Gelbstint žemėmis užverstą ukrainietį svarbi buvo kiekviena minutė

Vals­ty­binės prie­šgais­rinės gelbė­ji­mo tar­ny­bos nuo­trau­ka
Vyrą iš užg­riu­vu­sios tranšė­jos va­da­vo plun­giš­kiai ug­nia­ge­siai gelbė­to­jai
Ant­ra­dienį Plungės ug­nia­ge­siai gelbė­to­jai da­ly­va­vo ne­kas­dienė­je gelbė­ji­mo ope­ra­ci­jo­je – iš žemė­mis užg­riu­vu­sios tranšė­jos va­da­vo pri­spaustą 32-ejų uk­rai­nietį. Svar­bu bu­vo ne tik at­sar­gu­mas, bet ir tik­sin­tis lai­kas. Plungės prie­šgais­rinės gelbė­ji­mo tar­ny­bos vir­ši­nin­kas My­ko­las Pronc­kus sakė, jog vos tik ne­laimėlį išt­rau­kus, pra­dėjo slink­ti tranšė­jos šlai­tai, tad bu­vo mi­nu­čių klau­si­mas, ka­da žemės būtų vėl pra­dėju­sios griū­ti.

Ne­laimė įvy­ko ant­ra­die­nio rytą, apie 9 va­landą, Da­riaus ir Girė­no gatvės ga­le esan­čio­je sta­tyb­vietė­je, kur ruo­šia­ma­si sta­ty­ti naują pre­ky­bos centrą. Gelbė­tojų pa­gal­bos skam­bu­čiu šaukė­si ka­sa­mo­je tranšė­jo­je užg­riu­vu­sio Uk­rai­nos pi­lie­čio ko­le­gos, pra­nešę apie žemė­se įka­lintą dar­bi­ninką.
Pa­gal­bai at­skubė­jus, vy­ras 4-ių metrų gy­lio duobė­je bu­vo įstrigęs iki juos­mens. Dar­bi­nin­kas sąmonės pra­radęs ne­bu­vo.
„Tranšė­jos šlai­tai ne­bu­vo su­tvir­tin­ti, bet ko­kiu mo­men­tu žemės vėl galė­jo griū­ti, nes mums jau už­bai­giant dar­bus šlai­tai pra­dėjo vėl slink­ti. Gelbė­jant svar­bi bu­vo kiek­vie­na mi­nutė ir dėl jo pa­ties, ir dėl mūsų pa­reigūnų sau­gu­mo. Į duobę bu­vo nu­si­leidę trys mūsų gelbė­to­jai, – įvy­kio de­ta­les pa­sa­ko­jo M. Pronc­kus. – Pir­miau­sia at­kasėm kas­tu­vais, dir­žais pri­ri­šom prie eks­ka­va­to­riaus, o ta­da pa­leng­va, pa­leng­va ir iškėlėm. Užt­ru­kom apie 20 mi­nu­čių.“
Vi­sus gelbė­ji­mo dar­bus at­li­ko per ke­lias mi­nu­tes nuo išk­vie­ti­mo at­skubė­ju­sios dvi Plungės ug­nia­ge­sių gelbė­tojų bri­ga­dos. Anot vir­ši­nin­ko, to­kios gelbė­ji­mo ope­ra­ci­jos jų dar­be nėra daž­nos, bet jų pa­si­tai­ko. Kar­tais žmo­nes ten­ka trauk­ti iš šu­li­nių.
Iš­lais­vinę vyrą, plun­giš­kiai gelbė­to­jai jį pa­guldė ant ne­štuvų ir per­davė jau lau­ku­siems me­di­kams. Anot M. Pronc­kaus, aki­vaizd­žiai matė­si, kad dar­bi­nin­kui yra lūžu­sios abi ko­jos – van­de­nin­go mo­lio sluoks­nis jas bu­vo ap­gaubęs iš visų pu­sių.
Dar­bus sta­tyb­vietė­je at­li­ku­si įmonė – ne vie­tinė, re­gist­ruo­ta Vil­niu­je, tad grei­čiau­siai ir šis Uk­rai­nos pi­lie­tis – ne Plungės gy­ven­to­jas, o čia tik at­vykęs at­lik­ti darbų.
Jis bu­vo sku­biai iš­ga­ben­tas į Plungės li­go­ninės Priė­mi­mo sky­rių. Nus­ta­čius abiejų kojų ir alkūnės lūžius, kaip sakė li­go­ninės di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas me­di­ci­nai Gied­rius Ra­ma­naus­kas, pa­cien­tas iš­ga­ben­tas į Klaipė­dos uni­ver­si­te­tinę li­go­ninę.
Ka­dan­gi ne­laimė įvy­ko dar­bo vie­to­je dar­bo me­tu, jos prie­žas­tis aiš­ki­na­si Vals­ty­binė dar­bo ins­pek­ci­ja. Ty­rimą dėl dar­buo­tojų sau­gos ir svei­ka­tos rei­ka­la­vimų pa­žei­di­mo at­lie­ka ir Klaipė­dos ap­skri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas.
Baud­žia­ma­sis ko­dek­sas nu­ro­do, kad darb­da­vys ar jo įga­lio­tas as­muo, pa­žeidęs Dar­buo­tojų sau­gos ir svei­ka­tos įsta­ty­me ar ki­tuo­se teisės ak­tuo­se nu­sta­ty­tus dar­buo­tojų sau­gos ir svei­ka­tos rei­ka­la­vi­mus, jei­gu dėl to įvy­ko ne­lai­min­gas at­si­ti­ki­mas dar­be, ava­ri­ja ar at­si­ra­do ki­to­kių sun­kių pa­da­ri­nių, baud­žia­mas bau­da ar­ba laisvės at­ėmi­mu iki aš­tuo­ne­rių metų. Pabrė­žia­ma, jog nu­si­kals­ta­ma ir tais at­ve­jais, kai to­kia vei­ka pa­da­ry­ta dėl neat­sar­gu­mo.