Biurokratija skandina plaukimo pamokų iniciatyvą

Klu­bo „Žio­ge­liai“ nuo­trau­ka
„Žio­ge­lių“ klu­bo va­sa­ro­mis or­ga­ni­zuo­ja­mas plau­ki­mo pa­mo­kas Pla­te­lių eže­re lankė apie tūkstantį ra­jo­no vaikų
Plungės spor­to ir rek­rea­ci­jos cent­ro (SRC) di­rek­to­riaus Al­vy­do Vir­ši­lo pa­skelb­ta ži­nia, kad 18 metų va­sarą Pla­te­lių eže­re or­ga­ni­zuo­toms vaikų plau­ki­mo pa­mo­koms šie­met Sa­vi­val­dybė ne­ra­do lėšų, su­kėlė tikrą audrą so­cia­li­nia­me tink­le. Dau­gybė tėvų stebė­jo­si to­kiu abe­jin­gu mūsų vald­žios po­žiū­riu į būti­nybę mo­ky­ti vai­kus plauk­ti ir ap­gai­les­ta­vo, jog gy­vy­bes iš­sau­gan­ti ini­cia­ty­va skandinama biu­rok­ra­ti­jos liū­ne.„Dug­nas – pa­siek­tas“

„Be­si­bai­gian­čią sa­vaitę gau­ta ži­nutė „Jūsų pa­raiš­ka „Mo­komės plauk­ti ir sau­giai elg­tis van­de­ny­je“ ne­fi­nan­suo­ta“ <...> Toks Sa­vi­val­dybės po­žiū­ris į vaikų mo­kymą plauk­ti!!! 2022 me­tais, ka­da pla­nuo­ja­ma ati­da­ry­ti ba­seiną. Nu­lio dar nie­ka­da ne­turė­jo­me. Dug­nas – pa­siek­tas“, – to­kiais žod­žiais sa­vo feis­bu­ko pa­sky­ro­je ap­maudą dėl minė­tos nau­jie­nos iš­lie­jo SRC di­rek­to­rius A. Vir­ši­las.

Plun­giš­kiai po šiuo įra­šu ėmė pik­tin­tis, kad kultū­ri­niams ren­gi­niams lėšų vi­sa­da at­si­ran­da, o to­kie pro­jek­tai, ska­ti­nan­tys vaikų ak­ty­vumą ir be­si­rūpi­nan­tys jų sau­gu­mu van­de­ny­je, nu­stu­mia­mi į šoną. 

Au­gant ne­pa­si­ten­ki­ni­mui ne­tylė­ti nu­tarė ir Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas.Sa­vo feis­bu­ko pa­sky­ro­je pa­skelb­ta­me pa­si­sa­ky­me jis rašė, kad A. Vir­ši­lo pa­minė­ta pa­raiš­ka ne­su­rin­ko nė mi­ni­ma­laus balų skai­čiaus, tad kal­ti­ni­mai pa­sie­kus dugną esą turėtų būti ad­re­suo­ti ne Sa­vi­val­dy­bei.

„Rei­kia gebė­jimų pa­reng­ti pa­raišką fi­nan­sa­vi­mui gau­ti. Gebė­jimų ar pa­tir­ties ne­sant, rei­kia įdėti pa­kan­ka­mai lai­ko, pa­stangų ir no­ro, o ne ei­ti va ban­que ti­kin­tis, kad pi­ni­gai nu­kris iš dan­gaus vien todėl, kad kri­to jau ne vie­ne­rius me­tus“, – si­tua­ciją ko­men­ta­vo M. Kau­nas.

O vėles­niu įra­šu pri­dūrė, kad Plungės SRC yra gavęs apie 50 tūkst. eurų įvai­rioms svei­ka­tin­gu­mo ir spor­to pro­gra­moms, tad ne­sun­kiai iš jų galėtų skir­ti rei­kiamą sumą vaikų plau­ki­mo pa­mo­koms.

Fi­nan­sinė naš­ta guls ant tėvų pe­čių

Vis tik „Že­mai­čio“ pra­ėju­sią sa­vaitę kal­bin­tas A. Vir­ši­las pa­tiks­li­no, kad pa­raišką Vaikų ir jau­ni­mo so­cia­li­za­ci­jos (va­sa­ros poil­sio) pro­gra­mai teikė ne Plungės SRC, o fut­bo­lo klu­bas „Žio­ge­liai“. Sa­vi­val­dybės pra­šy­ta 1 400 eurų pa­ra­mos, ta­čiau gau­tas at­sa­ky­mas, kad ne­bus skir­ta nė eu­ro.

„Tas plau­ki­mo pa­mo­kas kas­met or­ga­ni­zuo­jam jau 18 metų. Ir vi­sad Sa­vi­val­dybė pri­si­dėda­vo – kar­tais tūkstan­čiu eurų, o per­nai net du kar­tus po tūkstantį per­vedė. Bet kad ne­skirtų vi­sai, to dar nėra buvę. Kodėl taip nu­ti­ko, man sun­ku pa­sa­kyti. Taip, pa­si­keitė fi­nan­sa­vi­mo tvar­ka, bet es­mi­nių pa­kei­timų, ma­no ži­nio­mis, ne­bu­vo“, – sakė A. Vir­ši­las, va­do­vau­jan­tis ir „Žio­ge­lių“ klu­bui.

Pa­sak jo, per tuos ko­ne du de­šimt­me­čius pro­gra­mo­je „Mo­komės plauk­ti ir sau­giai elg­tis van­de­ny­je“ da­ly­va­vo ir plauk­ti iš­mo­ko jau gal tūkstan­tis Plungės ra­jo­no vaikų. Ir šie­met pla­nuo­ta į plau­ki­mo pa­mo­kas pa­kvies­ti 70 už­si­re­gist­ra­vu­sių moks­lei­vių, tik Sa­vi­val­dybės spren­di­mas ne­skir­ti fi­nan­sa­vi­mo šiuos pla­nus ga­li pa­ko­re­guo­ti.

Ta­čiau vi­siš­kai at­si­sa­ky­ti plau­ki­mo pa­mokų ne­ža­da­ma. A. Vir­ši­las sakė tu­rin­tis vil­ties, kad jos vyks. „Jau da­bar, iš­girdę, kad Sa­vi­val­dybė at­si­sakė fi­nan­suo­ti, kai kas siū­lo sa­vo pa­ramą. Ma­ty­sim, kaip su­si­dėlios vis­kas, gal tik­rai at­si­ras rėmėjų, jei­gu ne – teks pa­tiems tėvams dau­giau mokė­ti už tas pa­mo­kas. Bet jos, ma­nau, tik­rai vyks, kai tik su­lauk­si­me ge­res­nio oro.“


Nau­ji kri­te­ri­jai ne­pa­li­ko vie­tos in­terp­re­ta­ci­joms

Dėl ko­kių trūkumų pa­raiš­kai „Mo­komės plauk­ti ir sau­giai elg­tis van­de­ny­je“ šie­met ne­skir­tas fi­nan­sa­vi­mas, „Že­mai­tis“ tei­ra­vo­si ją ver­ti­nu­sios ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko, me­ro pa­tarė­jo Žydrū­no Pu­raus­kio.


Jis at­skleidė, kad šie­met su­lauk­ta kaip nie­kad daug pa­raiškų – net 25-ių, nors Vaikų ir jau­ni­mo so­cia­li­za­ci­jos (va­sa­ros poil­sio) pro­gra­mai iš Sa­vi­val­dybės biud­že­to bu­vo skir­ta tik 20 tūkst. eurų. Be to, vi­sos pa­raiš­kos ver­tin­tos re­mian­tis nau­jais, šie­met pa­tvir­tin­tais kri­te­ri­jais.

Ga­liau­siai pa­skelb­ta, kad fi­nan­sa­vi­mas bus skir­tas 12-ai pa­raiškų, o li­ku­sios 13 ne­su­rin­ko mi­ni­ma­laus balų skai­čiaus. Ta­čiau ir jos esą ne­me­ta­mos į šiukš­lių dėžę – at­si­ra­dus pa­pil­do­mai lėšų, laimė nu­si­šyp­sotų ir li­ku­sioms už brūkšnio.

Kalbė­da­mas konk­re­čiai apie „Žio­ge­lių“ pa­raišką, Ž. Pu­raus­kis ap­gai­les­ta­vo, kad dėl jos ki­lo toks ažio­ta­žas. Pa­sak jo, šio klu­bo or­ga­ni­zuo­ja­mas plau­ki­mo pa­mo­kas sun­ku būtų pa­va­din­ti sto­vyk­la, mat vaikų užim­tu­mas šiuo at­ve­ju pla­nuo­ja­mas ne vi­sai die­nai, o tik ke­lioms va­lan­doms. Esą su tuo su­ti­ko vi­si ko­mi­si­jos na­riai, be to, tą pa­tvir­ti­no ir nau­jo­ji ver­ti­ni­mo tvar­ka, lei­du­si išg­ry­nin­ti la­biau­siai sto­vyklų kri­te­ri­jus ati­tin­kan­čias pa­raiš­kas.

„Nie­kas ne­si­gin­či­ja – plau­ki­mo pa­mo­kos tik­rai yra ge­ras ir rei­ka­lin­gas da­ly­kas, tik jos turėtų būti fi­nan­suo­ja­mos ne iš sto­vyklų pro­gra­mos. Taip, daug metų lėšos joms būda­vo ski­ria­mos būtent iš šios pro­gra­mos, bet šie­met ap­si­brėžėme 14 konk­re­čių kri­te­rijų, kaip ver­ti­nsim pa­raiš­kos, tad ne­be­li­ko vie­tos ga­li­moms in­terp­re­ta­ci­joms“, – kalbė­jo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas.

Ž. Pu­raus­kis ne­slėpė nuo­sta­bos, kad ko­mi­si­jos spren­di­mas ne­skir­ti lėšų „Žio­ge­lių“ pa­raiš­kai išau­go į aud­ringą ginčą so­cia­li­niuo­se tink­luo­se. Esą žmonės daž­nai ko­men­tuo­ja ne­įsi­gi­linę į si­tua­ciją, o kar­tais to­kios karš­tos dis­ku­si­jos pro­vo­kuo­ja­mos ty­čia, sie­kiant po­pu­lia­ru­mo ar no­rint su­kir­šin­ti.

„O man norėtų­si kvies­ti be­si­gin­či­jan­čias pu­ses su­sėsti prie sta­lo ir kalbė­tis. Tik­rai ir šio­je si­tua­ci­jo­je ga­li­mas kaž­koks pro­tin­gas spren­di­mas, gal ir Sa­vi­val­dybė rastų vi­di­nių re­sursų skir­ti plau­ki­mo pa­mo­koms tą tūkstantį kitą. Bet rei­kia kalbė­tis, o ne feis­bu­ke at­si­ra­šinėt“, – įsi­ti­kinęs me­ro pa­tarė­jas.


Ža­da ieš­ko­ti spren­di­mo

Aki­vaiz­du, kad to­kios po­li­tinės ly­de­rystės – gebė­ji­mo su­so­din­ti opo­nen­tus prie sta­lo, kad būtų ras­tas bend­ras spren­di­mas, – pa­si­gen­da ir plun­giš­kiai, pra­ėju­sią sa­vaitę la­bai ak­ty­viai ko­men­tavę tiek A. Vir­ši­lo, tiek M. Kau­no pa­si­sa­ky­mus.

Ne vie­nas stebė­jo­si, kad dėl ne­tei­sin­gai už­pil­dy­tos pa­raiš­kos į šiukš­lių dėžę iš­me­ta­ma pui­ki ini­cia­ty­va. Sa­vi­val­dybė kri­ti­kuo­ta, kad ne­bu­vo at­si­žvelg­ta į pro­jek­to svarbą, bet ant vienų svars­tyk­lių sver­tos vaikų sau­gu­mui van­de­ny už­tik­rin­ti būti­nos plau­ki­mo pa­mo­kos bei įvai­rios pra­mo­ginės at­rak­ci­jos, mat pa­raiš­kas ver­ti­nu­si ko­mi­si­ja kai ku­riais at­ve­jais dau­giau balų skyrė vaikų me­ninį ug­dymą, ry­tie­tiš­kos dailės už­siė­mi­mus, skau­tiš­kas pra­mo­gas ir šiaip va­sa­riš­kas šėlio­nes ža­dan­čioms sto­vyk­loms.

Vis tik „Že­mai­čio“ kal­bin­tas me­ras Aud­rius Kli­šo­nis pa­ti­ki­no, kad dėl plau­ki­mo pa­mokų ne vis­kas pra­ras­ta – su­si­da­riu­sią si­tua­ciją esą ža­da­ma ap­tar­ti su Švie­ti­mo ir spor­to sky­riu­mi. „Kaž­kokį spren­dimą gal ra­si­me, bet jis bus rei­ka­lin­gas tik šiai va­sa­rai – nuo ru­dens, ti­kimės, plau­ki­mo pa­mo­kas jau bus ga­li­ma or­ga­ni­zuo­ti nau­jai pa­sta­ty­ta­me ba­sei­ne“, – vi­lia­si A. Kli­šo­nis.
 


Sta­tis­ti­ka ro­do, kad Lie­tu­vos van­dens tel­ki­niuo­se kas­met nu­skęsta pa­na­šiai tiek žmo­nių, kiek jų žūsta ke­liuo­se. Ypač skau­di vaikų sta­tis­ti­ka: re­mian­tis Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, 2019 me­tais 9 vai­kai žu­vo per eis­mo įvy­kius, 9 – nu­sken­do. Per­nai van­de­ny­je žu­vo 77 žmonės, iš ku­rių 3 – vai­kai. Skau­di ne­laimė per­nai bir­želį su­purtė ir Plungės ra­joną – Grumb­lių tven­ki­ny­je nu­sken­do paaug­lys. Lie­tu­va yra vie­na pir­mau­jan­čių Eu­ro­po­je pa­gal mir­čių skai­čių van­de­ny­je, ta­čiau, kaip ro­do ir Plungės pa­vyz­dys, vis dar ne­ma­to­ma rei­ka­lo skir­ti dau­giau dėme­sio ir lėšų vaikų plau­ki­mo pa­mo­koms.