Į Slovakiją išvyko keturi mūsiškiai irkluotojai

Plungės SRC nuo­trau­ka
Iš kairės: tre­ne­ris A. Vait­kus, L. Tiš­kus, D. Raz­ma, A. Lau­ri­nai­tis ir tre­ne­ris E. Gel­čins­kas
Ke­tu­ri Plungės spor­to ir rek­rea­ci­jos cent­ro (SCR) irk­luo­to­jai, ku­riuos tre­ni­ruo­ja Ar­vy­das Vait­kus ir Ed­mun­das Gel­čins­kas, iš­vy­ko į Bra­tis­lavą.

Šia­me Slo­va­ki­jos mies­te rugsė­jo 8–11 die­no­mis vyks­ta did­žiau­sias pa­sau­ly­je tarp­tau­ti­nis jau­nu­čių irk­la­vi­mo čem­pio­na­tas, ku­ria­me var­žy­sis irk­luo­to­jai iš 40-ies pa­sau­lio vals­ty­bių.

„Olym­pic ho­pes 2022“ re­ga­to­je Lie­tu­vos jau­nu­čių (gi­mu­siųjų 2005–2007 m.) rink­ti­nei at­sto­vaus ir Do­mi­ny­kas Raz­ma, Ado­mas Lau­ri­nai­tis, Lai­mo­nas Tiš­kus bei Man­tas Ska­ruls­kis.
Plungės SRC in­for­ma­ci­ja