Ministras: „Valstybė investavo 130 mln. eurų, ir kokį rezultatą gavo?“

Jur­gi­tos NAG­LIENĖS nuo­trau­ka
Mi­nist­ras S. Gent­vi­las (de­šinė­je) sakė iš merų jau girdėjęs apie konf­lik­tinę si­tua­ciją Jėru­bai­čių sąvar­ty­ne
Ket­vir­ta­dienį Tel­šiuo­se viešėjęs ap­lin­kos mi­nist­ras Si­mo­nas Gent­vi­las bei vi­ce­mi­nistrė Ra­min­ta Ra­da­vi­čienė pa­ke­liui į sos­tinę stab­telė­jo ir prie Jėru­bai­čių re­gio­ni­nio sąvar­ty­no – sakė at­vykę sa­vo aki­mis pa­ma­ty­ti, kaip čia se­ka­si šei­mi­nin­kau­ti Tel­šių re­gio­no at­liekų tvar­ky­mo cent­rui (TRATC) bei jo sam­do­mai UAB „Veis­tas“, ad­mi­nist­ruo­jan­čiai at­liekų me­cha­ni­nio ir bio­lo­gi­nio ap­do­ro­ji­mo (MBA) įren­gi­nius. Sve­čiai ne­slėpė ži­nan­tys apie tarp šių dviejų įmo­nių su­si­klos­čiu­sią ka­ro pa­dėtį ir ne­si­bai­gian­čius teis­mi­nius gin­čus, tad no­rin­tys pa­tys išk­lau­sy­ti abi pu­ses ir įsi­ti­kin­ti, ar tik­rai ne­įma­no­ma su­si­tar­ti tai­kiai.Iš kar­to – prie rei­ka­lo

„Neiš­sigąs­kit, ne pa­tik­ri­ni­mas“, – į su­si­ti­ki­me da­ly­va­vu­sius TRATC-o bei „Veis­to“, taip pat Plungės ir Tel­šių ra­jonų sa­vi­val­dy­bių va­do­vus kreipė­si vi­ce­mi­nistrė. Ir pa­si­tei­ra­vu­si, kaip se­ka­si ope­ruo­ti MBA įren­gi­nius, nie­ko ne­lauk­da­ma per­ėjo prie be­si­gin­či­jan­čių pu­sių aist­ras la­biau­siai kai­ti­nan­čių klau­simų: kodėl ne­vei­kia iš at­liekų iš­gau­na­mas du­jas elekt­ra tu­rin­tis pa­vers­ti įren­gi­nys ir kodėl MBA ga­myk­los te­ri­to­ri­jo­je kau­pia­mas sta­bi­la­tas (iš bios­kaid­žių at­liekų iš­gau­ta med­žia­ga), ku­ris turėtų būti nau­do­ja­mas sąvar­ty­nui per­deng­ti?
At­sa­ky­ti į šiuos klau­si­mus su­sku­bo „Veis­to“ di­rek­to­rius Dei­vi­das Miš­ki­nis. Jis pa­kar­to­jo ne kartą vie­šai iš­sa­kytą ar­gu­mentą, kad ga­min­ti elekt­rai ne­pa­kan­ka dujų, o jų ne­pa­kan­ka, nes TRATC-as pri­sta­to ge­ro­kai ma­žiau bios­kaid­žių at­liekų, nei bu­vo nu­ma­ty­ta su­tar­ty­je.
„Pas­ta­ty­to ko­ge­ne­ra­ci­nio įren­gi­nio po­rei­kis, kad galėtų dirbt pil­na ga­lia, yra apie 120 kub. metrų bio­dujų per va­landą, o rea­liai mes pa­si­ga­mi­nam tik apie 60–65 ku­bi­nių metrų. Taip, jis pa­leid­žia­mas, kai su­kau­pia­ma dujų, bet kaip bu­vo pla­nuo­ta, kad dirbs visą par­ą mak­si­ma­liu na­šu­mu, to pa­da­ry­ti ne­įma­no­ma. Trūksta at­liekų“, – kalbė­jo D. Miš­ki­nis.
Ir su­kri­ti­ka­vo TRATC-o spren­dimą pa­čiam at­ski­rai kom­pos­tuo­ti ža­lie­nas. Tai, D. Miš­ki­nio žod­žiais, yra „nu­si­kal­ti­mas ap­lin­ko­sau­gai“, nes pūda­mos ža­lie­nos į ap­linką išs­ki­ria me­ta­no du­jas, O MBA įren­gi­niuo­se jos galėtų būti pa­nau­do­tos elekt­rai ga­min­ti.
Išk­lausęs „Veis­to“ va­do­vo po­zi­ciją mi­nist­ras pa­tarė ne­turė­ti vil­čių, kad jam pri­sta­tomų išrū­šiuo­ti ir ap­do­ro­ti at­liekų kie­kiai ka­da nors didės. Pa­sak S. Gent­vi­lo, vei­kiau bus prie­šin­gai – jau nuo kitų metų gy­ven­tojų bus pra­šo­ma iš bend­ro at­liekų srau­to at­skir­ti ir mais­to at­lie­kas, be to, griežtės pir­mi­nio rūšia­vi­mo kont­rolė, tad bui­ti­nių at­liekų srau­tas turės tik mažė­ti.
„Vi­sas sa­vi­val­dy­bių dėme­sys tu­ri būti nu­kreip­tas į gy­ven­tojų kie­mus, kad te­nai vyktų išrū­šia­vi­mas“, – pa­brėžė S. Gent­vi­las. O tai reiš­kia, kad ko­mer­ci­nių san­ty­kių tarp TRATC-o ir „Veis­to“ pro­ble­ma tik gilės, nes pir­ma­sis nie­kaip ne­be­galės pri­sta­ty­ti į MBA įren­gi­nius su­tar­ti­mi įsi­pa­rei­go­to kie­kio at­liekų, o ant­ra­sis nie­kad neiš­gaus rei­kia­mo kie­kio dujų elekt­rai ga­min­ti. Da­bar lie­ka tik spėlio­ti, kodėl tai nebu­vo ­nu­ma­ty­ta pro­jek­tuo­jant MBA įren­gi­nius.
„Vals­tybė į šiuos ob­jek­tus (MBA įren­gi­nius, ku­rie vei­kia kiek­vie­na­me re­gio­ne – aut.) in­ves­ta­vo 130 mln. eurų. Da­bar mums rei­kia es­mių esmės pa­klaus­ti: kokį re­zul­tatą ga­vo­me?“ – re­to­riš­kai klausė ir mi­nist­ras.


Ne­su­ta­ria: sta­bi­la­tas ar at­lie­kos?

Nuo ne­vei­kian­čių elekt­ros ga­my­bos įren­gi­nių ne­tru­kus pe­rei­ta ir prie tech­ni­nio sta­bi­la­to klau­si­mo. D. Miš­ki­nis pa­sa­ko­jo, kad iki pra­ėju­sių metų va­sa­rio TRATC-as paim­da­vo šią med­žiagą iš „Veis­to“ ir ga­ben­da­vo į sąvar­tyną, kaip ir yra nu­ma­ty­ta su­tar­ty­je, o ta­da kaž­kodėl liovė­si tą daręs. Tad įmo­nei ne­be­lie­ka nie­ko ki­to, kaip tik san­dėliuo­ti jį ga­myk­los te­ri­to­ri­jo­je.
Per pu­santrų metų šios med­žia­gos su­si­kaupė tik­rai ne­ma­žas kau­pas. TRATC-o va­do­vas Vi­di­man­tas Do­mar­kas kalbė­jo taip pat ne­ži­nan­tis, ką da­ry­ti, nes jei­gu ir vežtų sta­bi­latą į sąvar­tyną, vis tiek to­kio kie­kio ne­galėtų priim­ti.
„Per me­tus sta­bi­la­to čia pa­ga­mi­na­ma 15 tūkst. tonų, o sąvar­ty­ne prie ge­riau­sių norų pa­nau­do­ti ga­li­me tik 4–5 tūkstan­čius“, – skai­čiais kalbė­jo TRATC-o va­do­vas. O pa­klaus­tas, kodėl ne­pa­sii­ma bent jau to, jo skai­čia­vi­mu, sąvar­ty­nui per­deng­ti rei­ka­lin­go kie­kio, V. Do­mar­kas teigė ne­ga­lin­tis to da­ry­ti, nes pusę šios med­žia­gos su­da­ro plas­ti­ko da­lelės.
„Jei šitą masę ir su­pil­siu ant sąvar­ty­no kau­po, lie­tui nu­li­jus liks smul­kių plast­ma­sių krūva, ku­rią ap­lin­ko­sau­ga ga­liau­siai lieps su­si­rink­ti“, – pri­dūrė jis.
Rea­guo­da­mas į šią pa­stabą „Veis­to“ va­do­vas mes­telė­jo, kad ne kas ki­tas, o pa­ts TRATC-as kaž­ka­da, skelb­da­mas kon­kursą MBA įren­gi­nių ope­ra­to­riui pa­rink­ti, nu­rodė, ko­kio ti­po si­jo­tu­vas tu­ri būti įreng­tas, o da­bar prie­kaiš­tau­ja, kad tas si­jo­tu­vas neat­si­jo­ja smul­kių plas­ti­ko da­le­lių ir jų lie­ka sta­bi­la­te.


Pas­tabų su­lau­kia abi pusės

Su­si­ti­ki­me da­ly­vavę Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to at­sto­vai teigė ne­ma­tan­tys kliū­čių, kad šis sta­bi­la­tas būtų iš­ve­ža­mas į sąvar­tyną. Ir pri­dūrė, kad pa­ts TRATC-as bu­vo ne sykį pa­gau­tas į sąvar­ty­no kaupą ga­be­nan­tis neišrū­šiuo­tas at­lie­kas. Dėl to esą pa­va­sarį sąvar­ty­ne net gais­ras bu­vo kilęs, nors de­gių at­liekų teo­riš­kai ten net ne­turėtų būti.
Vis dėlto ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai pri­dūrė, kad bend­rai sąvar­ty­ne tvar­ko­ma­si ga­na ne­blo­gai. Po pa­tik­ri­nimų pa­stabų su­lau­kia tiek „Veis­tas“, tiek TRATC-as, ta­čiau į jas rea­guo­ja­ma, trūku­mus sku­ba­ma pa­ša­lin­ti.
Ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai pa­žadė­jo de­ta­liau iš­tir­ti „Veis­to“ te­ri­to­ri­jo­je su­kauptą sta­bi­latą ir pa­teik­ti iš­va­das dėl jo su­dėties. Ta­da ir bus aiš­ku, ga­li jis ke­liau­ti į sąvar­tyną ar ne.
Bet ir tai, kaip pa­stebė­jo vi­ce­mi­nistrė R. Ra­da­vi­čienė, ne­bus ga­ran­tas, kad šios dvi įmonės pa­ga­liau ras bendrą kalbą. Ir pri­dūrė ne­įsi­vaiz­duo­jan­ti, kaip ga­li­ma šią, pa­sak jos, jau vals­ty­biš­kai bręstan­čią pro­blemą išspręs­ti ka­riau­jant.
Ant­rin­da­mas vi­ce­mi­nist­rei, ir S. Gent­vi­las ra­gi­no plun­giš­kius ieš­ko­ti tai­kos ke­lio. „Prie­žas­čių konf­lik­tui tik­rai ga­li­ma ras­ti, nes vi­sos su­tar­tys – ne­to­bu­los. Kiek­vie­nas RATC-o va­do­vas no­ri turėt MBA įren­gi­nius sa­vo ran­ko­se, bet net ir tiems, ku­rie juos per­ėmė, ne ką ge­riau se­ka­si tvar­ky­tis.“
Iš­vyk­da­mi Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos va­do­vai pa­žadė­jo pa­si­gi­lin­ti, ar tiek vie­na, tiek ki­ta pusės vei­kia pa­gal teisės ak­tus, bet pri­dūrė į ko­mer­ci­nius dviejų įmo­nių san­ty­kius ne­si­ki­šian­tys – tai ne vals­ty­bi­nių ins­ti­tu­cijų rei­ka­las.