Minint Kultūros dieną – jautrus ukrainiečių koncertas

Gin­tarės KAR­MO­NIENĖS nuo­trau­ka
„Ky­ji­vo so­lis­tų“ kon­cer­tas ne­pa­li­ko abe­jingų
Įsi­min­ti­na, jaut­ru, jaus­min­ga, džiu­gu ir kar­tu liūd­na – taip ke­liais žod­žiais būtų ga­li­ma api­būdin­ti tre­čia­dienį Plungės kultū­ros cent­re vy­kusį kon­certą, ku­rio me­tu pa­si­rodė pa­sau­li­nio gar­so Uk­rai­nos na­cio­na­li­nis ka­me­ri­nis or­kest­ras „Ky­ji­vo so­lis­tai“. Jaut­riai virpė­ju­sios sty­gos, ne­pap­ras­to gro­žio šir­dies gel­mes pa­lie­čian­tys kūri­niai pa­siekė kiek­vieną klau­sy­toją. Ne vie­nas iš jų braukė aša­ras, klau­sy­da­ma­sis ko­lek­ty­vo iš ka­ro siau­bia­mos Uk­rai­nos. „Mes gro­ja­me už taiką“, – sakė or­kest­ro va­do­vas Ana­to­li­jus Vsil­kovs­kis.

Uk­rai­nos pre­zi­den­to Vo­lo­di­my­ro Ze­lenk­sio glo­bo­ja­mas or­kest­ras yra ša­lies pro­fe­sio­na­lio­sios kla­si­kinės mu­zi­kos pa­si­did­žia­vi­mas. Ko­lek­ty­vas, vie­ni­jan­tis gar­sius Uk­rai­nos mu­zi­kan­tus, yra ap­ke­liavęs ne vieną pa­sau­lio vals­tybę.
Gast­rolė­se or­kest­ran­tai bu­vo ir ta­da, kai į jų šalį įsi­veržė rusų kariai, ėmę be gai­les­čio griau­ti iš­ti­sus mies­tus, žu­dy­ti žmo­nes. Tuo me­tu ko­lek­ty­vas viešė­jo Ita­li­jo­je. Nors „Ky­ji­vo so­listų“ šir­dys pa­sru­vo krau­ju dėl Uk­rai­no­je li­ku­sių ar­timųjų ir vi­sos ša­lies, jie ry­žo­si to­liau kon­cer­tuo­ti. 
Ita­li­jos, Švei­ca­ri­jos, Vo­kie­ti­jos, Skan­di­na­vi­jos ir Bal­ti­jos vals­ty­bių kon­cer­tinės įstai­gos sku­biai bend­ro­mis pa­stan­go­mis pra­dėjo or­ga­ni­zuo­ti an­samb­lio kon­cer­tinį turą ir rink­ti pa­ramą Uk­rai­nai. Pir­ma­sis kon­cer­tas su­reng­tas ko­vo 27-ąją Stok­hol­me, Šve­di­jo­je. Ba­landį an­samb­lis at­vy­ko į mūsų šalį. Čia Lie­tu­vos na­cio­na­linė fil­har­mo­ni­ja su par­tne­riais, tarp ku­rių – Plungės kultū­ros cent­ras, ren­gia kon­certų ciklą.
Vie­nas iš cik­lo kon­certų ir nu­skambė­jo Plungė­je. Pa­sik­lau­sy­ti uk­rai­nie­čių or­kest­ro su­plūdo pil­nutėlė salė žmo­nių, ku­rie mėga­vo­si uk­rai­nie­čių kom­po­zi­to­rių kla­sikų ir žy­miau­sių nūdie­nos kūrėjų įsta­biau­siais kūri­niais, sty­gi­nių or­kest­rui aran­žuo­to­mis uk­rai­nie­čių liau­dies dai­no­mis.
Klau­sy­da­mie­si jaus­min­gai skambė­ju­sių kūri­nių su­si­rin­ku­sie­ji sun­kiai tvardė užplū­du­sias emo­ci­jas, daž­nas nuo skruostų šluostė aša­ras. Su­si­jau­di­ni­mo ne­slėpė ir pa­tys mu­zi­kan­tai. Ypač skam­bant kūri­niui, kurį or­kest­ras pa­skyrė už Uk­rai­nos laisvę žu­vu­siems žmonėms ir ki­toms ka­ro au­koms.
Prieš tai lie­tu­viš­kai pra­bi­lu­si vie­na iš ko­lek­ty­vo na­rių taip pat sun­kiai laikė­si – pa­sa­ko­da­ma apie tai, kas vyks­ta jos tėvynė­je, jau­na mo­te­ris, at­rodė, gaudė kiek­vieną oro gurkšnį. „Or­kest­ras dėkin­gas Lie­tu­vai ir kiek­vie­nam, ku­ris lei­do kon­cer­tui įvyk­ti ir skyrė pa­ramą Uk­rai­nai šiuo su­dėtin­gu me­tu. Jau 49-a die­na kaip uk­rai­nie­čiai ken­čia nuo rusų te­ro­ris­ti­nio ka­ro. Mūsų or­kest­ro mi­si­ja – at­kreip­ti vi­suo­menės dėmesį į Ru­si­jos bru­talų karą prie­š Uk­rainą. Mes su pa­sau­liu no­ri­me pa­si­da­lin­ti uk­rai­nie­tiš­ka kultū­ra bei me­nu, ku­riuos ru­sai no­ri su­nai­kin­ti. Mes sa­ko­me pa­sau­liui, kad uk­rai­nie­čiai ir ru­sai nėra bro­liai, nes bro­lis ne­ga­li žu­dy­ti bro­lio“, – kalbė­jo mo­te­ris, pra­šy­da­ma pa­gal­bos sa­vo ša­liai.
Pa­si­bai­gus kon­cer­tui, ku­riuo pa­minė­ta ba­land­žio 15-ąją šven­čia­ma Tarp­tau­tinė kultū­ros die­na, į sve­čius bei vi­sus su­si­rin­ku­siuo­sius kreipė­si ir Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis bei Plungės kultū­ros cent­ro di­rek­to­rius Ro­mas Ma­tu­lis. Reikš­da­mi su­si­rūpi­nimą ir pa­lai­kymą uk­rai­nie­čiams, linkė­da­mi jiems stip­rybės, jie sun­kiai rin­ko žod­žius. Tą va­karą gerklę gniaužė kiek­vie­nam...