Įvyko seniūnijų sporto žaidynės!

Man­to VAI­ČE­KAUS­KO nuotr.
Aki­mir­kos iš se­niū­ni­jų spor­to žai­dy­nių
Šeš­ta­die­nį Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos sta­dio­ne vy­ko Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės se­niū­ni­jų spor­to žai­dy­nės. Vi­si no­rin­tys sa­vo jė­gas ga­lė­jo iš­ban­dy­ti ko­man­di­nė­se krep­ši­nio 3 x 3, tink­li­nio 3 x 3, fut­bo­lo 5 x 5 var­žy­bo­se. As­me­ni­nė­se šaš­kių, šach­ma­tų, sta­lo te­ni­so, ran­kų len­ki­mo ir smi­gi­nio rung­ty­se.

Fut­bo­lo var­žy­bo­se ne­nu­ga­li­mi bu­vo Rie­ta­vo mies­to se­niū­ni­jos „Rie­tu­va“ fut­bo­li­nin­kai. Ant­ro­ji vie­ta ati­te­ko taip pat rie­ta­viš­kių ko­man­dai „Ve­ne­ra“. Tre­čio­ji – ko­man­dai „Kry­žius“ iš Tve­rų.

Gat­vės krep­ši­ny­je do­mi­na­vo Tve­rų ko­man­da „Vy­kin­tas“, jie įvei­kė vi­sus sa­vo var­žo­vus ir ta­po čem­pio­nais. Ant­ro­ji ir tre­čio­ji vie­tos te­ko rie­ta­viš­kių ko­man­doms „Džin­gas“ ir „Sa­vi“.

Tink­li­nio var­žy­bo­se su­si­ko­vė 4 mo­te­rų ir 4 vy­rų ko­man­dos. Po at­kak­lių ko­vų 3-ąją vie­tą tarp mo­te­rų iš­ko­vo­jo ko­man­da „Tve­rai-1“, ant­rą­ją – „Rie­ta­vas-2“ o čem­pio­nė­mis ta­po ko­man­dos „Rie­ta­vas-1“ tink­li­nin­kės. Tarp vy­rų vi­sas pri­zi­nes vie­tas iš­ko­vo­jo Rie­ta­vo mies­to se­niū­ni­jos ko­man­dos. Tre­čio­ji vie­ta ati­te­ko rie­ta­viš­kių ko­man­dai „Nuo sta­lo“, ant­ro­ji – ko­man­dai „Smū­gis“, o pir­mo­ji – „Ne­bėr jė­gų“.

Prie sta­lo te­ni­so sta­lų su­si­ko­vė 5 vy­rai ir 6 mo­te­rys. Rie­ta­viš­kis Ged­vy­das Mi­šei­kis ir tve­riš­kė Ema Kir­šy­tė iš­ko­vo­jo 3-ią­sias vie­tas. Rie­ta­viš­kiai And­rius Čer­nec­kis ir Rū­ta Kal­niū­tė džiau­gė­si 2-osio­mis vie­to­mis. Čem­pio­nais ta­po rie­ta­viš­kiai Er­nes­tas Ma­ce­nis ir Mar­ta Ja­sai­tė.

Vy­rų gru­pė­je tarp 9-ių šaš­kių mė­gė­jų ge­riau­siai se­kė­si Jo­nui In­dze­liui iš Rie­ta­vo. Vi­li­mas Kur­mis iš Tve­rų iš­ko­vo­jo 2-ąją vie­tą, o Ro­mual­das Ku­bi­lius iš Me­din­gė­nų – 3-ią­ją. Tarp mo­te­rų do­mi­na­vo tve­riš­kės ati­tin­ka­mai iš­ko­vo­ju­sios vi­sas pri­zi­nes vie­tas: 3-io­ji vie­ta – Ka­mi­lė Gri­gu­lai­tė, 2-oji – Mar­ty­na Kir­šy­tė, 1-oji – Ir­ma Bars­tei­gie­nė.

Prie šach­ma­tų len­tų tarp mo­te­rų pri­zi­nes vie­tas iš­ko­vo­jo tos pa­čios šaš­kių rung­ties pri­zi­nin­kės. 3-ąją vie­tą – M. Kir­šy­tė, 2-ąją – K. Gri­gu­lai­tė, 1-ąją – I. Bars­tei­gie­nė. Tarp vy­rų ge­riau­siai se­kė­si Ro­mual­dui Ku­bi­liui iš Me­din­gė­nų. Tve­riš­kiai Juo­zas Nor­ke­vi­čius ir Eu­ge­ni­jus Ra­pa­lis iš­ko­vo­jo 2-ąją ir 3-ią­ją vie­tas.

Smi­gi­nio rung­ty­je 3-ią­sias vie­tas lai­mė­jo rie­ta­viš­kė Ga­bi­ja Šad­vi­lai­tė ir tve­riš­kis And­rius Gri­guo­la, ant­rie­ji – tve­riš­kė El­vi­na Bars­tei­gai­tė ir rie­ta­viš­kis Ei­man­tas Rum­bu­tis. Čem­pio­nai – rie­ta­viš­kiai Ro­si­ta Kiau­la­ky­tė ir Vy­kin­tas Za­ka­raus­kas.

Neįs­kai­ti­nė­je ran­kų len­ki­mo rung­ty­je 3-ią­sias vie­tas iš­ko­vo­jo Ka­ro­li­na Ado­ma­vi­čiū­tė ir Ta­das Gri­guo­la iš Tve­rų, 2-ąsias – tve­riš­kė Eve­li­na Za­ka­rai­tė ir rie­ta­viš­kis Graž­vy­das Nor­vai­šas. Čem­pio­nais ta­po rie­ta­viš­kė Dia­na Dir­mon­tie­nė ir tve­riš­kis An­ta­nas Met­ri­kis.

Vi­si pri­zi­nin­kai bu­vo ap­do­va­no­ti Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus įsteig­tais me­da­liais.

Su­su­ma­vus re­zul­ta­tus, paaiš­kė­jo, kad žai­dy­nė­se ge­riau­siai se­kė­si Rie­ta­vo mies­to se­niū­ni­jai, 2-oji vie­ta te­ko Tve­rams, 3-oji – Me­din­gė­nams. Šios žai­dy­nės – pui­kus jė­gų pa­si­tik­ri­ni­mas prieš rugp­jū­čio 24 d. Gargž­duo­se vyk­sian­čias Lie­tu­vos se­niū­ni­jų spor­to žai­dy­nių zo­ni­nes var­žy­bas.