Metų mokytojo titulas – „Saulės“ gimnazijos pedagogei

Gin­tarės KAR­MO­NIENĖS nuo­trau­ka
Iš kairės: M. Kau­nas, A. Bud­rys, V. Bon­daus­kienė, R. Po­cienė, I. Ta­mo­šaus­kienė, R. Da­mu­lienė, A. Kli­šo­nis, A. Beier­le-Ei­gir­dienė ir G. Ri­mei­kis
Ant­ra­die­nis bu­vo ypa­tin­gai saulė­tas ir ru­de­niš­kai šil­tas. Toks oras ta­po gra­žia do­va­na tądien pro­fe­sinę šventę – Tarp­tau­tinę mo­ky­tojų dieną – minė­ju­siai pe­da­gogų bend­ruo­me­nei. Kaip ir kiek­vie­nais me­tais švie­su­liais va­di­na­mus mo­ky­to­jus svei­ki­no ne tik jų mo­ki­niai, bet ir ra­jo­no va­do­vai bei Švie­ti­mo, kultū­ros ir spor­to sky­rius, su­rengę jau­kią šventę Plungės My­ko­lo Ogins­kio rūmuo­se. Tie­sa, ren­gi­ny­je da­ly­va­vo tik sau­jelė mūsų kraš­to pe­da­gogų – sau­gan­tis šiuo me­tu itin įsis­mar­ka­vu­sio ko­ro­na­vi­ru­so, į šventę kvies­ti tik tie mo­ky­to­jai, ku­riuos tądien nu­tar­ta ap­do­va­no­ti.Dėko­jo už at­si­da­vimą dar­bui

Nors Mo­ky­tojų die­nos šventė­je ne­galė­jo da­ly­vau­ti vi­si Plungės kraš­to pe­da­go­gai, tiek me­ras Aud­rius Kli­šo­nis ir vi­ce­merė As­ta Beier­le-Ei­gir­dienė, tiek Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas ir jo pa­va­duo­to­jas Man­tas Čes­naus­kas, tiek ren­ginį vedęs Švie­ti­mo, kultū­ros ir spor­to sky­riaus vedė­jas Gin­tau­tas Ri­mei­kis svei­ki­ni­mo žod­žius skyrė vi­sai di­de­lei Plungės ra­jo­no mo­ky­tojų bend­ruo­me­nei.
Pa­sak A. Kli­šo­nio, pa­gar­bos bei pa­dėkos yra ver­tas kiek­vie­nas mo­ky­to­jas, mat kas­dien jis at­lie­ka itin at­sa­kingą darbą – ug­do mūsų vai­kus, ati­duo­da­mas jiems visą sa­vo pa­tirtį, ži­nias bei kant­rybę. Ypač sunkūs mo­ky­to­jams, anot me­ro, pa­sta­rie­ji me­tai, nes dėl pan­de­mi­jos jiems ten­ka dirb­ti itin su­dėtin­go­mis sąly­go­mis. Tad Mo­ky­tojų die­na – esą išs­kir­tinė pro­ga tar­ti nuo­širdų AČIŪ už at­si­da­vimą sa­vo dar­bui.
Padė­kos žod­žius pe­da­go­gams už įdirbį, ug­dant jaunąją kartą, skyrė ir vi­ce­merė, ku­ri ne­slėpė liū­de­sio, kad jau ant­rus me­tus iš eilės Mo­ky­tojų die­na mi­ni­ma ma­ža­me ra­te­ly­je šios pro­fe­si­jos at­stovų. Vil­da­ma­si, kad kitą­met pan­de­miją jau būsi­me įveikę, A. Beier­le-Ei­gir­dienė mo­ky­to­jams linkė­jo svei­ka­tos ir kad ne­tektų vėl grįžti prie nuo­to­li­nio mo­ky­mo, ku­ris var­gi­na ne tik pe­da­go­gus, bet ir moks­lei­vius.
Prie svei­ki­nimų pri­si­dėjo ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius M. Kau­nas bei jo pa­va­duo­to­jas M. Čes­naus­kas, linkėję, kad mo­ky­to­jai būtų pri­si­me­na­mi ne tik per jų pro­fe­sinę šventę, bet kas­dien, iš­reiš­kiant jiems pa­garbą, ne­gai­lint ge­ro žod­žio.
O štai vieš­nia iš sos­tinės – Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jos Švie­ti­mo ko­kybės ir re­gio­ninės po­li­ti­kos de­par­ta­men­to Re­gio­ninės po­li­ti­kos ana­lizės sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­listė Re­gi­na Po­cienė – svei­kin­da­ma plun­giš­kius pe­da­go­gus sakė, kad pir­miau­sia mo­ky­to­jas pa­ts tu­ri jaus­tis nu­si­pelnęs pa­gar­bos, nes dabar, kad ir kaip ne­si­norėtų to pri­pa­žin­ti, mo­ky­to­jo pro­fe­si­jos pres­ti­žui nėra ski­ria­mas pa­kan­ka­mas dėme­sys.
Pa­ti il­gus me­tus pe­da­go­gi­kai ati­da­vu­si spe­cia­listė įsi­ti­ki­nu­si, kad mo­ky­to­jo dar­bo svarbą stip­riai išg­ry­ni­no pan­de­mi­ja. Tam pri­tarė ir Švie­ti­mo, kultū­ros ir spor­to ko­mi­te­tui va­do­vau­jan­ti Vi­da Bon­daus­kienė. „Vi­liuo­si, kad vi­suo­menė pa­ga­liau su­pras, kad tas, kas ug­do jaunąją kartą, yra mūsų vaikų, anūkų, mūsų vals­tybės ar­chi­tek­tas ir kūrėjas. La­bai ti­kiuo­si, kad ateis tas me­tas, kai nuo­šir­di pa­gar­ba mo­ky­to­jui sklei­sis ne tik spa­lio 5-ąją, bet kas­dien“, – kalbė­jo ji.


Ge­riau­siems – pa­dėkos raš­tai

Nors šventės me­tu ne sykį ak­cen­tuo­ta, kad pa­dėkos už sa­vo kas­dienį darbą yra nu­si­pelnęs kiek­vie­nas mo­ky­to­jas, vis tik pa­dėkos raš­tai įteik­ti tik „pa­tiems pa­čiau­siems“.
Pir­muo­ju pa­dėkos raš­tu, kurį pa­si­rašė Mi­nistrė Pir­mi­ninkė Ing­ri­da Ši­mo­nytė, ap­do­va­no­ta Alsėd­žių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui bei ug­dy­mo kar­je­ros koor­di­na­torė Dai­va Gra­ma­lienė. Ypa­tin­gos pa­dėkos ji nu­si­pelnė už pro­fe­sinę veiklą, įgy­ven­di­na­mus svar­bius edu­ka­ci­nius pro­jek­tus, ug­dan­čius trokš­tantį ži­nių pi­lie­tišką jau­nimą ir stip­ri­nan­čius visą bend­ruo­menę.
Dar vie­nas pa­dėkos raš­tas, at­ke­liavęs iš sos­tinės, tik jau ne Vy­riau­sybės, o Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jos, įteik­tas Plungės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los for­te­pi­jo­no mo­ky­to­jai me­to­di­nin­kei, kon­cert­meis­te­rei me­to­di­nin­kei Ro­me­nai Ber­no­tie­nei, ku­ri įver­tin­ta už kūry­bingą, re­zul­ta­tyvų pe­da­go­ginį darbą.
Mi­nis­te­ri­jos pa­dėkos su­laukė ir „Saulės“ gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Al­gi­man­tas Bud­rys – jam dėko­ta už nuo­širdų, kūry­bingą, ini­cia­tyvų va­dy­binį darbą. O gim­na­zi­jos lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ratū­ros mo­ky­to­ja me­to­di­ninkė Ra­mutė Da­mu­lienė įver­tin­ta už kūry­bingą, ini­cia­tyvų ir re­zul­ta­tyvų pe­da­go­ginį darbą.
Tra­di­ciš­kai la­biau­siai nu­si­pel­niu­sius mo­ky­to­jus pa­gerbė ir me­ras A. Kli­šo­nis, pa­dėkos raš­tais pa­ma­lo­ninęs „Bab­run­go“ pro­gim­na­zi­jos ma­te­ma­ti­kos mo­ky­toją Vi­dutę Uo­gienę, „Ry­to“ pa­grin­dinės mo­kyk­los bio­lo­gi­jos vy­riau­siąją ir geog­ra­fi­jos mo­ky­toją Vi­ta­liją Gla­di­ševą, Že­mai­čių Kal­va­ri­jos Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus gim­na­zi­jos so­cia­linę pe­da­gogę, mo­ky­toją me­to­di­ninkę Gi­taną Jur­čienę bei Plungės tech­no­lo­gijų ir vers­lo mo­kyk­los anglų kal­bos mo­ky­toją me­to­di­ninkę Ve­ro­niką Raz­gienę.


Ap­do­va­no­tas Metų mo­ky­to­jas

Gra­žia Mo­ky­tojų die­nos tra­di­ci­ja tam­pa ir Sa­vi­val­dybės ini­ci­juo­ti Metų mo­ky­to­jo ap­do­va­no­ji­mai. Šie­met šis gar­bin­gas ti­tu­las bei so­li­di 1 000 eurų pi­ni­ginė pre­mi­ja ati­te­ko „Saulės“ gim­na­zi­jos geog­ra­fi­jos mo­ky­to­jai eks­per­tei Ing­ri­dai Ta­mo­šaus­kie­nei.
Mo­ky­to­ja ne­slėpė su­si­jau­di­ni­mo, su­lau­ku­si to­kio įver­ti­ni­mo, ir sakė, jog mo­kyk­lo­je, sa­vo ka­bi­ne­te ji jau­čia­si taip ge­rai, kad no­ri­si dai­nuo­ti, tad mo­ky­to­ja­vimą jai sun­ku pa­va­din­ti dar­bu. Pe­da­gogė pa­si­džiaugė ir sa­vo mo­ki­niais, jų nuo­šir­du­mu, tikė­ji­mu. Gra­žiai ji at­si­liepė ir apie sa­vo ko­lek­tyvą bei va­dovą, nuo­lat ska­ti­nantį judė­ti pir­myn, bei juo­kau­da­ma dėko­jo ra­jo­no vald­žiai, pa­lai­kan­čiai geog­ra­fiją, mat ir per­nykš­tis Metų mo­ky­to­jas – geog­ra­fi­jos pa­slap­čių vai­kus mo­kan­tis pe­da­go­gas Bro­nius Klei­naus­kas, dir­ban­tis Že­mai­čių Kal­va­ri­jo­je.
Pa­si­bai­gus ap­do­va­no­ji­mams, ku­riuos pa­puošė M. Ogins­kio me­no mo­kyk­los auklė­ti­nių mu­zi­ki­niai pa­si­ro­dy­mai, at­skirų Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus M. Kau­no pa­dėkos žod­žių bei gėlių puokštės su­laukė V. Bo­daus­kienė, ku­ri – ne tik Švie­ti­mo, kultū­ros ir spor­to ko­mi­te­to pir­mi­ninkė, bet ir il­ga­metė mo­ky­to­ja.