, lė­šų skir­da­ma iš sa­vo biu­dže­to.

Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­dy­je šiuo klau­si­mu už­vi­rė dis­ku­si­ja. Ku­lių gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Leo­nas Peč­kaus­kas įpa­rei­go­tas ieš­ko­ti moks­lei­vio. O gal pro­ble­mą įma­no­ma iš­spręs­ti su­jun­giant kla­ses (juk kai­muo­se daug jung­ti­nių kla­sių)? Pa­si­ro­do, ne, nes pa­gal įsta­ty­mus 9–12 kla­sės ne­ga­li bū­ti jung­ti­nės.

Ka­dan­gi dvy­lik­to­jo mo­ki­nio kol kas nė­ra, Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai vis dėl­to te­ko priim­ti spren­di­mą, ku­riuo įsi­pa­rei­go­jo iš­lai­ky­ti Ku­lių gim­na­zi­jos dvy­lik­to­kus (to­kio spren­di­mo rei­ka­lau­ja mi­nis­te­ri­ja). Tai­gi ku­liš­kiams abi­tu­rien­tams su­da­ry­ta ga­li­my­bė baig­ti sa­vo mo­kyk­lą. Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tui tai at­sieis 35 477 eu­rus. 2019 m. – 11 826 Eur, 2020 m. – 23 651 eu­rą.

Prii­mant spren­di­mą ak­cen­tuo­ta: jei mo­ki­nys vis dėl­to bus su­ras­tas, Sa­vi­val­dy­bė Ku­lių gim­na­zi­jai skir­tas lė­šas at­siims.