Žadvainuose devinta klasė išliks

Žad­vai­nių pa­grin­dinės mo­kyk­los nuo­trau­ka
Mo­kyk­los va­do­vas ne­laukė ru­dens – trūks­tamų mo­ki­nių 9-ai kla­sei su­ra­do grei­čiau nei per dvi sa­vai­tes
Ant plau­ko bu­vo pa­kibęs Žad­vai­nių pa­grin­dinės mo­kyk­los 9-os klasės li­ki­mas. Pas­ku­ti­nia­me Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės ta­ry­bos Švie­ti­mo, kultū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sėdy­je su­lau­žy­ta daug ie­čių, kol ga­liau­siai kons­ta­tuo­ta ir nu­tar­ta, kad iš tu­rimų ke­tu­rių mo­ki­nių su­for­muo­ti de­vin­tos klasės Žad­vai­nuo­se nėra kaip, tad į spren­di­mo pro­jektą dėl kla­sių komp­lektų ji ne­bus įtrauk­ta. Ko­mi­te­to na­riai su­tarė, jog rei­kia lauk­ti rugsė­jo – jei ste­buk­lin­gai at­si­rastų dau­giau vaikų, bus ir klasė. O da­bar esą ne­ver­ta turė­ti iliu­zijų.
Toks spren­di­mas bu­vo pa­teik­tas svars­ty­ti Ta­ry­bai. Ta­čiau mo­kyk­los di­rek­to­rius Si­gi­tas Ka­žu­kaus­kas ne­pa­si­davė – dar iki minė­to­jo Ta­ry­bos po­sėdžio, vy­ku­sio bir­že­lio 17 dieną, su­ra­do trūksta­mus mo­ki­nius ir si­tua­ciją pa­kreipė sa­vo va­do­vau­ja­mos mo­kyk­los nau­dai.Prašė klasę sąra­šuo­se pa­lik­ti

Ta­ry­bos na­riams ne­li­ko nie­ko ki­to, kaip pri­tar­ti, jog de­vin­ta klasė Žad­vai­nuo­se būtų for­muo­ja­ma. Dėl to di­des­nių dis­ku­sijų tarp Ta­ry­bos na­rių ne­ki­lo. Ta­čiau jos lie­jo­si per kraš­tus anks­čiau vy­ku­sia­me Švie­ti­mo, kultū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sėdy­je.
Tiek šio­je mo­kyk­lo­je mo­ky­to­ju dir­ban­tis ko­mi­te­to na­rys Au­gus­tas Šli­mas, tiek di­rek­to­rius S. Ka­žu­kaus­kas pra­šė į spren­di­mo pro­jektą įtrauk­ti 9-tą klasę. Esą nors šian­dien mo­ki­nių ir ne­su­ren­ka­ma, juos pri­si­šauk­ti būtų kur kas pa­pras­čiau, jei pa­sklistų ži­nia, jog de­vin­to­kai ru­denį į Žad­vai­nus rink­sis. O jei­gu būtų pa­skelb­ta, kaip no­ri­ma da­bar, jog to­kia klasė nėra for­muo­ja­ma, S. Ka­žu­kaus­ko nuo­mo­ne, tai po­ten­cia­lius mo­ki­nius at­bai­dytų.
„Jei išb­rau­kiam de­vin­tos klasės komp­lektą, kaip man pa­kvies­ti mo­kinį į de­vintą klasę, ku­rios nėra?“ – sa­vo pra­šymą ar­gu­men­ta­vo mo­kyk­los va­do­vas, jau ir da­bar su­lau­kian­tis tėvų, iš­gir­du­sių pa­skli­du­sias kal­bas apie klasės nai­ki­nimą ir mo­ki­nių per­ėjimą į Rie­ta­vo L. Ivins­kio gim­na­ziją, skam­bu­čių.


Kla­sei iš­lai­ky­ti – 30 tūkst. eurų

Švie­ti­mo, kultū­ros ir spor­to sky­riaus vedė­ja Li­di­ja Rėka­šienė to­kiu pra­šy­mu su­žavė­ta ne­bu­vo. Ji siūlė pa­lauk­ti ru­dens ir pa­ma­ty­ti rea­lią mo­kyk­los si­tua­ciją, at­si­ras dau­giau de­vin­tokų, no­rin­čių mo­ky­tis Žad­vai­nuo­se, ar ne. O da­bar spren­di­mo nekeis­ti ir klasės ne­komp­lek­tuo­ti. To­kia klasė iš ke­tu­rių mo­ki­nių, jos tei­gi­mu, Sa­vi­val­dy­bei kai­nuotų apie 30 tūkst. eurų, mat ko­ne vi­sas jos iš­lai­ky­mas to­kiu at­ve­ju gultų ant Sa­vi­val­dybės pe­čių (įpras­tai for­muo­ti klasę leid­žia­ma, kai jo­je yra bent 8 mo­ki­niai).
„Ar ko­mi­te­to na­riai skai­to, kad 30 tūkst. eurų yra ne pi­ni­gas?“ – stebė­jo­si L. Rėka­šienė.
Ji taip pat pa­brėžė, jog iš tų ke­tu­rių da­bar mo­kyk­los tu­rimų vaikų, no­rin­čių lan­ky­ti 9-tą klasę, žad­vai­niš­kis – tik vie­nas. Dar du at­ve­ža­mi iš Rie­ta­vo, vie­nas at­vyks­ta iš Girėnų. O pri­ėmus tokį spren­dimą, jog klasė lie­ka, bet ru­denį paaiškė­jus, jog taip nėra, nu­skriaus­ti būtų būtent šie vai­kai, mat jiems tektų stai­giai „orien­tuo­tis į ki­tas mo­kyk­las“.


Vi­sos dis­ku­si­jos nu­brauk­tos – de­vin­to­kai mo­ky­sis

Į karš­tas dis­ku­si­jas įsi­terpęs me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis ant­ri­no, jog reikėtų elg­tis pa­gal esamą si­tua­ciją ir klasę for­muo­ti tik ru­denį, jei at­si­rastų pa­kan­ka­mai vaikų. Jis sakė su­prantąs ir mo­kyk­los di­rek­to­rių, juk pa­ts kaž­ka­da to­je mo­kyk­lo­je dir­bo ir už ją ko­vo­jo, ta­čiau si­tua­ci­ja aiš­ki, ir ji nėra ge­ra.
Me­ras pa­gar­si­no ir Švie­ti­mo, mokslo ir spor­to mi­nis­te­ri­jos po­žiūrį į ma­žas mo­kyk­las, tu­rin­čias ma­žiau nei 150 mo­ki­nių. Esą apie jung­ti­nes kla­ses jo­se atei­ty ap­skri­tai nie­kas ne­beš­ne­ka, kaip ir apie ne­pil­nas kla­ses. O Sa­vi­val­dybė jau da­bar tu­rin­ti bėdų, jog lei­do tiek Me­dingė­nuo­se, tiek Tve­ruo­se, tiek Žad­vai­nuo­se, o anks­čiau  – ir L. Ivins­kio gim­na­zi­jos Daugėdų sky­riu­je jung­ti­nes kla­ses lai­ky­ti.
„Esam pri­spaus­ti prie kraš­to“, – ne­slėpė me­ras.
Kaip ten be­būtų atei­ty­je, dėl Žad­vai­nių pa­grin­dinės mo­kyk­los Švie­ti­mo, kultū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sėdy­je iš­sa­ky­tos nuo­monės Ta­ry­bos po­sėdy­je ne­be­turė­jo reikšmės. S. Ka­žu­kaus­kui pa­tei­kus raštą, jog rugsėjį čia mo­ky­sis jau ne ke­tu­ri, o sep­ty­ni de­vin­to­kai, iš ku­rių vie­nas – tu­rin­tis spe­cia­liųjų po­rei­kių (tai­gi skai­čiuo­ja­mas kaip 2 mo­ki­niai), pri­tar­ta, jog de­vin­tos klasės komp­lek­tas Žad­vai­nuo­se liktų.


Tve­ruo­se Rugsė­jo 1-oji – be pir­mokų

Pat­vir­tin­ti ir kitų švie­ti­mo įstaigų kla­sių komp­lek­tai.
L. Ivins­kio gim­na­zi­jo­je bus 10 kla­sių komp­lektų ir 3 prie­šmo­kyk­li­nio ug­dy­mo grupės (51 ug­dy­ti­nis), į Tverų gim­na­ziją ru­denį ke­liaus 16 iki­mo­kyk­li­nukų, o į kitą grupę – 8 prie­šmo­kyk­li­nu­kai, su­for­muo­ta 10 kla­sių komp­lektų, iš ku­rių vie­nas – jung­ti­nis.  Rugsėjį Tve­rai, de­ja, pa­si­tiks be pir­mokų.
Šios gim­na­zi­jos Me­dingėnų sky­riu­je su­for­muo­ti 4 jung­ti­niai kla­sių komp­lek­tai bei vie­na bend­ra iki­mo­kyk­li­nukų ir prie­šmo­kyk­li­nukų grupė (10 vaikų). Ne­bus de­vin­tokų ir de­šim­tokų.
Žad­vai­nių mo­kyk­la, iš­sau­go­ju­si 9-tą klasę, rugsėjį pa­si­tiks turė­da­ma aš­tuo­nis kla­sių komp­lek­tus (du iš jų bus jung­ti­niai), o iš 7-ių iki­mo­kyk­li­nio ir prie­šmo­kyk­li­nio am­žiaus vaikų bus su­da­ry­ta vie­na grupė.
Rie­ta­vo My­ko­lo Kleo­po Ogins­kio me­no mo­kyk­lo­je su­da­ry­tas 21 kla­sių komp­lek­tas. Moks­lei­viai mo­ky­sis dailės, mu­zi­kos ir teat­ro sky­riuo­se.