Puikus plungiškės pasirodymas

„Bokš­to“ nuo­trau­ka
Ago­ta Kont­ri­mai­tė
Lie­pos 31–rugpjūčio 8 die­no­mis Mu­re­ke (Aust­ri­ja) vy­ko Eu­ro­pos Są­jun­gos jau­nu­čių šach­ma­tų čem­pio­na­tas. Ja­me da­ly­va­vo dvi­de­šim­ties ša­lių jau­nie­ji šach­ma­ti­nin­kai (8–14 me­tų). Plun­gės spor­to ir rek­rea­ci­jos cent­rui at­sto­va­vo du auk­lė­ti­niai: de­šimt­me­tė A. Ju­cio pro­gim­na­zi­jos moks­lei­vė Ago­ta Kont­ri­mai­tė ir dvy­li­ka­me­tis „Bab­run­go“ pro­gim­na­zi­jos auk­lė­ti­nis Ma­tas Pras­pa­liaus­kas.

Agota

Var­žy­bos vy­ko tri­jo­se am­žiaus gru­pė­se, ber­niu­kai ir mer­gai­tės žai­dė kar­tu. Ago­ta ko­vo­jo am­žiaus gru­pė­je iki 10 me­tų. Su­rin­ku­si 5,5 taš­ko iš 9 ga­li­mų, tarp mer­gai­čių lai­mė­jo ant­rą­ją vie­tą. Tai pui­kus pa­sie­ki­mas! Svei­ki­na­me Ago­tą!

Ma­tas Pras­pa­liaus­kas žai­dė am­žiaus gru­pė­je iki 12 me­tų. Su­rin­kęs 4,5 taš­ko iš 9 ga­li­mų, Ma­tas iš­ko­vo­jo dvy­lik­tą­ją vie­tą. Tai ga­na ge­ras re­zul­ta­tas, nes pra­di­nia­me są­ra­še jis bu­vo 23-ia­sis.