Antradienio receptas. Kiau­lie­nos mal­ti­nu­kai su įda­ru

Autoriaus nuotr.
Prancūzijoje, Saint Etienne mieste, su vyru ir trijomis at­žalomis gana ilgą laiką gyve­nanti plungiškė Audra Žio­gienė puikiai nusimano vir­tuvės reikaluose.
Pran­cū­zi­jo­je, Saint Etien­ne mies­te, su vy­ru ir tri­jo­mis at­ža­lo­mis ga­na il­gą lai­ką gy­ve­nan­ti plun­giš­kė Aud­ra Žio­gie­nė pui­kiai nu­si­ma­no vir­tu­vės rei­ka­luo­se (mat bū­tent su tuo su­si­ju­si jos spe­cia­ly­bė) ir yra ga­mi­nu­sį ne vie­ną pran­cū­ziš­ką pa­tie­ka­lą. Pa­sak mo­ters, nors gar­džiau­si yra lie­tu­viš­ki val­giai, neiš­ban­dy­ti vi­sa­me pa­sau­ly­je gar­sė­jan­čios pran­cū­ziš­kos vir­tu­vės bū­tų to­ly­gu nuo­dė­mei. Juk ji aso­ci­juo­ja­si su ra­fi­nuo­tu­mu, mo­der­niais, iš­skir­ti­niais sko­niais.

Aud­ra pa­sa­ko­jo, jog yra te­kę ska­nau­ti ir srai­gių, ir var­lių šlau­ne­lių, bet vi­si šie de­li­ka­te­sai nei jos, nei vy­ro ne­su­ža­vė­jo. Tad, ga­min­da­ma šei­mai, ji ren­ka­si lie­tu­viš­kus pa­tie­ka­lus. O ga­min­ti jau­na plun­giš­kė la­bai mėgs­ta, to­dėl tai da­ro kiek­vie­ną die­ną. Ir ruo­šia tik lie­tu­viš­ką mais­tą, ku­ris jos ir vy­ro go­mu­riams – ska­niau­sias. Tik vai­kai, kaip mo­te­ris sa­ko, ėmė pran­cū­zė­ti, jų val­gy­mo įpro­čiai jau ki­to­kie.

O gim­to­jo kraš­to žmo­nėms Aud­ra siū­lo iš­ban­dy­ti jos šei­mos itin mė­gia­mus kiau­lie­nos mal­ti­nu­kus.

Kiau­lie­nos mal­ti­nu­kai su įda­ru

Rei­kės: svo­gū­no, 0,5 kg mal­tos mė­sos, prie­sko­nių pa­gal sko­nį, 2 kiau­ši­nių, sau­jos ma­nų kruo­pų, 3 čes­na­ko skil­te­lių, rau­do­nos pa­pri­kos ir 100 g fer­men­ti­nio sū­rio.

Mal­ta mė­sa su­mai­šo­ma su kiau­ši­niais, smul­kin­tais svo­gū­nais, ma­nų kruo­po­mis ir prie­sko­niais, ta­da trum­pam pa­lie­ka­ma, kad iš­brink­tų kruo­pos. Kol tai vyks­ta, iš­va­lo­ma ir su­smul­ki­na­ma pa­pri­ka, ku­ri su­mai­šo­ma su fer­men­ti­niu tar­kuo­tu sū­riu. Tuo­met iš mė­sos for­muo­ja­mi kot­le­tai, į ku­rių vi­dų de­da­mas įda­ras.

Taip pa­ruoš­ti mal­ti­nu­kai ant ne­di­de­lės ug­nies ke­pa­mi kep­tu­vė­je tol, kol gra­žiai ap­skrun­da. Iš­kep­tus juos dar ga­li­ma pa­troš­kin­ti grie­ti­nė­lės pa­da­že ir pa­tiek­ti su bul­vė­mis, jų ko­še ar ry­žiais.

Ska­naus!

Aud­ra

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.