Suabejojo, ar patemps

„Žemaičio“ nuotr.
Me­ro (de­ši­nė­je) nuo­mo­ne, koor­di­nuo­ti svar­bius tarp­tau­ti­nus pro­jek­tus ga­li tik Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius
Praė­ju­sį ket­vir­ta­die­nį per Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dį gar­siai sua­be­jo­ta, ar tiks­lin­ga Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių Vy­tau­tą Di­čiū­ną skir­ti dar vie­no tarp­tau­ti­nio pro­jek­to Rie­ta­vo gru­pės va­do­vu. Kal­bė­ta, jog ir be to di­rek­to­rius tu­ri daug dar­bų ir ne vi­sus su­spė­ja pa­da­ry­ti lai­ku, tad kam blaš­ky­ti dė­me­sį pa­ša­li­niams da­ly­kams.

Pro­jek­tą, dėl ku­rio ki­lo dis­ku­si­ja, kar­tu su par­tne­riais iš ki­tų ša­lių įgy­ven­di­na Rie­ta­vo tu­riz­mo ir vers­lo in­for­ma­ci­jos cent­ras. Jo pa­va­di­ni­mas ga­na įmant­rus – „Da­ly­vau­ja­mo­jo biu­dže­to (PB) įga­li­ni­mas Bal­ti­jos jū­ros re­gio­ne“, ta­čiau es­mė la­bai pa­pras­ta – ras­ti bū­dą ir su­gal­vo­ti įran­kius, kaip kuo la­biau įtrauk­ti vie­tos gy­ven­to­jus į Sa­vi­val­dy­bė biu­dže­to pla­na­vi­mą.

Ka­dan­gi kiek­vie­na šia­me pro­jek­te da­ly­vau­jan­ti ins­ti­tu­ci­ja tu­ri iš­si­rink­ti va­do­vą, juo pa­siū­ly­ta bū­ti Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui V. Di­čiū­nui. Kaip įpras­ta, jam nu­ma­ty­tas ir prie­das už šį dar­bą – 10 pro­cen­tų nuo pa­rei­gi­nės al­gos. Tie­sa, prie­das bus mo­ka­mas ne iš Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to, bet iš pro­jek­to lė­šų.

Pap­ra­šius tam Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos pri­ta­ri­mo, opo­zi­ci­jo­je esan­tis Alf­re­das Moc­kus vie­šai sua­be­jo­jo pa­si­rink­tos kan­di­da­tū­ros tin­ka­mu­mu.

„Tam ad­mi­nist­ra­ci­jo­je ga­li­ma ras­ti ir ki­tų dar­buo­to­jų, o di­rek­to­rius ir be to tu­ri kuo rū­pin­tis. Ma­to­me, kad ir nau­jo­ji spor­to sa­lė dar ne­pri­duo­ta, ir kai ku­rie kon­kur­sai dar ne­pas­kelb­ti. Bū­tų ne­tiks­lin­ga di­rek­to­rių ap­krau­ti nau­jo­mis funk­ci­jo­mis, kol ne­pa­kan­ka­mai ge­rai su­tvar­ky­tos tos, už ku­rias jis at­sa­kin­gas“, – kal­bė­jo A. Moc­kus.

At­sa­ky­da­mas me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis pa­brė­žė, jog im­tis to bet ku­ris ki­tas Sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jas ne­ga­lės. „Ei­li­nis dar­buo­to­jas priim­ti spren­di­mus Sa­vi­val­dy­bės var­du ne­ga­li. To­kiu at­ve­ju dėl kiek­vie­nos smulk­me­nos rei­kės at­si­klaus­ti. Iš­va­žia­vus vyks­ta dis­ku­si­jos, rei­kia tu­rė­ti iš­ma­ny­mą apie Sa­vi­val­dy­bės veik­lą ir ne­šti at­sa­ko­my­bę už sa­vo veiks­mus. Juo la­biau kad šis pro­jek­tas su­si­jęs su biu­dže­to for­ma­vi­mu, nau­ju po­žiū­riu į biu­dže­tą. Di­rek­to­rius tu­ri pa­ts mo­ky­tis ir mo­ky­ti ki­tus“, – kal­bė­jo me­ras.

Ta­ry­bos na­riai no­rė­jo ži­no­ti ir tai, ar dėl šio pro­jek­to ne­nu­ken­tės tie­sio­gi­nės V. Di­čiū­no pa­rei­gos ir ko­kia konk­re­ti bus mi­nė­to­jo prie­do iš­raiš­ka eu­rais. Į pir­mą­jį klau­si­mą vėl­gi ėmė­si at­sa­ky­ti me­ras. Ji pa­brė­žė, jog vi­sos su mi­nė­tuo­ju pro­jek­tu su­si­ju­sios veik­los tu­rės bū­ti at­lie­ka­mos po dar­bo ar­ba pa­siė­mus lais­vų die­nų. O at­sa­ky­mo, kiek už­dirbs iš šio pro­jek­to jo va­do­vas Rie­ta­ve, po­li­ti­kai taip ir neiš­gir­do, mat to klau­sia­mas V. Di­čiū­nas ko­rek­tiš­kai iš­si­su­ko ėmęs kal­bė­ti apie pro­jek­to spe­ci­fi­ką, bet ne apie konk­re­čius skai­čius.

Pri­min­si­me, kad pa­na­ši dis­ku­si­ja bu­vo ki­lu­si ir praė­ju­sį bir­že­lį, kai Ta­ry­bos na­rių bu­vo pa­pra­šy­ta pri­tar­ti tam, kad dar ke­lis mė­ne­sius V. Di­čiū­nui bū­tų mo­ka­mas taip pat 10 pro­c. pa­rei­gi­nės al­gos dy­džio prie­das už ki­to pro­jek­to koor­di­na­vi­mą. Ta­da taip pat pik­tin­tais, kad pa­pil­do­mai mo­ka­ma už tai, kas at­lie­ka­ma tie­sio­gi­nio dar­bo me­tu.

Nors ir pa­ts V. Di­čiū­nas, ir me­ras A. Čer­nec­kis ta­da ly­giai taip pat kal­bė­jo, jog prie pro­jek­to dir­ba­ma po dar­bo ir sa­vait­ga­liais, po­li­ti­kai iro­ni­za­vo, esą ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas ir taip pa­kan­ka­mai už­dir­ba, tad šio prie­do tu­rė­tų at­si­sa­ky­ti.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.