Plungė buvo tapusi teatro sostine

Plungės kultū­ros cent­ro nuo­trau­ka
Pub­li­ka žavė­jo­si jaunųjų ak­to­rių ta­len­tu
Praė­ju­siai sa­vai­tei per­si­ver­tus į ant­rąją pusę, į Plungę įžengė ir ke­letą dienų ka­ra­lia­vo teat­ras. Įspūdingą šventę – tarp­tau­tinį vaikų ir jau­ni­mo teatrų fes­ti­valį-kūry­binę la­bo­ra­to­riją „Ma­žo­ji Mel­po­menė“ – plun­giš­kiams bei sve­čiams do­va­no­jo Plungės kultū­ros cent­ras, ga­lin­tis did­žiuo­tis, jog šis fes­ti­va­lis – vie­nas did­žiau­sių teat­ri­nių ren­gi­nių ša­ly­je.

Svar­bia Plungės mies­to kultū­ri­nio gy­ve­ni­mo da­li­mi ta­pu­sio ren­gi­nio globė­jai – Plungės kultū­ros cent­ro vaikų ir jau­ni­mo teat­ras „Sau­la“ ir jo va­do­vai Ro­mas bei Si­gi­ta Ma­tu­liai. Jų dėka jau­nie­ji teat­ro ar­tis­tai jau dvy­liktą kartą turė­jo pro­gą su­si­pa­žin­ti su nau­jau­sio­mis teat­ri­nio me­no me­to­di­ko­mis, įgy­ti naujų įgūdžių bei pa­si­da­lin­ti pa­tir­ti­mi. O kur dar kūry­bi­nis pro­ce­sas ir lai­kas, pra­leis­tas kar­tu su bend­ra­min­čiais iš skir­tingų Lie­tu­vos ir už­sie­nio kam­pe­lių.Su­si­ti­ko pen­kios ša­lys

„Sau­los“ va­dovų rūpes­čiu į Plungę su­va­žia­vo teatrų ne tik iš įvai­rių Lie­tu­vos kam­pe­lių – Kau­no, Kre­tin­gos, Jur­bar­ko, Šau­lių ir Vil­niaus, – bet ir už­sie­nio ša­lių – Slo­va­ki­jos, Da­ni­jos, Lat­vi­jos bei Es­ti­jos. 

Iš vi­so „Ma­žo­ji Mel­po­menė“ su­būrė per 200 teat­ralų, tarp ku­rių – ir jau­nie­ji „Sau­los“ ta­len­tai. Tad šur­mu­liuo­jant fes­ti­va­liui, virš Kultū­ros cent­ro plevė­sa­vo net pen­kių ša­lių vėlia­vos, skelb­da­mos ži­nią apie tarp teat­ro ko­lek­tyvų ir šiam me­nui nea­be­jingų žmo­nių už­si­mez­gu­sią drau­gystę.

Teatrų šventės me­tu – ge­gužės 12–14 die­no­mis – Kultū­ros cent­ro sce­no­je pa­ro­dy­ta net vie­nuo­li­ka skir­tingų, ak­tua­lių, sa­vi­tu re­žisū­ri­niu brai­žu iš­sis­ki­rian­čių spek­tak­lių.

Šventė tra­di­ciš­kai pra­si­dėjo nuo me­niš­ko fes­ti­va­lio ati­da­ry­mo, ku­rio me­tu iš vi­sur su­va­žia­vu­sius teat­ra­lus svei­ki­no Plungės kultū­ros cent­ro di­rek­to­rius R. Ma­tu­lis, Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės vi­ce­merė As­ta Beier­le-Ei­gir­dienė bei Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus vedė­jas Gin­tau­tas Ri­mei­kis. Jie ne­pra­lei­do pro­gos su­da­ly­vau­ti ir iš­kart po ati­da­ry­mo su­reng­ta­me per­for­man­se, ku­rio me­tu fes­ti­va­lio da­ly­viai Se­na­mies­čio aikštę iš­mar­gi­no sa­vo delnų at­spau­dais.


Dau­gybė spek­tak­lių

Vėliau vi­si rin­ko­si į pirmąjį fes­ti­va­lio spek­taklį – teat­ro „Sau­la“ su­va­dintą „Trys auk­si­niai vel­nio plau­kai“. Vėliau sa­vo teat­ri­nius su­gebė­ji­mus de­monst­ra­vo sve­čiai iš Lat­vi­jos, Re­zeknės. Teat­ras „Jo­rik“ pri­statė spek­taklį „Rau­do­no­ji kom­pa­ni­ja“. Pirmąją fes­ti­va­lio dieną pa­si­rodė ir danų teat­ras „Ung­kunstt­hy“, į Plungę at­vežęs spek­taklį „Pak­vi­po paaug­lys­te“. Tądien žiū­rovų dėme­sio laukė ir dar vie­nas „Sau­los“ vai­di­ni­mas – spek­tak­lis „Ne­rei­ka­lin­gi“, bei kau­nie­čių teat­ro „Ku­bas“ spek­tak­lis „Mo­ralė 2“.

Antrąją fes­ti­va­lio dieną spek­tak­lių ma­ra­toną pra­tęsė iš Slo­va­ki­jos at­vykęs teat­ras „Prvo­sie­ka“, su­vai­dinęs „Mer­giną iš jūros dug­no“, vėliau sce­no­je šei­mi­nin­ka­vo šiau­liš­kių teat­ras „Kom­pa­ni­ja šau­ni“, su­vai­dinęs spek­taklį „Stog­lan­gis“, estų teat­ras „Flying cow“, pub­liką su­žavėjęs spek­tak­liu „Pa­žadė­to­ji audrų žemė“, bei iš Vil­niaus at­vykęs teat­ras „Ele­men­to­rius“, dėmesį pri­kaustęs spek­tak­liu „Ži­nau, kad ne­ži­nau“.

O pa­sku­tinę „Ma­žo­sios Mel­po­menės“ dieną sa­vo pa­si­ro­dy­mais pa­puošė teat­ras „Vai­vo­rykštė“, do­va­nojęs spek­taklį „He­roi­nas“, bei kre­tin­giš­kių teat­ras „At­ža­ly­nas“, su­vai­dinęs „Ha­roldą ir Modę“.
Gau­siai su­si­rinkę fes­ti­va­lio da­ly­viai ne tik rodė ir stebė­jo vie­ni kitų spek­tak­lius, bet ir kūrė gatvės vai­di­ni­mus, da­ly­va­vo kūry­binė­se vai­dy­bos, imp­ro­vi­za­ci­jos, sce­nos kal­bos, teat­rinės rit­mi­kos, klou­na­dos dirb­tuvė­se, la­bo­ra­to­ri­jo­se. Teat­ro me­no pa­slap­čių jau­nimą mokė Lie­tu­vos mu­zi­kos ir teat­ro aka­de­mi­jos lek­to­riai Žil­vi­nas Be­niu­šis, Jūratė Mar­ti­nai­tytė ir Kris­tu­pas Bir­žie­tis. Kar­tu su pe­da­go­gais jau­nie­ji ak­to­riai kūrė ir pri­statė per­for­man­sus.

Ir tai – dar ne vis­kas. Nuo­tai­kin­gai nu­si­teikę fes­ti­va­lio da­ly­viai kūry­biš­kai laiką lei­do ir su per­ku­si­jos meist­ru Gin­tau­tu Ga­se­vi­čiu­mi, ak­to­riais Ro­ku Pet­raus­ku, Šarū­nu Ged­vi­lu, gru­pe „Ne­teisė­tai pa­da­ry­ti“ ir per­ku­si­jos stu­di­ja „Af­ri­kos būgnai“.

Ke­letą dienų Plungė­je šur­mu­liavęs teat­ras už­degė, ko ge­ro, kiek­vieną. Ne vel­tui šių­metės šventės te­ma bu­vo ug­nis – me­ni­nių ins­pi­ra­cijų šal­ti­nis, švie­sos ir ši­lu­mos teikė­ja.
 

Publikaciją remia

logo