Teismas nušalino A. Martusevičių nuo pareigų

„Že­mai­čio“ nuo­trau­ka
M. Kau­nas ir A. Beier­le-Ei­gir­dienė teigė ne­gavę vi­siš­kai jo­kios in­for­ma­ci­jos dėl li­go­ninės di­rek­to­riaus nu­ša­li­ni­mo
Praė­ju­sia­me nu­me­ry­je „Že­mai­tis“ rašė, kad Spe­cia­liųjų ty­rimų tar­ny­bai (STT) pra­dėjus ty­rimą dėl ga­li­mos ko­rup­ci­jos vyk­dant vie­šuo­sius pir­ki­mus, įta­ri­mai bu­vo pa­reikš­ti 6-ių ša­lies gy­dy­mo įstaigų va­do­vams, tarp jų – ir Plungės li­go­ninės di­rek­to­riui An­ta­nui Mar­tu­se­vi­čiui. Ket­vir­ta­die­nio va­karą, kai pub­li­ka­ci­ja bu­vo pa­ruoš­ta spau­dai, at­skrie­jo dar vie­na ži­nia – kad A. Mar­tu­se­ve­čius pu­sei metų nu­ša­lin­tas nuo pa­reigų.

Di­rek­to­rius ir viešųjų pir­kimų spe­cia­lis­tas – ne­pa­sie­kia­mi
Penk­ta­die­nio rytą spau­dos kon­fe­ren­ciją su­rengę Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos at­sto­vai kalbė­jo apie tai per­skaitę nau­jienų po­rta­luo­se, o kaip yra iš tikrųjų – ne­ži­nan­tys. Pa­si­ro­do, Plungės ra­jo­no li­go­ninė ir jos va­do­vas yra tie­sio­giai pa­valdūs me­rui, o šis esą si­tua­ci­jos ne­ko­men­tuo­ja.
„Šią dieną man ži­no­ma tik ta in­for­ma­ci­ja, ku­ri priei­na­ma vie­šai“, – per spau­dos kon­fe­ren­ciją sakė Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas.
Jis pa­sa­ko­jo dar tre­čia­die­nio va­karą, kai tik pra­dėta skelb­ti in­for­ma­ci­ja apie STT at­lie­kamą stam­bią ope­ra­ciją, bandęs su­si­siek­ti su li­go­ninės va­do­vy­be ir iš­siaiš­kin­ti si­tua­ciją, ta­čiau tiek A. Mar­tu­se­vi­čiaus, tiek viešųjų pir­kimų spe­cia­lis­to Ed­var­do Bie­ron­to te­le­fo­nai bu­vo iš­jung­ti.
Į skam­bu­čius neat­si­liepė ir li­go­ninės di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Dan­guolė Luo­tienė, ta­čiau kiek vėliau ji pa­ti per­skam­bi­no. „Pra­nešė, kad tam tik­ros spe­cia­lio­sios tar­ny­bos vyk­do sa­vo pro­ce­si­nius veiks­mus: tai yra kra­tos, ap­klau­sos, po­ėmiai galbūt. In­for­ma­ci­ja to­kia trum­pa. O vi­sa ki­ta – jau iš ži­niask­lai­dos.“
M. Kau­nas ap­gai­les­ta­vo jo­kios in­for­ma­ci­jos ne­su­lau­kian­tis ir iš me­ro Aud­riaus Kli­šo­nio, ku­riam A. Mar­tu­se­vi­čius tie­sio­giai pa­val­dus.
„Šian­dien dar per­žiūrė­jau Sa­vi­val­dybės do­ku­men­tus. Nėra nie­ko at­ėję iš teisė­sau­gos ins­ti­tu­cijų. Žiū­rim, kad Vil­niaus sa­vi­val­dybė ban­do nu­ša­lin­ti ar su­stab­dy­ti įta­riamų di­rek­to­rių veiklą, o mes net ne­ga­li­me in­for­muo­ti ži­niask­lai­dos, ko­kie mūsų veiks­mai. Ži­nau tik tai, kad A. Mar­tu­se­vi­čius šią sa­vaitę bu­vo ne­dar­bin­gu­me“, – tęsė di­rek­to­rius.
„Mes ne­ži­nom, ką me­ras ži­no“
Jam ant­ri­no ir vi­ce­merė As­ta Beier­le-Ei­gir­dienė. „Dėl li­go­ninės me­ras yra at­si­tvėręs ty­los sie­na. Ne­tu­riu vi­siš­kai jo­kio kon­tak­to. Vis­kas, ką ži­nau, – iš in­ter­ne­to ir te­le­vi­zi­jos. Čia yra neei­li­nis at­ve­jis. Turėtų būti in­for­muo­ja­ma ir ad­mi­nist­ra­ci­ja, ir Ta­ry­ba. O da­bar mes ne­ži­nom, ką me­ras ži­no“, – stebė­jo­si ji.
– O kodėl me­ras ne­da­ly­vau­ja šio­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je? – tei­ra­vo­si spau­dos at­sto­vai.
M. Kau­nas:
– Ga­liu pa­sa­kyt at­vi­rai – tik­rai ne­kvietėm, kaip ir me­ras mūsų nie­kur ne­kvie­čia.
A. Beier­le-Ei­gir­dienė: – Norė­jom ra­miai išdės­ty­ti sa­vo, kaip val­dan­čio­sios dau­gu­mos, po­zi­ciją.
– Va­kar per ži­nias skelb­ta, kad A. Mar­tu­se­vi­čius pu­sei metų nu­ša­lin­tas nuo pa­reigų. Ar tai tie­sa?
M. Kau­nas:
– Sa­vi­val­dybė to­kios in­for­ma­ci­jos nėra ga­vu­si. Li­go­ninės di­rek­to­rių ga­li­ma nu­ša­lin­ti ar­ba me­ro po­tvar­kiu, ar­ba Ta­ry­bos spren­di­mu, bet dėl ši­to bent jau Ta­ry­ba tik­rai nėra pri­ėmu­si jo­kių spren­dimų.
– Skel­bia­ma, kad tai pa­da­ry­ta teis­mo spren­di­mu. Esą į teismą dėl to kreipė­si STT. Taip pat bu­vo pra­neš­ta, kad li­go­ninės steigė­jai jau yra in­for­muo­ti apie tai.
A. Beier­le-Ei­gir­dienė:
– Šiuo at­ve­ju li­go­ninės steigė­jas yra Ta­ry­ba, o jai at­sto­vau­ja me­ras. Tik jis mūsų nei raš­tu, nei žod­žiu nein­for­ma­vo apie jokį nu­ša­li­nimą.
– Tai jūs ne­ži­no­te, kas šiuo me­tu va­do­vau­ja li­go­ni­nei?
M. Kau­nas:
– Ka­dan­gi A. Mar­tu­se­vi­čius dėl svei­ka­tos pro­blemų šios sa­vaitės pra­džio­je ar dar pra­ėju­sią sa­vaitę pa­si­ėmė ne­dar­bin­gumą, va­do­va­vimą li­go­ni­nei au­to­ma­tiš­kai per­ėmė jo pa­va­duo­to­ja Dan­guolė Luo­tienė.
– Žmonėms ky­la klau­simų, kodėl to­kios įstai­gos, kaip li­go­ninė, nėra tik­ri­na­mos, kodėl ne­kont­ro­liuo­ja­ma jų veik­la. Ir tik įsi­ki­šus teisė­sau­gai ima aiškė­ti to­kie ne­gražūs da­ly­kai.
M. Kau­nas:
– Tik­ri­na­ma. Kas­met būda­vo at­lie­ka­mas li­go­ninės fi­nan­si­nis au­di­tas. Kodėl ne­ras­da­vo kaž­ko­kių blo­gy­bių? Reikėtų klaus­ti au­di­to­rių. Juos vi­sad sam­dy­da­vo pa­ti li­go­ninė, tik pra­ėjusį ru­denį au­di­to pir­kimą ini­ci­ja­vom mes. Šią sa­vaitę kaip tik ga­vau 2020 m. li­go­ninės fi­nan­si­nio au­di­to ata­skaitą. Ji kaip ir gra­ži yra. Viešųjų pir­kimų pa­žei­dimų ne­nus­ta­ty­ta. Klau­si­mas tik, kaip tie au­di­tai at­lie­ka­mi...
A. Beier­le-Ei­gir­dienė: – Tik­rai mums kil­da­vo klau­simų dėl li­go­ninės va­dy­bos, dėl pir­kimų. Todėl dar prie­š šiuos įvy­kius pa­prašė­me Sa­vi­val­dybės Kont­rolės ir au­di­to tar­ny­bos iki lie­pos 1 d. at­lik­ti li­go­ninės veik­los au­ditą, ku­ris kar­tu už­ka­bins ir vie­šuo­sius pir­ki­mus.
M. Kau­nas: – Matėt, kad per­nai tiek per Ta­ry­bos, tiek per ko­mi­tetų po­sėdžius bu­vo nuo­lat baks­no­ja­ma į li­go­ninės veiklą. Kel­ti klau­si­mai dėl viešųjų pir­kimų, fi­nan­si­nių rei­kalų, dar­buo­tojų at­ly­gi­nimų, li­go­ninės va­dy­bos, ko­mu­ni­ka­ci­jos. Fi­nan­si­nis au­di­tas pa­rodė, kad pra­ėju­siais me­tais li­go­ninė pa­tyrė 240 tūkst. eurų nuo­stolį, kas su­kėlė la­bai daug klau­simų. Bent jau lapk­ri­čio mėnesį, kai bend­ra­vom su li­go­ni­ne, bu­vo kal­ba­ma, kad 2020 me­tai bus baig­ti plius mi­nus su tūkstan­čio eurų nuo­sto­liu ar­ba pel­nu. Nuo lapk­ri­čio iki sau­sio – trum­pas ter­mi­nas, bet nuo­sto­lis toks di­de­lis. Nag­rinė­si­me, iš kur tai.
– Sa­vi­val­dybės va­do­vybė ne­se­niai domė­jo­si li­go­ninės vyk­dy­tu de­guo­nies ge­ne­ra­to­riaus pir­ki­mu. Li­go­ninė laimė­to­ja pa­skelbė UAB „Li­me­ta“, ku­rios di­rek­to­riui da­bar pa­reikš­ti įta­ri­mai. Ar jau ta­da pa­stebė­jot sig­nalų, kad galbūt kaž­kas ne­ge­rai su tuo pir­ki­mu?
A. Beier­le-Ei­gir­dienė:
– Tąkart li­go­ninės pa­pra­šiau šio pir­ki­mo do­ku­mentų. Juos ga­vu­si pa­ly­gi­nau li­go­ninės pa­rengtą pir­ki­mo spe­ci­fi­ka­ciją su „Li­me­tos“ pa­si­ūly­mu. Ir ži­no­te – vis­kas ati­tin­ka vos ne žo­dis žo­din. Per­ša­si min­tis, kad pir­ki­mo sąly­gos bu­vo nu­si­ra­šy­tos nuo tiekė­jo. Li­go­ninė aiš­ki­no domė­ju­sis rin­ka, ko­kios kai­nos, bet pa­pra­šy­ta pa­teik­ti in­for­ma­ciją, ar bu­vo dau­giau pa­si­ūlymų, ji ne­galė­jo to pa­da­ry­ti.
De­šim­tys tūkstan­čių ėjo pro šalį
Apie šią si­tua­ciją „Že­mai­tis“ kalbė­jo­si ir su Sa­vi­val­dybės ta­ry­bos Eko­no­mi­kos, fi­nansų ir biud­že­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­ku Ado­mu Za­muls­kiu. Jis pa­sta­ruo­sius po­rą metų itin ati­džiai domė­jo­si li­go­ninės fi­nan­si­ne veik­la ir vie­šai­siais pir­ki­mais. Ne sykį to­mis te­mo­mis ga­na ašt­riai yra pa­si­sakęs ir per Sa­vi­val­dybės ta­ry­bos bei ko­mi­tetų po­sėdžius.
A. Za­muls­kis pa­sa­ko­jo sekęs ir minėtąjį li­go­ninės skelbtą de­guo­nies ge­ne­ra­to­riaus pir­ki­mo kon­kursą. Esą su­ži­nojęs, kad ke­ti­na­ma šį prie­taisą už 98 ar 99 tūkst. eurų pirk­ti iš „Li­me­tos“, pa­ts ap­skam­binęs ke­lias in­ter­ne­te ras­tas me­di­ci­ni­ne įran­ga pre­kiau­jan­čias įmo­nes ir tei­ravę­sis jų, ko­kia yra to­kio prie­tai­so kai­na.
„Man bu­vo įvar­din­tos vi­sai ki­tos su­mos. Per pa­sta­ruo­sius po­rą metų ši­taip „pa­čiu­pinė­jau“ 3 ar 4 li­go­ninės vyk­dy­tus vie­šuo­sius pir­ki­mus. Ir ma­no iš­va­dos vie­na­reikš­miš­kos – rei­kia dirb­ti Plungės žmo­nių ir pa­čios li­go­ninės nau­dai, o ne prie­šin­gai. Ga­liau­siai ne­tekęs kant­rybės pa­sa­kiau jiems, kad ne­bėra tiks­lo mums bend­raut“, – kalbė­jo po­li­ti­kas.
A. Za­muls­kis pri­si­minė domė­tis šios įstai­gos vie­šai­siais pir­ki­mais pra­dėjęs prie­š po­rą metų, po pla­čiai nu­skambė­ju­sios is­to­ri­jos, kai li­go­ninė skubė­jo pirk­ti rent­ge­no apa­ratą, užuot pa­lau­ku­si Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos žadėtų nu­pirk­ti ir li­go­ni­nei do­va­no­ti net dviejų to­kių prie­taisų.
„Ta­da ir pra­dėjau domė­tis, kas ir kaip da­ro­ma. Kodėl sku­ba­ma at­si­kra­ty­ti se­na įran­ga, ku­ri dar galėtų kurį laiką tar­nau­ti, ir pirk­ti itin bran­giai naują. Mes Sa­vi­val­dybėj kar­tais il­gai ir nuo­bod­žiai dis­ku­tuo­jam dėl tūkstan­čio ki­to eurų, o ten aki­vaizd­žiai de­šim­tys tūkstan­čių ei­na pro šalį, ir nie­ko...“
A. Za­muls­kis iš­reiškė viltį, kad da­bar ren­gia­muo­se nau­juo­se li­go­ninės įsta­tuo­se bus nu­ma­ty­ta prie­volė di­des­nius pir­ki­mus de­rin­ti su Sa­vi­val­dy­be. Tai galbūt už­kirstų ke­lią ga­li­mam sa­vi­va­lia­vi­mui. Ir kad spe­cia­liųjų tar­nybų at­lie­ka­mas ty­ri­mas at­sa­kys į vi­suo­me­nei ky­lan­čius klau­si­mus. „Gal šįkart neat­si­tiks taip, kaip kar­tais būna, kai ran­da­ma ne­va dėl vis­ko kal­čiau­sia ko­kia va­ly­to­ja, per bran­giai pir­ku­si šluo­tas“, – iro­ni­za­vo po­li­ti­kas.
Pa­si­žadė­jo ne­teik­ti in­for­ma­ci­jos
Tu­rin­tis viltį kuo grei­čiau su­ži­no­ti tikrąją si­tua­ciją penk­ta­dienį kalbė­jo ir Plungės ra­jo­no me­ras Aud­rius Kli­šo­nis.
„Kiek man ži­no­ma, bet in­for­ma­ci­ja la­bai ri­bo­ta, kad ti­ria­ma dviejų me­di­ci­nos prie­tai­sus, prie­mo­nes ir įren­gi­mus tie­kian­čių įmo­nių veik­la ir apie 20 me­di­ci­nos įstaigų vi­so­je Lie­tu­vo­je. De­ja, į tą sąrašą yra įtrauk­ta ir mūsų li­go­ninė. Ti­kimės, kad tie ty­ri­mai bus pa­da­ry­ti la­bai grei­tai ir ar­ba bus įro­dy­ta, kad iš tikrųjų bu­vo ko­rup­cinės ap­raiš­kos ir po­vei­kiai, ar­ba bus nu­mes­tas tas  šešė­lis, ku­ris da­bar kri­to ant ga­na di­de­lio skai­čiaus gy­dy­mo įstaigų“, – sakė jis.
STT dar ket­vir­ta­dienį pra­nešė, kad di­de­lio mas­to ty­ri­me dėl ne­skaid­riai vyk­dytų viešųjų pir­kimų, su­kčia­vi­mo ir pa­pir­kinė­ji­mo įta­ri­mai dėl įvai­rių ko­rup­ci­nių nu­si­kal­timų pa­reikš­ti 35 as­me­nims, tarp jų – 4-ių pri­va­čių įmo­nių bei 6-ių gy­dy­mo įstaigų va­do­vai. Tarp įta­riamųjų pa­minė­ta ir Plungės li­go­ninės di­rek­to­riaus A. Mar­tu­se­vi­čiaus pa­vardė.
Vėliau pra­neš­ta, kad pro­ku­ro­rai kreipė­si į teismą ir jis nuo pa­reigų trims mėne­siams nu­ša­li­no Kėdai­nių li­go­ninės di­rek­to­rių Stasį Skau­miną, o Plungės li­go­ninės va­dovą A. Mar­tu­se­vi­čių – net pu­sei metų. Esą to­kiam lai­ko­tar­piui nu­ša­lin­tas ir vie­nas Plungės li­go­ninės dar­buo­to­jas.
Šitą penk­ta­dienį „Že­mai­čiui“ pa­tvir­ti­no A. Mar­tu­se­vi­čiaus pa­va­duo­to­ja D. Luo­tienė. Ji pa­minė­jo, kad šiuo me­tu nuo pa­reigų, be di­rek­to­riaus, nu­ša­lin­tas ir dar vie­nas li­go­ninės dar­buo­to­jas, ta­čiau koks – neatsk­leidė.
„Esu pa­si­ra­šiu­si raštą, kad ne­teik­siu jo­kios in­for­ma­ci­jos. Už tai galė­čiau būti pa­trauk­ta baud­žia­mo­jon at­sa­ko­mybėn, todėl dau­giau nie­ko ne­ko­men­tuo­siu“, – pri­dūrė.
Pir­ko rent­ge­no apa­ra­tus, kitą įrangą
Tuo tar­pu po­rta­las „Vers­lo ži­nios“ skel­bia, kad įmonės „Li­me­ta“ ir „Grai­na“, ku­rių va­do­vams šia­me ty­ri­me yra pa­reikš­ti įta­ri­mai, per pa­sta­ruo­sius dve­jus me­tus laimė­jo dau­giau kaip 1 700 viešųjų pir­kimų už dau­giau kaip 58 mln. eurų.
Kre­tin­gos ra­jo­no ta­ry­bos na­rio, so­cial­de­mok­ra­to Vir­gi­ni­jaus Do­mar­ko va­do­vau­ja­ma „Li­me­ta“ 2019–2020 me­tais pa­si­rašė 1 100 su­tar­čių už 20,5 mln. eurų.
Plungės li­go­ninė su „Li­me­ta“ su­darė še­šias su­tar­tis už dau­giau kaip 398 tūkst. eurų. Be­veik 200 tūkst. eurų li­go­ninė per­nai rugpjūtį šiai įmo­nei su­mokė­jo už diag­nos­tinį rent­ge­no apa­ratą, o gruodį – dar 149 tūkst. eurų už diag­nos­tinį en­dos­ko­pinį apa­ratą.
Ki­ta ty­ri­me mi­ni­ma įmonė „Grai­na“, ku­rios val­dy­bos pir­mi­nin­kas ir ak­ci­nin­kas Er­lan­das Su­dei­kis bu­vo suim­tas, per dve­jus me­tus po laimėtų viešųjų pir­kimų su­darė dau­giau kaip 600 su­tar­čių už dau­giau kaip 37 mln. eurų.
Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės li­go­ninė su įta­ria­ma bend­ro­ve pa­si­rašė sep­ty­nias su­tar­tis už kiek dau­giau nei 0,5 mln. eurų. 2019 me­tais li­go­ninė už 127 tūkst. eurų li­zin­go būdu iš jos įsi­gi­jo skait­me­ninį rent­ge­no apa­ratą. Kitą rent­ge­no apa­ratą tą pa­čią dieną įsi­gi­jo už 120 tūkst. Eur.
Tais pa­čiais me­tais li­go­ninė iš „Grai­nos“ už 35,9 tūkst. Eur pir­ko la­bo­ra­to­ri­nių rea­gentų, per­nai už 18,7 tūkst. Eur – me­di­ci­ninės įran­gos tech­ninės prie­žiū­ros ir re­mon­to pa­slau­gas. Taip pat vykdė du 4 tūkst. Eur vertės pir­ki­mus hol­te­rio mo­ni­to­riams įsi­gy­ti.
At­lik­ta per 150 kratų
Pa­sak Spe­cia­liųjų ty­rimų tar­ny­bos, ti­ria­ma dau­giau kaip šim­tas nu­si­kals­tamų veikų, to­kių kaip pikt­naud­žia­vi­mas, pa­pir­ki­mas, pre­ky­ba po­vei­kiu, ky­ši­nin­ka­vi­mas, taip pat – ap­gau­lin­gas bu­hal­te­rinės ap­skai­tos tvar­ky­mas, do­ku­mentų klas­to­ji­mas. Įta­ria­ma, kad į jas galė­jo būti įtrauk­ta dau­giau kaip de­šimt gy­dy­mo įstaigų iš skir­tingų sa­vi­val­dy­bių, jų va­do­vai ir ki­ti as­me­nys, at­sa­kin­gi už vie­šuo­sius pir­ki­mus.
Praė­ju­sią sa­vaitę šia­me ty­ri­me vi­so­je ša­ly­je at­lik­ta apie 150 kratų, ras­ta 270 tūkst. grynųjų įvai­ria va­liu­ta. Skel­bia­ma ir tai, kad pa­reigū­nai už­fik­sa­vo ga­li­mo ky­šio per­da­vi­mo mo­men­tus.
Pro­ku­ro­ras Žydrū­nas Ra­di­šaus­kas tei­gia, kad gy­dy­mo įstai­goms vyk­dant vie­šuo­sius pir­ki­mus „bu­vo ri­bo­ja­ma kon­ku­ren­ci­ja, disk­ri­mi­nuo­ja­mi ki­ti tiekė­jai“, o sąly­gos bu­vo su­de­rin­tos taip, kad laimėtų tam tik­ros pro­te­guo­tos įmonės.