Lieps­nos pa­si­glemžė dau­gia­vaikės šei­mos na­mus

Unsplash nuotr.
Iš de­gan­čio na­mo vie­nas šei­mos vy­resnė­lių iš­vedė jau­nes­nius sesę ir brolį
Ug­nin­gas sek­ma­die­nio ry­tas pa­ženk­li­no dau­gia­vaikės šei­mos gy­ve­ni­mą – Tverų se­niū­ni­jos Palū­kal­nio kai­me su­degė jos na­mas. Tą aki­mirką, kai gais­ras ki­lo, tėvų ir penkių vaikų ne­bu­vo na­muo­se, o likę keturi dar ne­bu­vo pa­kilę iš lovų.

Liepsną pa­matė vie­nas iš vy­resnė­lių sūnų. Jis su kitu broliu puolė ža­din­ti ir gelbė­ti ma­žuo­sius. Iš­daužęs lan­go stiklą, iš­vedė vie­nuo­lik­metę sesę ir de­vyn­metį brolį.

Dauž­da­mas stiklą gelbė­to­jas su­si­ža­lo­jo pa­ts – su­si­pjaustė ranką ir koją. Jis bu­vo iš­vež­tas į gy­dy­mo įstaigą, ten buvo su­tvars­ty­tas.

Tverų se­niū­nas An­ta­nas Za­lepū­gas sakė, kad šei­mo­je au­go 9 vai­kai, bet gais­ro me­tu namie bu­vo tik keturi. Tėvai su kitais penkiais bu­vo iš­va­žiavę melžti karvių.

Iš­vydę lieps­nas ir iš­si­gelbėję iš jų pa­tys, puolė iš me­di­nio na­mo ne­šti ir sa­vo turtą. Esą tik pa­skui pa­skam­bi­no Bend­ra­jam pa­gal­bos cent­rui, mat ži­no­jo, kad pa­gal­bos teks lauk­ti bent de­šimt mi­nu­čių, tad stengė­si iš­gelbė­ti tai, ką dar bu­vo ga­li­ma.

Gaisrą Palū­kal­ny­je ge­si­no trys ug­nia­ge­sių bri­ga­dos. Ne­pai­sant visų jų pa­stangų, nu­degė na­mo sto­gas, sie­nos, iš­degė vi­du­je buvę namų apy­vo­kos daik­tai. Anot se­niū­no, jį be­liks nu­griau­ti.
A. Za­lepū­gas sakė girdėjęs, kad ug­nis galė­jo įsip­lieks­ti nuo elekt­ros: „Bu­vo įjung­tas šal­dy­tu­vas, mik­ro­bangė...“

Kad gais­ro prie­žas­tis to­kia, kaip įvar­di­jo se­niū­nas, pa­tvir­ti­no ir Plungės prie­šgais­rinės gelbė­ji­mo tar­ny­bos vir­ši­nin­kas My­ko­las Pronc­kus. „Gal nuo vir­du­lio, gal nuo mik­ro­bangės“, – svarstė. Prie­žas­tys ti­ria­mos.

Pir­ma­dienį po­piet, kai su M. Pronc­ku­mi kalbė­jomės, jis kaip tik vy­ko į gais­ra­vietę ir nie­ko dau­giau pa­sa­ky­ti ne­galė­jo.

Kol nu­spręs, kaip gy­ven­ti to­liau, šei­ma pri­si­glaudė pas dau­gia­vaikės ma­mos se­serį Tel­šių ra­jo­ne. Se­niū­nas sakė, kad Sa­vi­val­dybė šei­mai siū­lys pa­galbą, ta­čiau tik tuo­met, kai ši jau ži­nos, ką tiks­liai ke­ti­na da­ry­ti.

Tos pa­čios die­nos va­karą ug­nia­ge­siai kvies­ti ir į Ka­la­ku­tiškės kai­me įsikū­ru­sią UAB „Rie­ta­vo ve­te­ri­na­rinė sa­ni­ta­ri­ja“. Pra­neš­ta, jog de­ga elekt­ros pa­stotė. Kol į gaisrą skubė­jo ug­nia­ge­siai, ugnį pen­kiais mil­te­li­niais ge­sin­tu­vais už­ge­si­no pa­tys įmonės dar­buo­to­jai. At­vykę gelbė­to­jai iš­vy­do tik dūmus.

Gais­ras ki­lo pa­sta­to, kur įreng­tas ža­liavų per­dir­bi­mo ce­chas, ant­ra­me aukš­te – vie­no­je iš ag­re­gatų val­dy­mo au­to­matų me­ta­li­nių spintų. Gais­ro me­tu ši spin­ta iš­degė.