Pasirūpinta ir ukrainiečių darželinukų užimtumu

Aso­cia­ty­vi nuo­trau­ka
Nuo va­kar uk­rai­nie­čiai dar­že­li­nu­kai lan­ko už­siė­mi­mus, ku­riuos ve­da dvi uk­rai­nietės
Praė­ju­sia­me nu­me­ry­je rašė­me apie tai, jog nuo ka­ro siau­bo kar­tu su ar­ti­mai­siais pa­bėgę ir Plungė­je ap­si­gy­venę uk­rai­nie­čiai vai­kai bei jau­ni­mas pa­ma­žu grįžta prie jiems įpras­tos ru­ti­nos – vėl sėda prie knygų, lan­ko po­pa­mo­ki­nius už­siė­mi­mus. Uk­rai­nie­čiai mo­ki­niai nuo pra­ėju­sios sa­vaitės ži­nių se­mia­si tri­jo­se Plungės mo­kyk­lo­se. Be užim­tu­mo bu­vo likę tik dar­že­li­nu­kai, ta­čiau jau ir jais pa­si­rūpin­ta – nuo pir­ma­die­nio jiems or­ga­ni­zuo­ja­mi už­siė­mi­mai Plungės spe­cia­lio­jo ug­dy­mo cent­re.

Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus vedė­jas Gin­tau­tas Ri­mei­kis nuo pat pra­džių sakė, jog yra sprend­žia­mas klau­si­mas ir dėl dar­že­li­nukų ug­dy­mo. Tik su jais nėra vis­kas taip pa­pras­ta, nes, skir­tin­gai nei mo­kyk­los, Plungės dar­že­liai – per­pil­dy­ti. Net ne vi­si plun­giš­kiai sa­vo vai­kams ga­vo vietą dar­že­ly­je – jie ir to­liau lau­kia eilė­je, kol jų at­ža­los galės pra­dėti lan­ky­ti dar­želį.
Ta­čiau vie­tos vald­žia ne­pa­si­davė ir to­liau, kaip „Že­mai­čiui“ sakė vedė­jas, ieš­ko­jo būdų, kaip pa­dėti ir ma­žie­siems uk­rai­nie­čiams, kad ir jie galėtų nu­kreip­ti sa­vo min­tis nuo iš ka­ro siau­bia­mos Uk­rai­nos par­si­vežtų pri­si­mi­nimų.
„Su­ži­no­jo­me, jog tarp Plungė­je ap­si­gy­ve­nu­sių uk­rai­nie­čių yra pe­da­go­gių, tad, pa­si­tarę su jo­mis, bend­ro­mis pa­stan­go­mis kažką su­gal­vo­jo­me. Žiūrė­si­me, kaip pa­si­seks“, – penk­ta­dienį kalbė­jo G. Ri­mei­kis ir pa­si­džiaugė, jog bus pa­si­rūpin­ta ir ma­žiau­siai­siais mūsų mies­to sve­čiais.
Dar­že­li­nukų iš Uk­rai­nos užim­tu­mas or­ga­ni­zuo­ja­mas nuo va­kar die­nos. Įvairūs už­siė­mi­mai vyks­ta Plungės spe­cia­lio­jo ug­dy­mo cent­re. Su ma­žai­siais už­sii­ma dvi uk­rai­nietės, ku­rios, kaip minė­ta, yra pe­da­gogės. Pre­li­mi­na­riais duo­me­ni­mis, pir­ma­dienį ren­gia­mas veik­las turė­jo pra­dėti lan­ky­ti 10 vaikų.
Ar už­siė­mi­mai bus la­biau kaip prie­žiū­ra, ar kaip ug­dy­mas, anot G. Ri­mei­kio,  pri­klau­sys nuo minėtų uk­rai­nie­čių mo­terų. „Kol kas sun­ku pa­sa­ky­ti, nes vis­kas pri­klau­sys nuo to, ko­kias veik­las or­ga­ni­zuos ma­no minė­tos moterys. Pa­gal iš­si­la­vi­nimą jos yra pe­da­gogės, tai veiklų vai­kams tik­rai su­gal­vos“, – sakė vedė­jas ir dar sykį ak­cen­ta­vo, jog šie už­siė­mi­mai – lai­ki­ni. Atei­ty­je bus gal­vo­ja­ma, kaip uk­rai­nie­čius vai­kus in­teg­ruo­ti į dar­že­lius.
„Vi­si at­vykę uk­rai­nie­čiai yra in­for­muo­ti, jog norė­da­mi gau­ti dar­želį, tu­ri sto­ti kar­tu į eilę su plun­giš­kių vai­kais“, – pri­dūrė G. Ri­mei­kis.