Direktorės nori visu etatu dirbančių pavaduotojų

Jur­gi­tos NAG­LIE­NĖS nuo­trau­ka
Mies­to lop­še­lių-dar­že­lių di­rek­to­rės pra­šė grą­žin­ti se­ną­ją tvar­ką
Plun­gės mies­to lop­še­lių-dar­že­lių di­rek­to­rės nu­spren­dė ne­be­ty­lė­ti ir ne­be­si­taiks­ty­ti su nau­ją­ja tvar­ka, pa­gal ku­rią prieš me­tus lai­ko bu­vo su­ma­žin­tos šių įstai­gų val­dy­mui skir­tos lė­šos. Dėl to praė­ju­sių me­tų va­sa­rą per pu­sę, o kai kur ir dau­giau bu­vo su­ma­žin­ti di­rek­to­rių pa­va­duo­to­jų ug­dy­mui eta­tai. Kons­ta­ta­vu­sios, jog to­liau taip dirb­ti ne­be­no­ri, di­rek­to­rės krei­pė­si į Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ją ir į Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­tą, pra­šy­da­mos grįž­ti prie se­no­sios tvar­kos ir leis­ti jų pa­va­duo­to­joms dirb­ti vi­su eta­tu.

Į mi­nė­to­jo ko­mi­te­to po­sė­dį at­vy­ku­sios lop­še­lių-dar­že­lių „Vy­tu­rė­lis“, „Rau­don­ke­pu­rai­tė“, „Sau­lu­tė“, „Pa­sa­ka“, „Nykš­tu­kas“ ir „Rū­te­lė“ di­rek­to­rės tvir­ti­no, kad kol jų pa­va­duo­to­jos dirbs ne vi­su eta­tu, kal­bė­ti apie nor­ma­lų vai­kų ug­dy­mą neį­ma­no­ma. Esą tų 20-ies sa­vai­ti­nių dar­bo va­lan­dų nie­kaip neuž­ten­ka. Pa­va­duo­to­jos esą už ačiū dir­ba ir po dar­bo, nes nie­kaip ne­spė­ja pa­ruoš­ti ug­dy­mo pro­gra­mų, pa­mo­kė­lių pla­nų ir prieš­mo­kyk­li­nu­kų ži­nių ver­ti­ni­mo tes­tų. O juk dar rei­kia rū­pin­tis pro­jek­ti­ne veik­la, koor­di­nuo­ti auk­lė­to­jų dar­bą, pa­rink­ti ir už­sa­ky­ti žais­lus, at­lik­ti daug ki­tų dar­bų.

„Jei no­ri­me, kad vai­kai ge­rai pa­si­reng­tų mo­kyk­lai, tu­ri­me įdė­ti daug dar­bo. Moks­liš­kai nu­sta­ty­ta, kad bū­tent dar­že­ly­je pa­de­da­mas pa­grin­das tam, kaip vai­kui sek­sis to­liau mo­ky­tis. Tad dar­bas su 3–5 me­tų vai­kais ypač svar­bus. Tik rea­ly­bė to­kia, kad ne­bė­ra kam dirb­ti“, – ne­links­mai kons­ta­ta­vo „Nykš­tu­ko“ di­rek­to­rė Vio­le­ta Ei­ni­kie­nė.

„No­rim, kad ug­dy­mas bū­tų įdo­mus ir šiuo­lai­kiš­kas, dėl to da­ly­vau­ja­me įvai­rio­je pro­jek­ti­nė­je veik­lo­je. Tai uži­ma la­bai daug lai­ko. Bū­ti­na, kad pa­va­duo­to­jai ug­dy­mui dirb­tų vi­su eta­tu“, – kal­bė­jo ir „Rū­te­lės“ di­rek­to­rė Kris­ti­na Va­lie­nė. Ji sa­kė pa­si­do­mė­ju­si, kaip yra ki­tuo­se ra­jo­nuo­se, ir iš­siaiš­ki­nu­si, kad ten pa­va­duo­to­jų eta­tai ne­bu­vo su­ma­žin­ti.

Ko­men­tuo­da­mas šią pa­sta­bą Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Gin­tau­tas Ri­mei­kis aiš­ki­no, jog ki­tų ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bės per­nai ne­si­ry­žo ma­žin­ti ug­dy­mo įstai­gų val­dy­mo iš­lai­dų, nes bu­vo prieš­rin­ki­mi­niai me­tai. Ta­čiau da­bar esą ieš­ko­ma bū­dų tą pa­da­ry­ti.

Ve­dė­jo skai­čia­vi­mais, no­rint at­sta­ty­ti su­ma­žin­tą pa­va­duo­to­jų dar­bo krū­vį, vie­ne­riems moks­lo me­tams pa­pil­do­mai rei­kė­tų 26,5 tūkst. eu­rų, o to­kių pi­ni­gų Sa­vi­val­dy­bė esą da­bar ne­tu­ri. G. Ri­mei­kis at­krei­pė dė­me­sį ir į tai, kad to­kiu at­ve­ju rei­kia kal­bė­ti ir apie mo­kyk­las, nes kai ku­rio­se taip pat bu­vo su­ma­žin­ti pa­va­duo­to­jų ug­dy­mui eta­tai.

Ko­mi­te­to na­rys Aud­rius Mi­siū­nas, iš­klau­sęs vi­sus pa­si­sa­ky­mus, iro­ni­za­vo: „Mū­sų ko­mi­te­to spin­de­sys ir skur­das ta­me, kad ga­li­me daug kam pri­tar­ti, bet pi­ni­gų tam įgy­ven­din­ti ne­tu­rim.“

Ko­mi­te­tui va­do­vau­jan­ti Vi­da Bon­daus­kie­nė pa­dė­ko­jo di­rek­to­rėms už ini­cia­ty­vą bei įpa­rei­go­jo Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­rių kuo grei­čiau baig­ti švie­ti­mo įstai­gų tink­lo per­tvar­ką ir ieš­ko­ti lė­šų tin­ka­mam šių įstai­gų dar­bui už­tik­rin­ti. Pap­ras­čiau sa­kant, šis klau­si­mas pa­dė­tas į stal­čių ne­ri­bo­tam lai­kui.