Atlyginimų viražai: vieniems – pastabos, kitiems – premijos

„Free­pik“ nuo­trau­ka
Ten­kan­ti at­sa­ko­mybė ir dar­bo krūvis – ne pa­grin­di­niai kri­te­ri­jai, pa­gal ką nu­sta­to­mi Sa­vi­val­dybės įmo­nių ir įstaigų va­dovų at­ly­gi­ni­mai
Jau kurį laiką vie­šo­jo­je erdvė­je ne­ty­la dis­ku­si­jos, ne­va Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės val­domų įstaigų ir įmo­nių va­do­vams at­ly­gi­ni­mai ski­ria­mi at­si­žvel­giant ne į jų dar­bo apim­tis ir re­zul­ta­tus, o į po­li­ti­nes ir as­me­ni­nes sim­pa­ti­jas.

Prie šios te­mos vėl grįžta pra­ėjusį sa­vait­galį, nu­skambė­jus bai­gia­mie­siems tarp­tau­ti­nio My­ko­lo Ogins­kio fes­ti­va­lio akor­dams. So­cia­li­niuo­se tink­luo­se pa­vie­šin­ta in­for­ma­ci­ja, kad šio fes­ti­va­lio vie­no iš rengėjų, Že­mai­čių dailės mu­zie­jaus di­rek­to­riaus Al­vi­do Ba­ka­naus­ko al­ga to­kia pat, kaip ir kai­miškųjų kultū­ros centrų va­dovų. „Že­mai­tis“ domė­jo­si, ar tai tie­sa.

 

At­ly­gi­ni­mus skel­bia ne vi­si

Nors įsta­ty­mai biud­že­ti­nes įmo­nes bei įstai­gas įpa­rei­go­ja skelb­ti, ko­kie yra vi­du­ti­niai tiek va­dovų, tiek ki­to per­so­na­lo at­ly­gi­ni­mai, ne kiek­vie­na įstai­ga tą da­ro. An­tai Plungės tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ras to­kią in­for­ma­ciją yra pa­skelbęs tik sykį – 2016 me­tais – ir iki šiol duo­menų nėra at­nau­jinęs.

Yra ir to­kių įstaigų, ku­rios lai­ko­si įsta­ty­minės nuo­sta­tos, nu­ro­dan­čios, kad to dar­buo­to­jo, ku­ris vie­nin­te­lis įstai­go­je ei­na ati­tin­ka­mas pa­rei­gas, at­ly­gi­ni­mo vi­dur­kis skel­bia­mas tik ga­vus jo su­ti­kimą. Va­do­vau­da­ma­sis šia tai­syk­le Plungės so­cia­li­nių pa­slaugų cent­ras sa­vo di­rek­torės at­ly­gi­ni­mo ne­skel­bia – ma­tyt, ši ne­davė tam su­ti­ki­mo. Prie­šin­ga si­tua­ci­ja – Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės vi­suo­menės svei­ka­tos biu­re: šio va­dovė, so­li­da­ri­zuo­da­ma­si su sa­vo pa­val­di­niais, sa­vo at­lygį skel­bia vie­šai.


„Gėda ir pik­ta“

Žod­žiu, su­ži­no­ti, kiek už­dir­ba Sa­vi­val­dybės įmo­nių ir įstaigų va­do­vai, nėra taip pa­pras­ta, vis tik „Že­mai­čiui“ pa­vy­ko su­rink­ti šiuos duomenis. Pir­miau­sia su­sku­bo­me tik­rin­ti tą in­for­ma­ciją, ku­rią sa­vait­galį sa­vo feis­bu­ko pa­sky­ro­je pa­skelbė Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas, pa­si­džiaugęs, kad tarp­tau­ti­nio M. Ogins­kio fes­ti­va­lio sėkmė tei­kia nea­be­jo­tiną pri­dėtinę vertę vi­sam ra­jo­nui – esa­me ži­no­mi, ma­to­mi ir įver­ti­na­mi.

„O ar to pa­ties su­lau­kia šio fes­ti­va­lio kūrėjai, rengė­jai ir vi­si ki­ti prie jo dir­ban­tys žmonės? Man yra gėda ir pik­ta, kad fes­ti­va­lio sie­lai, mu­zie­jaus va­do­vui, ge­ban­čiam gar­sin­ti Plungę Lie­tu­vo­je ir už­sie­ny­je, yra mo­ka­mas toks pa­ts dar­bo už­mo­kes­tis, kaip kai­mo kultū­ros cent­riu­ko su ke­liais dar­buo­to­jais va­do­vui ar­ba kaip bend­ra­par­tie­čio su­tuok­ti­nei su 2 pa­val­di­niais, ar­ba ki­tai sa­vo sim­pa­ti­jai“, – var­di­no M. Kau­nas.

„Že­mai­čio“ su­rink­tais duo­me­ni­mis, tarp kai­miškųjų kultū­ros centrų dos­niau­siai yra at­ly­gi­na­ma dar­buo­tojų skai­čiu­mi ne pa­čio did­žiau­sio – Žli­binų kultū­ros cent­ro – va­do­vei. Jos at­ly­gi­ni­mas iki mo­kes­čių – 2 400 eurų. O štai dvi­gu­bai dau­giau dar­buo­tojų tu­rin­čio Že­mai­čių dailės mu­zie­jaus va­do­vui kas mėnesį už darbą mo­ka­ma vos 70-čia eurų dau­giau. Be­je, Žli­binų kultū­ros cent­ro va­dovė pra­ėju­sių metų pa­bai­go­je bu­vo pa­ska­tin­ta 400 eurų vien­kar­ti­ne pre­mi­ja, o Že­mai­čių dailės mu­zie­jaus va­do­vas to­kio įver­ti­ni­mo ne­su­laukė.


La­biau­siai ver­ti­na­mas... tu­riz­mas

Ir vis tik an­ta­kiai iš nuo­sta­bos pa­ky­la iš­vy­dus ne Žli­binų kultū­ros cent­ro va­do­vei mo­kamą at­ly­gi­nimą. Dau­ge­lis plun­giš­kių nea­be­jo­ti­nai ži­no ša­lia cent­ri­nių vartų į Ogins­kių rūmų par­ką įsikū­rusį Plungės tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos centrą. Rek­vi­zi­tai.lt duo­me­ni­mis, ši ne­di­du­ka­me bu­vu­sio sar­go na­me­ly­je vei­kian­ti įstai­ga tu­ri vos 4 dar­buo­to­jus. Ne­pai­sant to, jos di­rek­to­rei mo­ka­mas net 2 887 eurų mėne­si­nis at­ly­gi­ni­mas – ge­ro­kai di­des­nis nei kai­my­ni­nio Že­mai­čių dailės mu­zie­jaus, ku­rio veiklą, be­je, Tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ras rek­la­muo­ja, ir ku­ris tu­ri 27 dir­ban­čiuo­sius, va­do­vui.

Įdo­mu tai, kad šios nykš­tu­kinės įstaigėlės va­dovės al­ga len­kia net „Plungės būsto“, tu­rin­čio 24 dar­buo­to­jus ir ad­mi­nist­ruo­jan­čio per 200 dau­gia­bu­čių namų Plungės mies­te ir ra­jo­ne, va­do­vo at­ly­gi­nimą. Ver­ta dar pri­min­ti, kad „Plungės būstas“ ad­mi­nist­ruo­ja dau­gia­bu­čių re­no­va­ciją ir šios darbų kre­di­ta­vi­mo su­tar­tis, ren­gia in­ves­ti­ci­nius pro­jek­tus, vyk­do ran­gos darbų vie­šuo­sius pir­ki­mus. Bet šie dar­bai, Sa­vi­val­dybės va­dovų ma­ty­mu, ma­tyt, yra ge­ro­kai men­kes­ni nei tie, ku­riuos pa­tikė­ta at­lik­ti Plungės tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­rui.


„Nėra jo­kių par­ti­nių įsi­pa­rei­go­jimų“

Kodėl vie­niems įstaigų va­do­vams už darbą at­ly­gi­na­ma ge­ro­kai kuk­liau nei ki­tiems, „Že­mai­tis“ tei­ra­vo­si me­ro Aud­riaus KLI­ŠO­NIO.

– Tik­riau­siai skaitė­te pra­ėjusį sa­vait­galį ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­skelbtą pa­si­sa­kymą apie tai, kad įstaigų va­dovų al­ga pri­klau­so ne nuo dar­bo re­zul­tatų, bet nuo kaž­ko­kių sim­pa­tijų ar an­ti­pa­tijų. Ką pa­sa­ky­tumėt apie tai?

– Skai­čiau, čia tie­siog bu­vo reak­ci­ja į ma­no Ta­ry­bo­je pa­teiktą in­for­ma­ciją, kad šių metų ant­rą ket­virtį Plungės ši­lu­mos tinklų va­dovų at­ly­gi­nimų vi­dur­kis pa­didė­jo 548 eu­rais. Pa­si­ro­do, tai bu­vo prie­das įmonės di­rek­to­rei. Esu už­sip­rašęs Plungės ši­lu­mos tinklų val­dy­bos, kad at­si­ųstų spren­dimą dėl šio prie­do sky­ri­mo, ja­me tu­ri būti nu­ro­dy­ta, už ką jis skir­tas.

– M. Kau­nas sa­vo ruož­tu ke­lia klau­simą, kodėl Že­mai­čių dailės mu­zie­jaus di­rek­to­riui už darbą mo­ka­ma ko­ne tiek pat, kaip ir kai­miškųjų kultū­ros centrų va­do­vams. Konk­re­čiai būtų ga­li­ma pa­minė­ti Žli­binų kultū­ros centrą. Šių dviejų įstaigų va­dovų at­ly­gi­ni­mus ski­ria­te jūs. Ar esa­te ne­pa­ten­kin­tas mu­zie­jaus va­do­vo dar­bo re­zul­ta­tais?

– Rei­kia įver­tin­ti tai, kad Žli­binų kultū­ros cent­ras bu­vo vie­nin­te­lis, turėjęs vaikų dar­želį Kan­tau­čiuo­se. Iki tol ne­turė­jom to­kio ana­lo­go, tad įstai­gos va­do­vei te­ko tik­rai ne­pap­ras­tas dar­bas, Žli­binų kultū­ros cent­ro veiklų ba­ras bu­vo ženk­liai pla­tes­nis nei kitų kai­miškųjų kultū­ros centrų. (Vis tik me­ras ne­pa­minė­jo, kad pra­ėju­sių metų pa­bai­go­je, ver­ti­nant įstaigų va­dovų dar­bo re­zul­ta­tus ir sprend­žiant dėl jų at­ly­gi­nimų dyd­žio, Kan­tau­čiuo­se vei­kian­ti dar­že­lio grupė jau kurį laiką bu­vo pa­val­di ne Žli­binų kultū­ros cent­rui, bet Plungės lop­še­liui-dar­že­liui „Nykš­tu­kas“ – aut).

O Že­mai­čių dailės mu­zie­jaus di­rek­to­riui iš­ties turė­jau pa­stabų dėl jo veik­los. Įvar­dint konk­re­čiai ne­norė­čiau, bet jų bu­vo. Įver­ti­nant tai prie­das prie at­ly­gi­ni­mo bu­vo skir­tas galbūt ne toks, ko­kio norė­jo pa­ts mu­zie­jaus va­do­vas. Ar­ba jį re­mian­tys po­li­ti­kai.

– Metų pra­džio­je per Ta­ry­bos po­sėdį iškė­lus at­ly­gi­nimų klau­simą kalbė­jot, kad ne įstai­go­je dir­ban­čiųjų skai­čius ir ne jos biud­že­tas le­mia di­rek­to­riaus at­ly­gi­ni­mo dydį. Tai kas vis dėlto yra ver­ti­na­ma sprend­žiant, kiek ir kam mokė­ti? Kodėl pa­čios ma­žiau­sios Sa­vi­val­dybės įstai­gos – Tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ro – va­dovės al­ga yra vie­na did­žiau­sių?

– Ke­li me­tai iš eilės Plungės tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ras yra vie­nas pa­čių ge­riau­sių Lie­tu­vo­je. Ir „Ad­ven­tur“ pa­ro­do­se gau­na­mi įver­ti­ni­mai yra tik ge­ri. Šitą pra­ktiš­kai iš nie­ko su­kūrė cent­rui va­do­vau­ti at­ėju­si Sand­ra Kas­maus­kienė. Ji pa­kan­ka­mai pla­čiai rek­la­muo­ja mūsų ra­joną, ga­na ge­rai pa­tei­kia in­for­ma­ciją apie kai­mo tu­riz­mo so­dybų, mai­ti­ni­mo įstaigų bei ki­tas pa­slau­gas, ku­rias tu­ris­tai ga­li gau­ti mūsų ra­jo­ne.

Šios įstai­gos kas­met tei­kia­mos ata­skai­tos ge­rai at­spin­di, kiek yra išaugęs mūsų ra­jo­no ži­no­mu­mas, tų pa­čių Ogins­kio rūmų, Šal­to­jo ka­ro mu­zie­jaus, Pla­te­lių. Ma­ty­ti, kad tai yra kruopš­taus ir tiks­lin­go dar­bo re­zul­ta­tas. Kal­buo­si ir su tu­riz­mo pa­slaugų teikė­jais, jie pa­tvir­ti­na, kad pro­ver­žis tik­rai yra.

Tad ir at­ly­gi­ni­mas ski­ria­mas at­si­žvel­giant į tai, kad žmo­gus, turė­da­mas la­bai kuklų biud­žetą ir la­bai kuklų dar­buo­tojų skai­čių, pa­da­ro ženk­liai dau­giau nei tos įstai­gos, ku­rios tu­ri ge­ro­kai dau­giau dar­buo­tojų, o jų va­do­vai – po ke­lis pa­va­duo­to­jus.

– S. Kas­maus­kienės su­tuok­ti­nis per pra­ėju­sius sa­vi­val­dos rin­ki­mus su Li­be­ralų sąjūdžio Plungės sky­riu­mi, ku­riam jūs va­do­vau­ja­te, kan­di­da­ta­vo į Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ta­rybą. Ar ne­įžvel­gia­te ta­me viešųjų ir pri­va­čių in­te­resų konf­lik­to? Ar ver­tin­da­mas S. Kas­maus­kienės veik­los re­zul­ta­tus ne­turė­tumė­te nu­si­ša­lin­ti tiek jūs, tiek ver­ti­ni­me da­ly­vau­jan­tis jūsų pa­tarė­jas Žydrū­nas Pu­raus­kis, kurį su Kas­mauskų šei­ma sie­ja as­me­ni­niai ry­šiai?

– Visų pir­ma, And­rius Kas­maus­kas nėra li­be­ra­las. Ir į šiuos rin­ki­mus su li­be­ra­lais eis vi­sa eilė žmo­nių, ku­rie nėra par­ti­jos na­riai. Jei jis ak­ty­vus žmo­gus ir jei ma­to ga­li­mybę dirb­ti mūsų ko­man­doj – va­lio, vis­kas tvar­koj, bet nėra jo­kių par­ti­nių įsi­pa­rei­go­jimų. Ly­giai tas pa­ts ir su sa­vi­veik­la – jei vie­ni ar ki­ti žmonės nu­ta­ria da­ly­vau­ti ko­kioj veik­loj (Kas­maus­kai bei Pu­raus­kiai šo­ka Alsėd­žių kultū­ros cent­ro ko­lek­ty­ve), tai tik ro­do jų ak­ty­vumą, bet kaž­ko­kių ko­re­lia­cijų šioj vie­toj aš tik­rai ne­ma­tau.

– Ir tai nie­kaip ne­su­siję su tuo, kad ke­tu­rių as­menų ko­lek­ty­vui va­do­vau­jan­čios S. Kas­maus­kienės at­ly­gi­ni­mas len­kia ne­tgi „Plungės būsto“ va­do­vo, ne­šan­čio tik­rai di­delę at­sa­ko­mybę dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­jos pro­ce­suo­se, algą?

– Ma­no su­pra­ti­mu, at­ly­gi­ni­mas pa­sta­ro­sios įstai­gos va­do­vui yra mo­ka­mas nea­dek­va­tus. Ir tai yra vie­na iš prie­žas­čių, kodėl pa­sta­rai­siais me­tais keitė­si „Plungės būsto“ va­do­vai.  Bet jo dydį nu­sta­to ne me­ras, o Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius.

Po ma­no ver­ti­ni­mo šiais me­tais vi­siems kultū­ros ir tu­riz­mo įstaigų va­do­vams at­ly­gi­ni­mai didė­jo, o dėl „Plungės būsto“ jūs la­bai tei­sin­gai pa­stebė­jo­te – žmo­gui ant pe­čių gu­li ši­tiek re­no­va­cijų. Ir tiek gy­ven­tojų spau­di­mo ten­ka at­lai­ky­ti, kad ta re­no­va­ci­ja vyktų. Šie­met ban­do­ma ras­ti ran­go­vus ar ne pen­kiems dau­gia­bu­čiams, ir kol kas ne­pa­si­ra­šy­ta nė vie­na ran­gos darbų su­tar­tis, ka­dan­gi ne­gau­ta pa­si­ūlymų. Tai yra nuo­la­ti­nis dar­bas, ku­ris rei­ka­lau­ja la­bai daug nervų ir daug kruopš­tu­mo. Bet va­do­vo at­ly­gi­ni­mas toks, kad... Šiuo at­ve­ju ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius tik­rai pa­si­kuk­li­no.