Žmogų apiplėšusiems plungiškiams – teismo atsakas

Asociatyvi nuotrauka
Nie­kam nėra pa­slap­tis, jog al­ko­ho­lis su svei­ku pro­tu re­tai su­ta­ria. Išgėrę žmonės daž­nai pri­kre­čia kvai­lys­čių. Vie­ni įkaušę drįsta sėsti prie vai­ro, ki­ti už­si­mo­ja „paauklė­ti“ šei­mos na­rius, tre­ti „pa­gim­do“ pla­nus, kaip pra­si­ma­ny­ti pi­nigų. Skir­tin­gos is­to­ri­jos, tik pa­bai­ga jų daž­niau­siai to­kia pa­ti – su­si­dūri­mas su įsta­tymų sergė­to­jais. Taip nu­ti­ko ir dviem plun­giš­kiams – 1999-ai­siais gi­mu­siam Val­dui Gu­de­liui ir de­vy­ne­riais me­tais už jį vy­res­niam To­mui Ja­ku­čiui. Būda­mi gir­ti vy­rai api­plėšė žmogų, ir, lyg to būtų ma­ža, sa­vo auką dar ir su­mušė. Dėl to jiems te­ko aiš­kin­tis Plungės apy­linkės teis­mo rūmuo­se.

Veikė kaip bend­ri­nin­kai

Dviejų įkau­šu­sių plun­giš­kių iš­puo­lis prie­š 1977-ai­siais gi­musį vy­riškį už­fik­suo­tas vėlų pra­ėju­sių metų lie­pos 13-osios va­karą. Būda­mi A. Vaiš­vi­los gatvė­je, Plungė­je, esan­čio dau­gia­bu­čio na­mo laip­tinė­je, V. Gu­de­lis ir T. Ja­ku­tis už­puolė vy­riškį, siek­da­mi atim­ti jam pri­klau­santį turtą.

Pir­ma­sis ran­kas į darbą pa­lei­do V. Gu­de­lis. Jis už­pul­ta­jam be­maž pen­kis kar­tus smogė į gal­vos sritį. Neat­si­li­ko ir jo bend­ras, ėmęs spar­dy­ti vy­riškį. Kliu­vo į įvai­rias kūno vie­tas. Veik­da­mi kaip bend­ri­nin­kai plun­giš­kiai nu­kentė­ju­sia­jam ne­pa­li­ko nė men­kiau­sios ga­li­mybės pa­si­prie­šin­ti. Me­di­kai vy­rui diag­no­za­vo vir­šu­ti­nio žan­di­kau­lio kairės pusės kak­tinės atau­gos lūžį, poo­di­nes krau­jos­ru­vas kai­rio­jo skruos­to ir kairės akies vokų sri­ty­se.

Teis­mas nu­statė, kad šiais veiks­mais kal­ti­na­mie­ji siekė už­val­dy­ti nu­kentė­ju­sia­jam pri­klau­santį turtą. Mat po to, kai vy­ras bu­vo su­muš­tas ir be­jėgis, T. Ja­ku­tis ir V. Gu­de­lis iš­purtė jo ki­še­nes. Iš jų beieš­kant išk­ri­to iš­ma­nu­sis te­le­fo­nas „Sam­sung Ga­la­xy S6“. 100 eurų vertės daik­tas kaip­mat at­si­dūrė plėšikų ran­ko­se.

Ma­mos su­mokė­jo už gy­dymą

Sun­ku pa­sa­ky­ti, ar nors vie­nas iš kal­ti­namųjų iš­ties gai­li­si to, ką pa­darė. Bet fak­tas tas, kad jų da­lią pa­leng­vi­no abiejų ma­mos, pa­den­gu­sios nu­kentė­ju­sio­jo gy­dy­mo iš­lai­das. Tei­siamųjų suo­le at­si­dūrę vy­rai ne­va pa­tys ne­galė­jo to pa­da­ry­ti, nes nuo pra­ėju­sių metų lie­pos 23-osios bu­vo suim­ti.

At­sa­ko­mybę sun­ki­nan­čios ap­lin­kybės – nu­si­kal­to veik­da­mi bend­ri­ninkų gru­pe ir būda­mi ap­svaigę nuo al­ko­ho­lio. Kad tai turė­jo įta­kos jų veiks­mams, ir pa­tys ne­neigė.

Bausmė – rea­lus laisvės at­ėmi­mas

Į vi­sas šias ap­lin­ky­bes, ski­riant bausmę, be abe­jonės at­si­žvelg­ta. Kaip ir į tai, jog tiek T. Ja­ku­tis, tiek V. Gu­de­lis – praei­ty­je teis­ti. Pas­ta­ra­sis teis­tas už kva­li­fi­kuotą plėšimą ir vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­dimą. O pa­sku­tinį kartą nu­si­kal­to bausmės vyk­dy­mo ati­dėji­mo me­tu. Nei­gia­mai jį cha­rak­te­ri­zuo­ja ir tai, jog dau­gybę kartų buvo baus­tas ad­mi­nist­ra­ci­ne tvar­ka. Dėl šių prie­žas­čių nu­spręsta, jog efek­ty­viau­sia bausmė jam – rea­lus laisvės at­ėmi­mas.

Tad su­bend­ri­nus su anks­tes­ne, V. Gu­de­liui skir­ta ket­ve­rių metų laisvės at­ėmi­mo bausmė, ku­rią jis pri­valės at­lik­ti pa­tai­sos na­muo­se. Taip pat jam teks su­si­mokė­ti ir 1 800 eurų baudą.

Anks­čiau už ana­lo­giš­kus nu­si­kal­ti­mus teis­tas T. Ja­ku­tis nuo rea­laus laisvės at­ėmi­mo iš­si­su­ko, mat anks­tes­ni teis­tu­mai yra iš­nykę. Be to, praei­ty­je nu­si­kal­to būda­mas ne­pil­na­me­tis. At­siž­velg­ta ir į tai, kad pa­sku­tinį kartą jis „su­klu­po“ dar prie­š pra­ėju­sių metų lie­pos 29-osios teis­mo baud­žia­mo­jo įsa­ky­mo pri­ėmimą.

Vi­sa tai įver­ti­nus, plun­giš­kiui skir­ta su anks­tes­ne su­bend­rin­ta trejų metų ir ke­tu­rių mėne­sių laisvės at­ėmi­mo bausmė, jos vyk­dy­mas ati­dėtas pust­re­čių metų.

Tuo pa­čiu nuo­sprend­žiu T. Ja­ku­tis įpa­rei­go­tas per mėnesį nuo nuo­sprend­žio įsi­teisė­ji­mo die­nos pra­dėti dirb­ti ar­ba mo­ky­tis, pus­metį da­ly­vau­ti el­ge­sio pa­tai­sos pro­gra­mo­se bei visą bausmės vyk­dy­mo ati­dėji­mo laiką ne­var­to­ti psi­chiką vei­kian­čių med­žiagų. Vy­ras iš su­ėmi­mo pa­leis­tas teis­mo salė­je.

Šis nuo­spren­dis per 20 dienų ga­li būti skund­žia­mas ape­lia­ci­niu skun­du Klaipė­dos apy­gar­dos teis­mui.