Širdgėlą „žole“ malšinęs vaikinas pasiųstas į pataisos namus

Asociatyvi nuotrauka
Ne­tekę ar­timų žmo­nių ar iš­gy­venę skaud­žias ne­tek­tis žmonės grie­bia­si įvai­riau­sių būdų, kad bent trum­pam už­si­mirštų. An­tai Plungės ra­jo­ne gy­ve­nan­tis 2001-ai­siais gimęs Dei­vi­das Ta­ma­šaus­kas aiš­ki­na po iš­sis­ky­ri­mo su mer­gi­na taip iš­gy­venęs, kad nu­si­ra­min­siąs manė tik užt­raukęs „žolės“ dūmelį. Dėl to jam te­ko aiš­kin­tis Plungės apy­linkės teis­me.

Teis­mas nu­statė, kad šių metų bir­že­lio 23 dieną, apie 23 va­landą, Vil­niu­je, prie pre­ky­bos ir pra­mogų cent­ro „Ozas“, 
D. Ta­ma­šaus­kas ne­teisė­tai, turė­da­mas tikslą pla­tin­ti, už 10 eurų iš iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu ne­nus­ta­ty­to as­mens įsigi­jo ne ma­žiau kaip 
0,044 gra­mo ka­na­pių, ku­rias pa­ts į Plungę par­si­ga­be­no tėvui pri­klau­san­čiu au­to­mo­bi­liu „Volks­wa­gen Pas­sat“.
Iš­siaiš­kin­ta, kad va­di­namą­ja žo­le jis kitą­dien pa­vai­ši­no D. Ž. O li­ku­sią dalį ka­na­pių laikė minė­to au­to­mo­bi­lio ba­ga­žinė­je iki bir­že­lio 24-osios va­ka­ro, kai nar­ko­ti­nes med­žia­gas ten ra­do po­li­ci­jos pa­reigū­nai.
Pa­reigū­nams įkliuvęs vai­ki­nas ne­si­gynė jam pa­reikštų kal­ti­nimų. Teis­me pa­sa­ko­jo, jog tuo me­tu gy­ve­no ir dir­bo sos­tinė­je. Ten jis ne­va turė­jo ir šir­dies draugę. Būtent su ja iš­sis­kyręs esą ir „pa­sly­do“. Norė­da­mas už­si­mirš­ti nu­tarė šiek tiek at­si­pa­lai­duo­ti – par­ūky­ti „žolės“. Sup­la­navęs jos nu­si­pirk­ti ir par­si­vež­ti į gimtąją Plungę, kur galėtų kar­tu su bi­čiu­liu su­trauk­ti, pa­si­kalbė­ti apie širdį spaud­žian­čias bėdas.
D. Ta­ma­šaus­kas pa­sa­ko­jo gramą nar­ko­ti­nių med­žiagų nu­si­pirkęs už 10 eurų iš ne­pažįs­ta­mo as­mens, su ku­riuo su­si­ti­ko prie minė­to pre­ky­bos cent­ro. Pir­kinį par­si­vežęs į Plungę pa­kvietė draugą su­si­tik­ti.
Anks­ti rytą abu nu­va­žia­vo ant Gan­din­gos pi­lia­kal­nio, jis su­su­ko su­ktinę iš nu­si­pirk­tos „žolės“ ir abu ją pa­si­keis­da­mi surūkė. Ka­na­pių li­kutį pri­si­minė su­vy­niojęs į po­pie­rių ir įsidėjęs į ci­ga­re­čių pa­kelį. Pas­tarąjį įdėjo į po­lie­ti­le­ninį mai­šelį ir pa­dėjo į au­to­mo­bi­lio ba­ga­žinę.
Po pietų D. Ta­ma­šaus­kas su­laukė ki­to drau­go skam­bu­čio. Jis siūlė va­žiuo­ti iš­si­mau­dy­ti į Pla­te­lių ežerą. Prie jų pri­si­jungė ir dau­giau draugų. Va­karė­jant kom­pa­ni­ja nu­va­žia­vo prie sū­py­nių Kal­niš­kių kai­me. Būtent iš ten grįžtantį jį ir su­stabdė po­li­ci­ja. Iš­pur­čius ma­šiną jos ba­ga­žinė­je ap­tik­ta „žolės“.
Dėl pa­da­ry­to nu­si­kal­ti­mo kal­ti­na­ma­sis nuo­šird­žiai gailė­jo­si, pra­šė ne­skir­ti rea­lios laisvės at­ėmi­mo bausmės.
Teis­mas šią bylą iš­nag­rinė­jo su­trum­pin­to įro­dymų ty­ri­mo tvar­ka. Ski­riant bausmę at­si­žvelg­ta į tai, kad D. Ta­ma­šaus­kas pri­pa­ži­no kaltę ir nuo­šird­žiai gailė­jo­si įsivėlęs į to­kius ne­ma­lo­nu­mus. Įver­tin­ta ir tai, kad Plungiškis nu­si­kal­to būda­mas ne­teis­tas.
Vai­ki­no ad­vo­ka­tas ak­cen­ta­vo, kad jo gi­na­ma­sis yra pa­daręs rei­kia­mas iš­va­das, tei­gia­mai cha­rak­te­ri­zuo­ja­mas anks­tesnės dar­bo­vietės. Be to, jis aiš­ki­no, kad nu­si­kal­ti­mas ne­sukėlė ko­kių nors pa­sek­mių, nes D. Ž., kurį pa­vai­ši­no „žo­le“, ir anks­čiau jau var­to­jo nar­ko­ti­nių med­žiagų. Ki­ti drau­gai, nu­sta­ty­ta, ne­bu­vo jų var­toję.
Vi­sa tai įver­tinęs teis­mas širdgėlą nar­ko­ti­kuo­se skan­di­nusį D. Ta­ma­šauską pri­pa­ži­no kal­tu ir skyrė jam treč­da­liu su­ma­žintą laisvės at­ėmi­mo bausmę me­tams ir ke­tu­riems mėne­siams, at­lie­kant ją pa­tai­sos na­muo­se.
Nuosp­ren­dis per 20 dienų nuo jo pa­skel­bi­mo die­nos ape­lia­ci­niu skun­du ga­li būti skund­žia­mas Klaipė­dos apy­gar­dos teis­mui.