Savivaldybė ir toliau „auga“

Jau kurį laiką nie­ko ne­be­gir­di­me apie kaž­ka­da pla­čiai skambė­ju­sią Saulė­lyd­žio ko­mi­siją, sie­ku­sią ma­žin­ti tar­nau­tojų skai­čių, už­tat sa­vi­val­dybės ir ki­tos vals­ty­binės įstai­gos ir to­liau ple­čia­si. An­tai etatų Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je per pa­sta­ruo­sius ke­le­rius me­tus pa­daugė­jo ko­ne penk­ta­da­liu, nors gy­ven­tojų ra­jo­ne ne­nu­mal­do­mai mažė­ja.

Apie tai, kaip per­nai keitė­si dir­ban­čiųjų Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je skai­čius, kalbė­ta pra­ėju­sią sa­vaitę po­sėdžiau­jant Eko­no­mi­kos, fi­nansų ir biud­že­to ko­mi­te­tui. In­for­ma­ciją pri­sta­čiu­si Ju­ri­di­nio ir per­so­na­lo ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riaus vedė­jo pa­va­duo­to­ja Ilo­na Meš­kaus­kienė kalbė­jo, kad šiuo me­tu Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je dir­ba 256 dar­buo­to­jai, iš jų 99 – vals­tybės tar­nau­to­jai ir 157 dir­ban­tys pa­gal dar­bo su­tar­tis. Pa­čio­je sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je dir­ba 111 as­menų, li­ku­sie­ji 145 – se­niū­ni­jo­se.
Šiuo me­tu Ta­ry­bos spren­di­mu nu­sta­ty­tas did­žiau­sias leis­ti­na pa­rei­gy­bių skai­čius yra 249, nors dar pra­ėju­sių metų sausį šis skai­čius siekė 244. Kodėl pri­reikė jį di­din­ti?
Per­nai seniūnijose įsteig­ti net trys eta­tai (du kiem­sar­gio ir 1-as va­ly­to­jo) už­da­ry­toms Stalgėnų ir Sta­ne­lių mo­kyk­loms bei jų te­ri­to­ri­joms pri­žiūrė­ti, šie­nau­ti ir tvar­ky­ti. Taip pat  įsteig­ta nau­ja vy­riau­sio­jo in­ži­nie­rius pa­rei­gybė, o šie­met Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­ja nu­tarė sa­vo ko­mandą pa­stip­rin­ti dar ir viešųjų ry­šių spe­cia­lis­tu, ku­ris bus rei­ka­lin­gas nau­jai ku­ria­mam Kultū­ros ir ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riui.
Tie­sa, I. Meš­kaus­kienė pa­brėžė, kad ne vi­sos įsteig­tos pa­rei­gybės yra užim­tos, mat kai ku­rioms nie­kaip ne­si­se­ka ras­ti tin­kamų spe­cia­listų. Tuo klau­si­mu ypač nu­skriaus­tas Vie­tos ūkio sky­rius. Ne­ran­da­ma pa­stip­ri­ni­mo ir Te­ri­to­rijų pla­na­vi­mo ir ar­chi­tektū­ros sky­riui, taip pat ieš­ko­ma Cent­ra­li­zuo­to vi­daus au­di­to sky­riaus vedė­jo.
Ko­mi­te­to na­riams pa­si­tei­ra­vus, kodėl ne­pa­vyks­ta pri­trauk­ti jaunų spe­cia­listų, Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas kalbė­jo, kad koją ki­ša su vers­lu ne­ga­lin­tys kon­ku­ruo­ti vals­tybės tar­nau­tojų at­ly­gi­ni­mai.
„Be to, to­kiuo­se kon­kur­suo­se da­ly­vau­jan­tys pre­ten­den­tai daž­nai ne­su­ren­ka net mi­ni­ma­laus balų skai­čiaus. Dėl to kon­kur­sai ir ne­įvyks­ta. Ten­ka skelb­ti pa­kar­to­ti­nai, ta­da dar ma­žiau pre­ten­dentų su­lau­kiam“, – prie­žas­tis var­di­no M. Kau­nas.
Pa­sak jo, tai – ne tik Plungės pro­ble­ma. Di­die­ji mies­tai su tuo gal ir ne­su­si­du­ria, o re­gio­ninės sa­vi­val­dybės esą vi­sos vargs­ta. „Sun­ku pri­si­trauk­ti spe­cia­lis­tus už gal ir ne tokį tin­kamą at­ly­gi­nimą. Jau­ni­mas no­ri viską gau­ti čia ir da­bar...“ – pri­dūrė di­rek­to­rius.
Tą pa­tvir­ti­na ir Sa­vi­val­dybė­je dir­ban­čiųjų am­žiaus vi­dur­kis – 49 me­tai (vy­riau­sia­jam dar­buo­to­jui – net 77 me­tai). Įdo­mi ir ta de­talė, kad Sa­vi­val­dybė­je „ka­ra­liau­ja“ mo­te­rys – jų yra net 74 pro­cen­tai.