Tokios šventės Plungėje dar nebuvo

Li­nos RUI­BIENĖS nuo­trau­ka
Spal­vin­giau­siais mies­to šventės ei­se­nos da­ly­viais pri­pa­žin­ti VšĮ „Plungės fut­bo­las“ ir tarp­tau­ti­nio fut­bo­lo tur­ny­ro „Plungė 2022“ da­ly­viai
Plun­giš­kiai kas­me­tinės mies­to šventės šįkart laukė kaip nie­ka­da, mat žadė­ta, jog reikš­mingą su­kaktį šie­met mi­nin­ti Plungė sa­vo žmonėms ir sve­čiams do­va­nos to­kią šventę, ko­kios dar nėra buvę, – su įspūdin­gu ati­da­ry­mo kon­cer­tu baž­ny­čio­je, už­bu­rian­čio­mis me­ni­nių šviesų ir mu­zi­kos ins­ta­lia­ci­jo­mis įvai­rio­se mies­to erdvė­se, „šo­kan­čiu“ fon­ta­nu Se­na­mies­čio aikštė­je ir ki­to­mis nau­jovė­mis. Šventė bus iš esmės ki­to­kia – ak­cen­tuo­ta ne sykį.

Ir iš­ties ji bu­vo ki­to­kia. Šven­tinė pro­gra­ma pa­žėrė dau­gybę nau­jo­vių, ku­rios gra­žiai įsi­lie­jo į jau tra­di­ci­nius ren­gi­nius. Trys šventinės dienos su­traukė mi­nias lan­ky­tojų ir žiū­rovų – tiek žmo­nių Plungė jau se­niai bu­vo ma­čiu­si.Įspūdin­ga šventės pra­džia

Ne kartą rašė­me, jog šie­met mūsų mies­tas pa­žy­mi reikš­mingą su­kaktį – prie­š 230 metų jam bu­vo su­teik­tos Mag­de­bur­go teisės, o tai reiš­kia, kad lais­viems plun­giš­kiams iš­reiš­kus va­lią ir įdėjus ne­ma­žai pa­stangų, Plungė ta­po sa­va­vald­žiu mies­tu. Gau­ta per­ga­men­tinė pri­vi­le­gi­ja su spal­vo­tu mies­to her­bu, įriš­ta į puoš­nius ru­dos odos kiet­vir­šius, iš­li­ko iki mūsų dienų – ją ga­li­ma iš­vys­ti Že­mai­čių dailės mu­zie­ju­je.

Apie svarbų mies­tui is­to­rinį mo­mentą per tris die­nas tru­ku­sią mies­to šventę kalbė­ta ne kartą. Pir­miau­sia – per penk­ta­die­nio po­pietę My­ko­lo Ogins­kio rūmuo­se vy­kusį iš­kil­mingą Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ta­ry­bos po­sėdį, ku­riuo ir pra­dėta visą sa­vait­galį plun­giš­kius bei mies­to sve­čius džiu­gi­nu­si šventė.

Iš­kil­min­go po­sėdžio, kurį vai­ni­ka­vo lai­ko kap­sulės „Plungė–Plateliai“ įka­si­mo ce­re­mo­ni­ja, me­tu to­liau puo­selė­ta tra­di­ci­ja pa­gerb­ti mūsų kraš­to kultū­rai ir me­nui nu­si­pel­niu­sius žmo­nes. Tik įpras­tos garbės pi­lie­čio re­ga­lijų įtei­ki­mo ce­re­mo­ni­jos šie­met ne­bu­vo.

Penk­ta­die­nio va­karą vi­si rin­ko­si į Die­vo na­mus – Plungės Šv. Jo­no krikš­ty­to­jo baž­ny­čią. Šie­met būtent čia nu­tar­ta pa­skelb­ti nuo penk­ta­die­nio iki sek­ma­die­nio tru­ku­sios šventės pra­džią, taip vi­suo­me­nei pa­ro­dant, jog baž­ny­čia at­vi­ra ne tik mal­dai, bet ir me­nui bei kultū­rai. Už ga­li­mybę ati­da­ry­mo kon­certą su­reng­ti mies­to šven­tovė­je Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis dėko­jo kle­bo­nui de­ka­nui Vy­tau­tui Ged­vai­niui.

Sa­vi­val­dybės va­do­vas pa­si­džiaugė ir tuo, jog Plun­gei šven­čiant gim­ta­dienį su ja drau­ge – ir bi­čiu­liai iš kitų ša­lių: de­le­ga­ci­jos iš Plungės mies­to par­tne­rių Tu­ku­mo (Lat­vi­ja), Go­lub-Dob­žy­no (Len­ki­ja), Brun­ta­lio (Če­ki­ja), Kva­re­lio (Sa­kart­ve­las) ir Men­de­no (Vo­kie­ti­ja).

Prieš pra­si­de­dant įspūdin­gam kon­cer­tui, ku­rio me­tu baž­ny­čios erd­ves už­lie­jo už­bu­rian­ti mu­zi­ka, do­va­no­ta an­samb­lio „Il Sen­so“ so­listų Indrės Anan­kaitės, Ie­vos Bar­bo­ros Juo­za­pai­tytės, Lai­mo­no Ben­da­ra­vi­čiaus ir Kas­pa­ro Da­mu­lio, šiuo­lai­kinės mu­zi­kos hi­tus smui­kais in­terp­re­tuo­jan­čios grupės „Elect­ric La­dies“ mer­ginų ir Plungės kultū­ros cent­ro sim­fo­ni­nio or­kest­ro (va­do­vai  Ie­va ir Pau­lius Lyg­nu­ga­riai), šven­čian­čią Plungę pa­svei­ki­no ir V. Ged­vai­nis.

Bu­vo per­duo­tas ir Sei­mo na­rio Jo­no Var­ka­lio svei­ki­ni­mas. Po­li­ti­kas dėko­jo už iš­ties išs­kir­tinę mies­to šventės pro­gramą. Anot jo, Plungė dar kartą įrodė esan­ti ne tik spar­čios pra­monės vys­ty­mo­si, bet ir kultū­ros bei menų mies­tas. Kon­cer­tinę pro­gramą, ku­rios me­tu skambė­jo gar­siau­si po­pu­lia­rio­sios ir šiuo­lai­kinės mu­zi­kos kūri­niai, pra­tur­ti­no ir uni­ka­lus šviesų šou.


Traukė šviesų ma­gi­ja

Nus­kambė­jus pa­sku­ti­nie­siems kon­cer­to akor­dams, su­si­rin­ku­siųjų laukė staig­me­na – baž­ny­čia ir te­ri­to­ri­ja ap­link ją su­švi­to įvai­rias­palvė­mis švie­so­mis, ku­rių ins­ta­lia­ci­jas Plungės kultū­ros cent­rui pa­dėjo su­kur­ti UAB „Švie­sos ir gar­so di­zai­nas“. Tai – šiuo­lai­ki­nių sce­nos menų fes­ti­va­lio „Eks­pe­ri­men­tinės me­no jung­tys“ da­lis.

Pa­sig­rožėję neei­li­niu re­gi­niu, plun­giš­kiai Vy­tau­to gat­ve pa­traukė Se­na­mies­čio aikštės link. Mėgau­da­mie­si pa­si­vaikš­čio­ji­mu šventės da­ly­viai galė­jo stebė­ti įtrau­kiantį gatvės teat­ro mu­zi­kinį spek­taklį, kurį Kultū­ros cent­ras kūrė drau­ge su Klaipė­dos Pi­lies teat­ro ak­to­riais. Jų dėka per mu­zi­kos, dainų ir šo­kių sin­tezę bu­vo ga­li­ma iš nau­jo at­ras­ti Vy­tau­to gatvės pa­sta­tus.

Ke­lionės me­tu pa­tir­tus įspūdžius vai­ni­ka­vo int­ri­guo­jan­tis šo­kio, mu­zi­kos, šviesų ir van­dens etiu­das „Šo­kan­tis mies­to fon­ta­nas“. „Ne­pap­ras­tas gro­žis. To dar Plungė­je nėra buvę“, – girdė­jo­si Se­na­mies­čio aikštė­je, skam­bant mu­zi­kai, ku­rios fo­ne su­ko­si ža­vio­sios Eglės ba­le­to stu­di­jos šokė­jos bei įspūdin­gai ap­švies­to fon­ta­no čiurkšlės.

Did­žiau­sią indėlį kas­met į mies­to šventę įde­dan­tis Kultū­ros cent­ras tą pa­čią dieną kvietė ap­si­lan­ky­ti ir in­te­rak­ty­vios šiuo­lai­ki­nio me­no erdvės „Skle­pas“, esan­čios įstai­gos rūsiuo­se, ati­da­ry­me. Neįp­ras­to­je, iki tol vi­suo­me­nei už­da­ro­je vie­to­je pri­sta­ty­ti net dvy­li­kos pro­fe­sio­na­lių ša­lies jaunųjų šiuo­lai­ki­nio me­no at­stovų kūri­niai.

Pas­ku­ti­niu penk­ta­die­nio ak­cen­tu ta­po prie­š pat vi­dur­naktį va­di­na­mo­jo­je Plungės jūro­je įsi­žie­bu­si šviesų ins­ta­lia­ci­ja „Til­tai“, ku­rią būtent Plun­gei su­kūrė me­ni­nin­kas Ray Bart­kus, ku­rian­tis ir gy­ve­nan­tis JAV. Ki­tos šio me­ni­nin­ko ins­ta­lia­ci­jos sužibo ku­ni­gaikš­čio M. Ogins­kio rūmų žir­gy­ne bei par­ke.

Prieš įžie­biant neei­li­nius me­no kūri­nius pa­si­džiaug­ta at­gi­mu­sia Plungės jūros pa­kran­te ir, per­kir­pus sim­bo­linę jos ati­da­ry­mo juos­telę, ofi­cia­liai pa­skelb­ta apie jos re­konst­ruk­ci­jos pa­baigą, kar­tu pa­dėko­ta prie šio pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo pri­si­dėju­siems as­me­nims.


Kvietė tra­di­ci­niai ren­gi­niai

Bir­že­lio 17–19 die­no­mis mūsų miestą su­dre­bi­nu­si šventė tiek plun­giš­kiams, tiek sve­čiams do­va­no­jo dau­gybę ren­gi­nių. „Sotūs“ li­ko ir kultū­ros, ir me­no gerbė­jai. Nors šie­met gim­ta­dienį mi­nin­čios Plungės šven­tinė­je pro­gra­mo­je ne­trūko nau­jo­vių, už­nu­ga­ry­je ne­li­ko ir tra­di­ci­niai ren­gi­niai, be ku­rių mies­to šventė ne­tektų sa­vo ža­ve­sio.

Ati­duo­dant duoklę tra­di­ci­joms, jau nuo anks­ty­vo šeš­ta­die­nio ry­to Se­na­mies­čio aikštė­je, Vy­tau­to ir J. Bi­liū­no gatvė­se šur­mu­lia­vo pre­ky­bi­ninkų, tau­to­dai­li­ninkų ir ama­ti­ninkų mugė, ku­rio­je ap­si­lankęs re­tas išė­jo be gard­žios rūkytos mėsos šmo­to, py­ra­go ar kitų skanėstų. 

O kur dar įvai­riau­si rank­dar­biai, kny­gos, su­ve­ny­rai, pa­puo­ša­lai, mo­li­nu­kai ir mažųjų dėmesį kaustę žais­lai.

Šven­ti­nio šur­mu­lio bei ju­de­sio ne­trūko ir ki­to­se mies­to erdvė­se. An­tai prie vaikų bib­lio­te­kos tra­di­ciš­kai sa­vo kūrybą pri­statė fo­tog­ra­fi­jos me­no puo­selė­to­jai, čia pat – ad­vo­ka­to na­me­ly­je – dėme­sio laukė is­to­rinės eks­po­zi­ci­jos „Plungės Laisvės alė­ja“ ir „Plungės pra­monė – li­ni­nin­kystė“.

Gy­vybės ne­tru­ko ir Bab­run­go slėny­je, ku­ria­me šei­mi­nin­ka­vo XIV tarp­tau­ti­nio folk­lo­ro fes­ti­va­lio „Sau­lelė rau­do­na“ da­ly­viai, su­va­žiavę ne tik iš įvai­rių Lie­tu­vos vie­to­vių (Vil­niaus, Pas­va­lio, Birš­to­no, Ši­lutės, Tel­šių), bet ir iš Lat­vi­jos, Len­ki­jos bei Slovė­ni­jos.

Ži­no­ma, bu­vo pa­gal­vo­ta ir apie ma­žuo­sius šventės da­ly­vius, ku­rių par­ke laukė kon­kur­sai, žai­di­mai, ba­tu­tai, įvairūs at­rak­cio­nai bei ki­ti už­siė­mi­mai.

Šie­met į mies­to šventės pro­gramą po per­trau­kos su­grįžo ir mi­nias žiū­rovų bei da­ly­vių kas­kart su­trau­kian­ti ei­se­na, kaip ir anks­tes­niais me­tais nu­si­drie­ku­si J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­ve, ku­ri šie­met bu­vo išs­kir­ti­nai pa­si­puo­šu­si – prie kiek­vie­no pa­sta­to plevė­sa­vo Plungės mies­to vėlia­vos.

Nors kiek­vie­na įstai­ga, įmonė, or­ga­ni­za­ci­ja stengė­si kuo įdo­miau pri­si­sta­ty­ti, kai ku­rie į šią už­duotį pa­žiūrė­jo itin at­sa­kin­gai ir už tai bu­vo ap­do­va­no­ti. Spal­vin­giau­siais ei­se­nos da­ly­viais pri­pa­žin­ti VšĮ „Plungės fut­bo­las“ ir tarp­tau­ti­nio fut­bo­lo tur­ny­ro „Plungė 2022“ da­ly­viai, ori­gi­na­liau­sia pa­skelb­ta Plungės tech­no­lo­gijų ir vers­lo mo­kyk­los ko­man­da, mu­zi­ka­liau­siais – liau­diškų šo­kių grupė „Ra­ci­bor­za­nie“ iš Len­ki­jos. Alsėd­žiuo­se vei­kian­čių įstaigų ir or­ga­niz­cijų ko­man­da bu­vo pri­pa­žin­ta bend­ruo­me­niš­kiau­sia, o Plungės Se­na­mies­čio mo­kyk­los ko­man­da – gau­siau­sia.

Pa­si­žiūrė­ti ei­se­nos su­plūdo mi­nios smalsuolių. Tiek žmo­nių Plungė jau se­niai bu­vo ma­čiu­si, ta­čiau did­žiau­sio ant­plūdžio su­lauk­ta va­ka­re, kai vie­nas po ki­to į sceną Bab­run­go slėny­je  žengė grupė „Ta­bas­co“, ko­lek­ty­vas „Lie­tu­vos trom­bonų pro­jek­tas ir Lo­re­ta Sun­gai­lienė“, grupė „8 kam­ba­rys“, at­likė­jas Do­na­tas Mont­vy­das bei va­karą už­baigęs DJ Paul Car­los.

Šven­ti­nis sa­vait­ga­lis baigė­si sek­ma­dienį vy­ku­sia bend­ruo­me­nių iš­ky­la, ku­rią dėl pra­sto oro iš par­ko te­ko per­kel­ti į žir­gyną.