Į pagalbą ukrainiečiams skubės ir Plungės greitosios automobilis

Jur­gi­tos NAG­LIENĖS nuo­trau­ka
Au­to­mo­bilį iš­lydė­jo ir Plungės ra­jo­no me­ras Aud­rius Kli­šonis (cent­re)
Penk­ta­dienį prie­špiet Plungės ra­jo­no grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos ko­lek­ty­vas at­si­svei­ki­no su ne­be nau­ju, ta­čiau dar ga­lin­čiu tar­nau­ti grei­to­sios au­to­mo­bi­liu. Jis iš­lydė­tas į to­limą ke­lionę – į My­ko­la­jivą, esantį Uk­rai­nos pie­tuo­se, kur pa­si­tar­naus sku­bant į pa­galbą su­žeis­tiems ko­vo­se su Ru­si­ja.


Kaip penk­ta­dienį pa­sa­ko­jo Plungės grei­to­sios di­rek­torė Ra­sa Mon­čienė, vieną dieną jos dėmesį at­kreipė Svei­ka­tos ap­sau­go mi­nis­te­ri­jos sa­vi­val­dybėms iš­siųs­tas raš­tas, ku­riuo pra­šy­ta Uk­rai­nai do­va­no­ti ne­rei­ka­lingų, bet dar va­žiuo­jan­čių ir ga­limų nau­do­ti grei­to­sios au­to­mo­bi­lių.

„Ši­tas mūsų au­to­mo­bi­lis jau kurį laiką bu­vo nau­do­ja­mas ūkinėms reikmėms, o pa­sku­ti­nius me­tus juo ap­skri­tai ne­be­va­žinė­ta. Pa­gal­vo­jau, kam leis­ti, jog su­pūtų ga­ra­že, ge­riau pa­do­va­no­ti, ka­dan­gi dar ga­na ge­ros būklės yra“, – sakė R. Mon­čienė.

Ži­no­ma, į ke­lionę do­va­no­jamą au­to­mo­bilį reikė­jo iš­lydė­ti tech­niš­kai tvar­kingą ir ap­draustą. Įstai­gos di­rek­torė pa­si­džiaugė, kad šiuo at­ve­ju pri­si­dėjo ir vers­las – iš­girdęs, kam ruo­šia­mas grei­to­sios au­to­mo­bi­lis, rei­kia­mas pa­slau­gas su­teikė už dyką. Do­va­no­ti au­to­mo­bilį kil­niam tiks­lui su­ti­ko ir Plungės grei­to­sios da­li­ninkės – Plungės ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės.

Praė­jusį penk­ta­dienį pa­siim­ti do­va­nos į Plungę at­skubė­jo Uk­rai­nos gy­ny­bos mi­nis­te­ri­jos į Lie­tuvą de­le­guo­tas Alek­sand­ras Lit­vin­čiu­kas ir  Sei­mo na­rio Si­mo­no Gent­vi­lo pa­tarė­ja Re­da Knei­ze­vi­čienė.

Pas­ta­ro­ji pa­sa­ko­jo su A. Lit­vin­čiu­ku su­si­pa­ži­nu­si tal­kin­da­ma Rau­do­na­jam Kry­žiui ir pi­lie­tinės ini­cia­ty­vos „Stiprūs kar­tu“, pa­de­dan­čios pa­bėgėliams iš Uk­rai­nos ras­ti būstą mūsų ša­ly­je, ko­man­dai. Iš­gir­du­si, kad šis as­muo į Lie­tuvą at­vy­ko ieš­ko­ti grei­to­sios au­to­mo­bi­lių, ji kreipė­si į Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­riją.

„Džiu­gu, kad ji su­ti­ko pa­gel-bė­ti ir pa­siuntė tą ži­nutę vi­soms įstai­goms. At­si­liepė trys grei­to­sios: Ro­kiš­kio, Plungės ir Ne­rin­gos. Ro­kiš­kio do­va­no­tas au­to­mo­bi­lis jau yra iš­vykęs į Uk­rainą, Ne­rin­go­je dar tvar­ko­mi do­ku­men­tai. Be to, Kazlų Rūdo­je ke­lio­nei ruo­šia­mas Uk­rai­nai do­va­no­tas prie­šgais­rinės au­to­mo­bi­lis“, – pa­sa­ko­jo vieš­nia.

R. Knei­ze­vi­čienė at­skleidė nuo 2018 metų dir­ban­ti ir su Uk­rai­nos jau­ni­mu. Kai ku­rie jos pa­žįsta­mi jau­nuo­liai sa­va­no­riau­ja My­ko­la­ji­vo li­go­ninė­je – į ją ir iš­ke­lia­vo plun­giš­kių bei rie­ta­viš­kių do­va­no­tas grei­to­sios au­to­mo­bi­lis.

„Da­bar pa­si­girs­ta vi­so­kių kalbų, kad kar­tais Uk­rai­nai ski­ria­ma pa­ra­ma nu­ke­liau­ja ne ten, kur rei­kia. Tai ga­lim ga­ran­tuo­ti, kad šiuo at­ve­ju taip neat­si­tiks. At­sių­sim re­por­tažą, kaip jūsų au­to­mo­bi­lis pa­siekė My­ko­la­ji­vo li­go­ninę“, – pa­žadė­jo Sei­mo na­rio pa­tarė­ja.

Na, o Plungės grei­to­sios di­rek­torė A. Lit­vin­čiu­kui kar­tu su grei­to­sios rak­tais pa­do­va­no­jo ir pa­čios kep­tos vai­sių duo­nos ke­pa­liuką, linkė­da­ma jo ša­liai pa­ga­liau pa­siek­ti per­galę. Be to, pa­rodė, kad į greitąją pa­krau­ta ne­ma­žai Uk­rai­nos pra­šomų me­di­ka­mentų, su­pa­kuo­ti ne­štu­vai bei glei­vių at­siurbė­jas. Di­rek­torė sakė, kad bran­gesnės įran­gos įstai­ga ne­tu­rin­ti iš ko nu­pirk­ti, bet ti­kin­ti, kad pa­si­tar­naus ir ši.