Skyrė solidžią paramą namui įsigyti

Prieš­gais­rinės ap­sau­gos ir gelbė­ji­mo de­par­ta­men­to nuo­trau­ka
Su­lieps­no­jus palū­kal­niš­kių šei­mos na­mams, ji no­ri įsi­gy­ti ki­tus ir pra­šo Sa­vi­val­dybės pa­ra­mos
Praė­ju­sių metų bir­želį su­degė Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės Palū­kal­nio kai­me gy­ve­nan­čios šei­mos na­mas. Gau­si šei­ma li­ko be namų. Vi­sa laimė, kad iš­sau­go­tos vaikų gy­vybės, ku­rios bu­vo pa­ki­bu­sios ant plau­ko, mat du vai­kus, jau dūstan­čius nuo dūmų, iš ug­nies spąstais ta­pu­sio na­mo iš­gelbė­jo vy­res­nie­ji bro­liai.
Nuo šio visą Lie­tuvą su­grau­di­nu­sio įvy­kio pra­ėjus jau me­tams, palū­kal­niš­kiai po tru­putį at­si­tie­sia ir, visą šį laiką glaudę­si pas ma­mos draugę, dai­ro­si sa­vo būsto. Ket­vir­ta­dienį po­sėdžiavęs Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės ta­ry­bos Svei­ka­tos ir so­cia­linės pa­ra­mos ko­mi­te­tas pri­tarė, jog Sa­vi­val­dybė jam įsi­gy­ti skirtų so­lid­žią 10 tūkst. eurų pa­ramą.

Tie­sa, gim­tie­siems na­mams su­lieps­no­jus, pa­degė­liai tikė­jo­si naują namą su­si­ręsti ša­lia bu­vu­sio. Dar pa­va­sarį „Že­mai­čio“ kal­bin­tas šei­mos vy­resnė­lis, bro­liu­ko ir se­sutės gelbė­to­jas, pa­sa­ko­jo, jog už 20-ies metrų nuo su­de­gu­sio na­mo jau ren­čia­mas ki­tas – pi­la­mi pa­ma­tai, gau­tas lei­di­mas sta­ty­boms. Tikė­ta­si, jog už mėne­sio ki­to ims kil­ti ir jo sie­nos, mat ne­menką sumą na­mui sta­ty­ti bu­vo suau­koję ge­ra­da­riai, kuo šei­ma la­bai džiaugė­si.
Bet pan­de­mi­ja to­kius pla­nus pa­ko­re­ga­vo. Kas šiuo me­tu sta­to­si nau­jus na­mus, ži­no, į ko­kias aukš­tu­mas šovė sta­ty­bi­nių med­žiagų kai­nos. Tą pa­stebė­jo ir palū­kal­niš­kiai. Todėl at­si­sakė min­ties namą sta­ty­tis pa­tys, nu­sprendė, jog bus pi­giau įsi­gy­ti. Di­desnę dalį su­mos nu­si­žiūrė­tam na­mui Tve­ruo­se šei­ma tu­ri pa­ti, ta­čiau pa­ma­čiu­si, kad jos neuž­teks, pra­šy­ti li­ku­sios kreipė­si į Sa­vi­val­dybę.
„Nėra tų pi­nigė­lių tiek, kad jų at­liktų. Čia su­si­spaud­žiam iš pa­sku­ti­nių ir tie­siog ei­nam iš pa­dėties. Nes ki­tu at­ve­ju mums, ko ge­ro, tektų pirk­ti visą tą būstą ir tai kai­nuotų ko­kius 3 kar­tus dau­giau“, – apie nu­ma­tomą skir­ti pa­ramą, ku­ri ne­men­kai pa­tuš­tins Sa­vi­val­dybės ki­šenę, po­sėdžio me­tu kalbė­jo me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis.
Pa­sak jo, dėl ski­ria­mos pa­ra­mos bu­vo daug dis­ku­tuo­ta, ta­čiau ga­liau­siai nu­tar­ta pa­gal­bos be­si­krei­pu­siai šei­mai neat­sa­ky­ti ir tą pa­ramą skir­ti, mat „tai bus ge­riau­sia išei­tis ir Sa­vi­val­dy­bei, ir tiems žmonėms“.
A. Čer­nec­kis taip pat pa­brėžė, kad palū­kal­niš­kiai savąją dalį už namą jau yra su­mokėję, do­ku­men­tai su­tvar­ky­ti no­ta­ro, tad skir­da­ma 10 tūkst. eurų Sa­vi­val­dybė ne­ri­zi­kuo­ja „pa­lik­ti ant le­do“.
Pi­ni­gai palū­kal­niš­kiams pa­rem­ti bus paim­ti iš Sa­vi­val­dybės biud­že­to lėšų, skirtų vien­kar­tinėms pa­šal­poms. Tie­sa, tam dar turės pri­tar­ti ket­vir­ta­dienį po­sėdžiau­sian­ti Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės ta­ry­ba.