„Varlės prūde nenuskandinsi“

Nuot­rau­ka iš „Unsp­lach“
Spren­di­mas dėl drau­di­mo rū­ky­ti bal­ko­nuo­se ir te­ra­so­se vis dar pa­ki­bęs ore
Jau ku­rį lai­ką ži­niask­lai­da mir­ga nuo skam­bių ant­raš­čių apie sie­kį dar stip­riau pa­ža­bo­ti rū­ka­lius. Maž­daug prieš de­šimt­me­tį pa­sta­rie­ji bu­vo iš­stum­ti iš res­to­ra­nų ir ki­tų vie­šo­jo mai­ti­ni­mo bei lais­va­lai­kio lei­di­mo vie­tų, o da­bar už­si­mo­ta rū­kan­čiuo­sius iš­vy­ti iš dau­gia­bu­čių na­mų bal­ko­nų bei te­ra­sų. Kaip ir bu­vo ga­li­ma ti­kė­tis, to­kie Sei­mo ke­ti­ni­mai iš­pro­vo­ka­vo įvai­rių vi­suo­me­nės reak­ci­jų. Prieš­ta­rin­gai nau­ją­jį drau­di­mą rū­ka­liams ver­ti­na ir ne­tu­rin­tie­ji šio ža­lin­go įpro­čio.
Praė­ju­sią sa­vai­tę siū­ly­mas už­draus­ti rū­ky­ti bal­ko­nuo­se ir kai ku­rio­se ki­to­se vie­to­se tu­rė­jo bū­ti svars­to­mas mi­nist­rų ka­bi­ne­te, bet pa­na­šu, kad šis klau­si­mas to­liau strin­ga – jis iš po­sė­džio per­kel­tas į pa­si­ta­ri­mą. O kol val­džia ne­si­ryž­ta ga­lu­ti­nai ap­si­spręs­ti, „Že­mai­tis“ do­mė­jo­si, ko­kios po­zi­ci­jos lai­ko­si plun­giš­kiai.

Ap­ri­bo­ji­mai – ne tik įpras­toms ci­ga­re­tėms

Sei­mo na­rių An­ta­no Vin­kaus, To­mo To­mi­li­no ir lai­ki­nai svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro pa­rei­gas ei­nan­čio Au­re­li­jaus Ve­ry­gos pa­reng­tu pro­jek­tu rū­ka­lius no­ri­ma iš­gy­ven­din­ti ne tik iš dau­gia­bu­čių na­mų bal­ko­nų, bet ir ki­tų vie­tų – siū­lo­ma draus­ti rū­ky­ti deng­to­se vie­šo­jo trans­por­to sto­te­lė­se, vai­kų žai­di­mo aikš­te­lė­se bei to­se vie­to­se, kur lau­ke tei­kia­mos vie­šo­jo mai­ti­ni­mo pa­slau­gos.

Ir tai dar ne vis­kas. Mat nau­jie­ji ap­ri­bo­ji­mai ga­lio­tų ne tik rū­kan­tie­siems įpras­tas ci­ga­re­tes, bet ir tiems, ku­rie ren­ka­si nau­jo­viš­kas, be­dū­mes ta­ba­ko prie­mo­nes. Tuo pa­čiu įsta­ty­mu fi­zi­nis ar ju­ri­di­nis as­muo, at­sa­kin­gas už pa­sta­tą, ku­ria­me rū­ko­ma, bū­tų įpa­rei­go­tas už­tik­rin­ti, kad ta­ba­ko dū­mai iš pa­tal­pos, ku­rio­je yra rū­ko­ma, ne­pa­tek­tų į ki­tas.

Sun­kiai įgy­ven­di­na­ma mi­si­ja

Iš pir­mo žvilgs­nio vis­kas – kaip ir gra­žu, tik klau­si­mas, ar įgy­ven­di­na­ma. Juk kont­ro­lė pa­rei­ka­lau­tų di­de­lių fi­nan­si­nių ir žmo­giš­kų­jų iš­tek­lių, įro­di­nė­ji­mo pro­ce­sas bū­tų il­gas ir su­dė­tin­gas, be to, ne­ži­nia, ar bū­tų pa­siek­ti įsta­ty­mo pro­jek­tu sie­kia­mi re­zul­ta­tai.

To­kios nuo­mo­nės lai­ko­si Vy­riau­sy­bė, ne­pri­ta­rian­ti vis strin­gan­čiam įsta­ty­mui. Be to, ji įsi­ti­ki­nu­si, kad drau­di­mas rū­ky­ti mi­nė­to­se vie­to­se duo­tų dau­giau ža­los nei nau­dos. Mat iš­gu­jus rū­ka­lius iš bal­ko­nų ir te­ra­sų, šie tik­rai ne­si­liau­tų mė­ga­vę­si dū­mu. Ir to­liau tai da­ry­tų, tik per­si­kel­tų į už­da­ras pa­tal­pas. Dėl to dau­gia­bu­čiuo­se na­muo­se ga­li pa­dau­gė­ti gais­rų. Tad kai­my­nai ken­tė­tų jau ne tik nuo pa­sy­vaus rū­ky­mo.

Vy­riau­sy­bės tei­gi­mu, rū­kan­čių­jų gre­tas re­tin­ti rei­kia ne drau­di­mais, o švie­ti­mu, ska­ti­ni­mu svei­kai gy­ven­ti. Siū­lo­mos Ta­ba­ko, ta­ba­ko ga­mi­nių ir su jais su­si­ju­sių ga­mi­nių kont­ro­lės įsta­ty­mo pa­tai­sos net įvar­dy­tos nee­fek­ty­vio­mis. Esą ši prie­mo­nė tik su­da­rys ne­pa­lan­kias są­ly­gas rū­ka­liams, bet re­zul­ta­tų ne­duos. Jau vien dėl to, kad nei po­li­ci­ja, nei sa­vi­val­dy­bės ne­tu­rės pa­jė­gų už­tik­rin­ti, kad drau­di­mo bū­tų lai­ko­ma­si. Be to, bus sun­ku su­rink­ti įro­dy­mus apie to­kį pa­žei­di­mą pa­da­riu­sius as­me­nis.

Ki­tas klau­si­mas – kaip elg­tis tuo at­ve­ju, jei dau­gia­bu­ty­je gy­ve­nan­tis as­muo ci­ga­re­tę trauks ne bal­ko­ne, o, pa­vyz­džiui, at­si­da­ręs lan­gą. Tai tik iš­pro­vo­kuo­tų kai­my­nų konf­lik­tus, į ku­riuos tu­rė­tų kiš­tis po­li­ci­ja. Kri­ti­kuo­ja­ma ir tai, kad rū­ky­ti bal­ko­nuo­se ir te­ra­so­se no­ri­ma už­draus­ti su­lau­kus bent vie­no gy­ven­to­jo pra­šy­mo. Tad yra di­džiu­lė ti­ki­my­bė, jog šis drau­di­mas taps įran­kiu se­nas są­skai­tas su­ves­ti no­rin­tiems kai­my­nams.

Pa­lai­kan­čių­jų drau­di­mą – ma­žu­ma

Iš tik­rų­jų siū­lo­mos pa­tai­sos tu­ri ir pliu­sų, ir mi­nu­sų. Blo­giau­sia – kad pa­sta­rų­jų tiek val­džia, tiek pa­pras­ti žmo­nės, kad ir ne­rū­kan­tys, įžvel­gia kur kas dau­giau nei ma­to nau­dos.

Tai aki­vaiz­džiai ma­ty­ti ir iš plun­giš­kių pa­si­sa­ky­mų. Vie­šo­je feis­bu­ko gru­pė­je „Že­mai­čiui“ pa­skel­bus įra­šą su pra­šy­mu iš­reikš­ti nuo­mo­nę dėl siū­ly­mo dar la­biau pa­ža­bo­ti rū­ka­lius, pa­si­py­lė dau­gy­bė plun­giš­kių ko­men­ta­rų. Ak­ty­viai nuo­mo­nę šiuo klau­si­mu reiš­kė tiek vy­rai, tiek mo­te­rys, tiek rū­kan­tys, tiek ne­rū­kan­tys.

Žmo­nės pik­ti­no­si pla­nuo­ja­mais ap­ri­bo­ji­mais ir ti­ki­no, kad bal­ko­nas rū­ky­mui – net la­bai tin­ka­ma vie­ta. Užd­rau­dus rū­ka­liai dū­mu mė­gau­sis įsi­lin­dę į vo­nią, tua­le­tą ar sto­vė­da­mi prie gart­rau­kio vir­tu­vė­je. „Blo­gai! Nes ta­da pra­dės na­muo­se rū­ky­ti – vir­tu­vė­se ar tua­le­tuo­se. Ir vi­sa smar­vė eis į bu­tus. O ši­to už­draus­ti ne­ga­lės!“ – ra­šė Ais­tė Šat­kaus­kai­tė, ku­riai pri­ta­rė ir ki­ti plun­giš­kiai, tei­gę, jog drau­di­mas rū­ky­ti bal­ko­nuo­se – vi­siš­kas ab­sur­das.

Anot Do­na­to And­rie­kaus, Lie­tu­va lais­va, o drau­di­mų – dau­giau nei prie ru­sų. Ki­ti ko­men­ta­to­riai, iš­si­ty­čio­da­mi iš no­ro įves­ti pa­pil­do­mų ap­ri­bo­ji­mų rū­kan­tie­siems, net pra­bi­lo apie ko­men­dan­to va­lan­dos įve­di­mo bū­ti­ny­bę.

Nep­ri­ta­rian­tie­ji „pra­stum­ti“ vis ban­do­mam drau­di­mui mes­te­lė­jo ir ki­to­kių ap­ri­bo­ji­mų. An­tai Ri­ta Bal­tuo­ny­tė-Kas­pa­ra­vi­čie­nė siū­lė už­draus­ti bal­ko­nuo­se džiau­ti skal­bi­nius, nes gal­būt at­si­ras gy­ven­to­jas, ku­riam ne­pa­tin­ka nau­do­ja­mo skal­bik­lio kva­pas. Taip pat siū­ly­ta at­si­sa­ky­ti smil­ka­lų, ku­rių kva­pas tik re­to no­siai – ma­lo­nus.

Ki­ti net ra­gi­no už­draus­ti au­gin­ti vai­kus, ku­rių verks­mu ir rė­ki­mu tik­rai nė­ra su­ža­vė­tas nė vie­nas kai­my­nas.

Pri­ta­rian­čių­jų – ma­žy­tė sau­je­lė

Įsip­lies­kus vie­šai dis­ku­si­jai, pa­si­ro­dė ir vie­na ki­ta prie­šin­ga nuo­mo­nė. Pa­sak mo­ky­to­jo Kos­to Jo­nu­šo, ne­rū­kan­tys žmo­nės ne­pri­va­lo uos­ty­ti ci­ga­re­čių dū­mų smar­vės. Anot plun­giš­kio, jei ša­lia – rū­kan­tis kai­my­nas, tai net neį­ma­no­ma pra­ver­ti bal­ko­no du­rų. Po šio ko­men­ta­ro pa­si­py­lė siū­ly­mai už­si­da­ry­ti lan­gus, jei jau taip ne­pa­tin­ka smar­vė.

K. Jo­nu­šo po­zi­ci­ją pa­lai­kė ir Ire­na Vens­kie­nė, tei­gu­si, kad kai­my­nui rū­kant bal­ko­ne, dvok­ti pra­de­da ir jos bu­tas, o to ne­ma­lo­naus kva­po il­gai ne­pa­vyks­ta iš­vė­din­ti. Net mie­go­ti ten­ka sken­dint dū­mų smar­vė­je.

Į dis­ku­si­ją įsi­trau­ku­si Zi­ta Gul­bi­nie­nė įsi­ti­ki­nu­si, kad pa­tvir­ti­nus drau­di­mą rū­ka­liai grei­tai nu­rim­tų. „Kai už­drau­dė rū­ky­ti ka­vi­nė­se, ir­gi bu­vo šar­ša­las, o da­bar vi­si džiau­gia­si. Ap­sip­ras žmo­nės ir su šiuo drau­di­mu“, – ra­šė mo­te­ris, ku­riai ne­tru­kus bu­vo at­šau­ta, kad ka­vi­nė – ne ta­vo pri­va­ti val­da, o vie­ša vie­ta, ku­rio­je pri­va­lai pai­sy­ti tai­syk­lių.

Tarp ko­men­ta­to­rių bu­vo ir nė vie­nos pu­sės ne­pa­lai­kan­čių­jų. Vie­nas to­kių – Plun­gės spor­to ir rek­rea­ci­jos cent­ro di­rek­to­rius Al­vy­das Vir­ši­las, ku­ris įsi­ti­ki­nęs, kad to­kie drau­di­mai – be­pras­miai. Sup­rask, vis tiek jų nie­kas ne­pai­sys.

Taip ma­no ir ki­tas plun­giš­kis Mar­ty­nas Šim­kus. „Var­lės prū­de ne­nus­kan­din­si“, – ra­šė jis, leis­da­mas su­pras­ti, kad įpro­čio rū­ky­ti drau­di­mais „neuž­mu­ši“.

Po­li­ci­jos po­zi­ci­ja

Nuo­mo­nės apie Sei­mo pla­nus įtei­sin­ti drau­di­mą rū­ky­ti bal­ko­nuo­se ir kai ku­rio­se ki­to­se vie­to­se klau­sė­me ir po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų nuo­mo­nės.

Klai­pė­dos vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Ko­mu­ni­ka­ci­jos po­sky­rio vy­res­nio­ji spe­cia­lis­tė Jū­ra­tė Alb­rek­tie­nė, pa­bend­ra­vu­si su plun­giš­kiais po­li­ci­nin­kais, tei­gė, jog, priė­mus to­kį spren­di­mą, po­li­ci­jai ženk­liai pa­dau­gė­tų dar­bo – rei­kė­tų žiū­rė­ti, ar drau­di­mo lai­ko­ma­si, kont­ro­liuo­ti ne­pak­lūs­tan­čiuo­sius. Be to, kad pa­žei­di­mas bū­tų už­fik­suo­tas, tek­tų fo­tog­ra­fuo­ti.

Klau­sė­me ir to, kaip pa­rei­gū­nai ap­skri­tai ver­ti­na to­kius už­mo­jus, ar jiems pri­ta­ria, ta­čiau po­li­ci­jos dar­buo­to­jai ne­lin­kę to ko­men­tuo­ti – kaip Sei­mas nu­spręs, taip ir bus.