Kilograminė bulvė virs gardžiais blynais

Li­nos GAU­ČY­TĖS nuo­trau­ka
Mar­tos ir jos se­ne­lio Ka­zi­mie­ro lai­mi­kis – be­veik ki­log­ra­mą sve­rian­ti bul­vė
Penk­ta­die­nio ry­tas džiu­gus bu­vo plun­giš­kiui Ka­zi­mie­rui ir jo anū­kei Mar­tai. Mat išė­ję į ne­di­du­ką dar­žą pa­si­kas­ti švie­žių bul­vių jie­du grį­žo su vi­siems nuo­sta­bą su­kė­lu­siu lai­mi­kiu – vi­sos bul­vės kaip bul­vės, o štai vie­na iš jų svė­rė dau­giau nei 900 gra­mų. Kaip pa­tys sa­kė, to­kios bul­vės jie net re­gė­ję ne­bu­vo.

Bulvė

Kaip pa­sa­ko­jo Mar­tos ma­ma Li­na Gau­čy­tė, bul­vė mil­ži­nė užau­go ne ko­kio­je di­džiu­lė­je dir­vo­je, o ma­žy­čia­me dar­že, esan­čia­me prie tė­vu­kų na­mų Plun­gė­je. „Par­neš­ti švie­žių bul­vių tė­vu­kas išė­jo kar­tu su Mar­ta. Ir abu la­bai nu­ste­bo, kai ka­sant šių me­tų der­lių iš lys­vės to­kia ga­liū­nė iš­vir­to. Kai par­si­ne­šę į na­mus ir pa­dė­jo ant svars­tyk­lių, vos pa­ti­kė­jo, kad šių ro­dyk­lė ro­dė ko­ne vi­są ki­log­ra­mą“, – pa­sa­ko­jo Li­na.

O kam ši bul­vė ati­te­ko? Pa­sak mo­ters, tė­vu­kas bul­vę pa­do­va­no­jo sa­vo pa­gal­bi­nin­kei Mar­tai. Pa­si­do­mė­jus, kuo ši bul­vė virs, Li­na at­sa­kė: „Mar­ta par­si­ne­šė bul­vę ir pa­pra­šė, kad iš jos iš­kep­čiau bul­vi­nių bly­nų. Taip ir pa­da­ry­siu. Nu­ta­rėm pa­žiū­rė­ti, kiek iš to­kios mil­ži­nės bly­nų išeis. Ma­nau, tik­rai ne­ma­žai, pa­si­so­tins ne tik Mar­ta“, – juo­kė­si mo­te­ris.