Mykolines šventė tris dienas

Vla­do GAU­DIE­ŠIAUS nuotr.
My­ko­li­nių met­tur­gio se­niū­ni­jų kie­me­lių ati­da­ry­mo da­ly­vius links­mi­na tve­riš­kių an­samb­lis „Ker­mu­šie“
Mi­nia pa­si­puo­šu­sių ir nuo­tai­kin­gai nu­si­tei­ku­sių žmo­nių, ru­dens gė­ry­bių bei įvai­rių ska­nės­tų tur­tin­gi bend­ruo­me­nių kie­me­liai, iš­kil­min­ga or­kest­rų mu­zi­ka, gau­saus bū­rio svei­kin­to­jų kal­bos, pre­ky­vie­tė­se ga­ruo­jan­tys gar­dūs pa­tie­ka­lai bei pu­to­jan­čios na­mi­nės gi­ros skli­di­nų bo­ka­lų skambesys… Taip at­ro­dė praė­jęs šeš­ta­die­nis Rie­ta­ve, kur bu­vo šven­čia­mos My­ko­li­nės.
Vla­do GAU­DIE­ŠIAUS nuotr.
Ne­bu­vo ne­no­rė­ju­sių pa­ra­gau­ti tve­riš­kių ke­pa­mo avi­no

Šven­tė tris die­nas

Rie­ta­viš­kių bei iš to­liau su­plau­ku­sių sve­čių neiš­gąs­di­no net sa­vait­ga­lį su­bju­ręs oras. Nors py­lė kaip iš ki­bi­ro be­veik per vi­sas My­ko­li­nes, žmo­nių ne­tru­ko vi­sas tris šven­tės die­nas. Ži­no­ma, dau­giau­sia smal­suo­lių su­lauk­ta šeš­ta­die­nį. Tą­dien šven­ti­nė pro­gra­ma bu­vo tur­tin­giau­sia ren­gi­nių, kon­cer­tų ir ki­to­kių veik­lų.

Šven­ti­nis šur­mu­lys Rie­ta­ve bu­vo jau­čia­mas jau penk­ta­die­nį. Tą­dien rie­ta­viš­kių bei mies­to sve­čių lau­kė įsi­min­ti­na Kau­no vals­ty­bi­nio cho­ro kon­cer­ti­nė pro­gra­ma, skir­ta kom­po­zi­to­riui, var­go­ni­nin­kui ir di­ri­gen­tui Juo­zui Nau­ja­liui, at­vi­rų du­rų va­ka­ras Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jo­je bei įstai­gos sta­dio­ne vy­kęs lat­vių dvi­ra­čių šou.

Į penk­ta­die­nio ren­gi­nių pro­gra­mą įsi­lie­jo ir iš­kil­mės, ku­rių me­tu pa­si­ra­šy­ta par­tne­rys­tės su­tar­tis tarp Rie­ta­vo ir Karls­ha­mo (Šve­di­ja) sa­vi­val­dy­bių. Ši su­tar­tis ne tik įtvir­tins gra­žią dvie­jų sa­vi­val­dy­bių drau­gys­tę, bet ir at­vers ke­lią jų įmo­nėms bei or­ga­ni­za­ci­joms bend­ra­dar­biau­ti, vers­lui plė­to­ti. Apie tai kal­bė­jo ir svar­bų do­ku­men­tą sa­vo pa­ra­šais įtvir­ti­nę Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis bei Karls­ha­mo sa­vi­val­dy­bės me­rė Per-Ola Matts­son.

Aikš­tė vir­to di­džiu­liu tur­gu­mi

Šven­ti­nis šeš­ta­die­nis pra­si­dė­jo Rie­ta­vo kraš­tie­čių klu­bo suei­ga, vy­ku­sia nau­jo­jo­je spor­to sa­lė­je. Jos me­tu bu­vę ir esa­mi rie­ta­viš­kiai su­si­pa­ži­no su fi­nan­si­nės veik­los ata­skai­ta, ap­ta­rė Rie­ta­vo kul­tū­ri­nį gy­ve­ni­mą. Kal­bė­ta, kai bū­tų ga­li­ma įpras­min­ti ar­tė­jan­tį at­kur­tos Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės dvi­de­šimt­me­tį. Ži­no­ma, tra­di­ciš­kai iš­rink­ta ir klu­bo val­džia. Pre­zi­den­tu, kaip ir bu­vo ga­li­ma ti­kė­tis, per­rink­tas pro­fe­so­rius dr. Leo­nas Vai­do­tas Aš­man­tas.

Po kraš­tie­čių klu­bo suei­gos šven­ti­nis šur­mu­lys pa­ma­žu įsi­siū­ba­vo Lais­vės aikš­tė­je. Į po­piet čia su­reng­tą My­ko­li­nių met­tur­gio ir se­niū­ni­jų kie­me­lių ati­da­ry­mą su­plū­do šim­tai žmo­nių. Nors pliau­pė lie­tus, jie su ge­ra nuo­tai­ka ap­žiū­ri­nė­jo se­niū­ni­jų kie­me­lius, ra­ga­vo siū­lo­mų ska­nės­tų bei į krep­šius kro­vė švie­žu­tė­lius py­ra­gai­čius, kai­miš­kus sū­rius ir ki­to­kius gar­dė­siu.

Vi­sa mer­kian­tis lie­tus neiš­gąs­di­no net ma­žų­jų šven­tės da­ly­vių. Tryp­čio­da­mi ša­lia tė­vų jie pra­šė nu­pirk­ti šo­ko­la­du pa­ska­nin­tų vaf­liu­kų, cuk­raus va­tos ar ki­to­kių sal­du­my­nų.

Pa­tie­ka­lų gau­sa, ru­dens gė­ry­bių įvai­ro­vė bei sma­gi mu­zi­ka už­kim­šo bur­nas net di­džiau­siems šven­tės skep­ti­kams. Ran­kas šil­dy­da­mi kvap­nios žo­le­lių ar­ba­tos, gar­din­tos me­du­mi, puo­de­liu, jie taip pat su­ki­nė­jo­si po di­džiu­liu tur­gu­mi vy­ku­sią Lais­vės aikš­tę.

Pa­gerb­ti gra­žiau­sių so­dy­bų šei­mi­nin­kai

Kiek pa­si­dai­rę po se­niū­ni­jų kie­me­lius bei akis pa­ga­nę po pre­ky­bi­nin­kų pre­kys­ta­lius My­ko­li­nių da­ly­viai bū­re­liais ėmė spies­tis prie sce­nos, kur lau­kė gau­sios svei­ki­ni­mų kal­bos bei gra­žiau­siai tvar­ko­mų so­dy­bų ir ge­riau­sio me­tų ūkio kon­kur­sų nu­ga­lė­to­jų ap­do­va­no­ji­mai.

Kaip ir pri­klau­so, pir­miau­siai į vi­sus krei­pė­si Rie­ta­vo me­ras A. Čer­nec­kis, pa­si­džiau­gęs gra­žia kas­me­ti­ne šven­te, jos ren­gė­jais, iš­ra­din­gais se­niū­ni­jų kie­me­lių šei­mi­nin­kais bei pa­pras­tais žmo­nė­mis, niū­rią die­ną ne­pa­bi­jo­ju­siais iš­lįs­ti iš šil­tų na­mų. Su gra­žia šven­te rie­ta­viš­kius pa­svei­ki­no ir Karls­ha­mo me­rė bei ki­ti sve­čiai.

Per My­ko­li­nes ne­pa­mirš­ta pa­si­džiaug­ti ir nie­ka­da jė­gų bei fan­ta­zi­jos ne­prit­rūks­tan­čiais Rie­ta­vo kraš­to žmo­nė­mis, ku­rie, gra­žin­da­mi ir tvar­ky­da­mi sa­vo so­dy­bas ir ūkius, pri­si­de­da prie vi­sos sa­vi­val­dy­bės gra­žė­ji­mo. Už tvar­kin­giau­siai ir gra­žiau­siai tvar­ko­mą so­dy­bą ap­do­va­no­ji­mo su­lau­kė rie­ta­viš­kiai Jad­vy­ga ir Vy­tau­tas Kon­čiai. Gra­žiau­sia kai­miš­ką­ja pri­pa­žin­ta Jau­pė­nuo­se esan­ti Lai­mu­tės ir Al­fon­so Vi­čių so­dy­ba. O gra­žiau­sia sen­jo­rų so­dy­ba pri­klau­so Jad­vy­gai Viz­gir­die­nei, gy­ve­nan­čiai Va­tu­šiuo­se.

Iš­rink­ta ir gra­žiau­siai tvar­ko­ma įstai­gos ap­lin­ka. To­kia pa­si­gir­ti ga­li ka­vi­nė „Pro­vin­ci­ja“, įsi­kū­ru­si Lau­žų kai­me. Ne­pa­tin­gė­ta iš­rink­ti ir gra­žiau­siai su­tvar­ky­tą gat­vę – ja ta­po Lio­liuo­se esan­ti Gin­ta­ro gat­vė. Gra­žiau­siu bei tvar­kin­giau­siu kai­mu pa­skelb­ti Lio­liai. Tie­sa, ši gy­ven­vie­tė pa­si­puo­šė ir dar vie­nu ti­tu­lu, mat bū­tent jo­je esan­ti poil­sio zo­na pri­pa­žin­ta gra­žiau­sia ir tvar­kin­giau­sia.

Kaip ir kas­met, pa­skelb­tas ir me­tų ūkis. Šį var­dą pel­nę džiau­gia­si Edi­ta, Li­nas, To­mas ir Man­tas Ma­čiuls­kiai. Jų ūkis pri­pa­žin­tas pa­žan­giau­siu.

Vai­da ir Ra­mo­nas Vai­či­kaus­kai pa­gerb­ti už ūky­je pri­tai­ky­tas nau­jo­ves ir sėk­min­gą plėt­rą, Ar­vy­das ir Da­nė Ma­jaus­kai – už su­kur­tą ir nuo­lat puo­se­lė­ja­mą pie­no ūkį, o Ri­ma ir Al­gis Va­si­liaus­kai – už ra­cio­na­lų ūkio vys­ty­mą. Dė­ko­ta ir ki­tiems Rie­ta­vo kraš­to žmo­nėms, ku­rie sa­vo dar­bais, idė­jo­mis ir pa­vyz­džiu pri­si­de­da prie sa­vo kraš­to gra­ži­ni­mo.

Sek­ma­die­nį – duok­lė žir­gų spor­tui

Po gau­sių svei­ki­ni­mo kal­bų bei dar gau­ses­nių pa­dė­kų My­ko­li­nių da­ly­viai pa­kvies­ti pa­si­mė­gau­ti liau­diš­kos mu­zi­kos ka­pe­lų kon­cer­tu „Grok, ar­mo­ni­ka, grok“. Va­ka­re lau­kė Mo­ni­kos Ma­ri­jos, Li­no Ado­mai­čio ir Vi­do Ba­rei­kio, at­vy­ku­sių kar­tu su gy­vo gar­so gru­pė­mis, pa­si­ro­dy­mai. O juos vai­ni­ka­vo įspū­din­gi, ko­ne vi­są Rie­ta­vo pa­dan­gę nu­švie­tę šven­ti­niai fe­jer­ver­kai. Pas­ta­rų­jų įspū­dį su­stip­ri­no ypa­tin­go­mis švie­so­mis ap­švies­ta Rie­ta­vo šv. ar­kan­ge­lo My­ko­lo baž­ny­čia.

Ki­tą die­ną My­ko­li­nės duok­lę ati­da­vė žir­gų bei ki­tų gy­vu­lių ir gy­vū­nų ger­bė­jams. Jų dė­me­sio lau­kė Va­tu­šių kai­me su­reng­tas žir­gų kon­kū­ras ku­ni­gaikš­čių Ogins­kių tau­rei lai­mė­ti bei įvai­rios pa­ro­dos.