Konfliktas iš teismo salių keliasi į sąvartyną

„Žemaičio“ nuotrauka
UAB „Veis­tas“ šios sa­vaitės pra­džio­je pra­nešė ke­ti­nan­tis stab­dy­ti ša­lia Jėru­bai­čių sąvar­ty­no vei­kian­čius miš­rių ko­mu­na­li­nių at­liekų me­cha­ni­nio-bio­lo­gi­nio ap­do­ro­ji­mo (MBA) įren­gi­nius. Jei taip nu­tiktų iš tikrųjų, su­si­klos­čiu­si pa­dėtis būtų trak­tuo­ja­ma kaip ekst­re­ma­li si­tua­ci­ja, mat pa­gal da­bar­ti­nius teisės ak­tus neap­do­rotų ko­mu­na­li­nių at­liekų (o jos į Jėru­bai­čius su­plau­kia iš vi­so Tel­šių re­gio­no) ne­ga­li­ma nei ša­lin­ti sąvar­ty­ne, nei vež­ti su­de­gin­ti. Tad su­stabd­žius minė­tuo­sius įren­gi­nius sąvar­ty­no te­ri­to­ri­ja ne­truktų tap­ti dvo­kian­čia eko­lo­gi­ne bom­ba.
Vis dėlto Tel­šių re­gio­no at­liekų tvar­ky­mo cent­ro (TRATC) di­rek­to­rius Vi­di­man­tas Do­mar­kas ra­mi­na, kad ši si­tua­ci­ja, jei „Veis­tas“ sa­vo ke­ti­ni­mus tesės, galbūt net išeis į naudą –
TRATC-as yra pa­si­rengęs pe­rim­ti MBA įren­gi­nius sa­vo ži­nion ir pa­ga­liau at­si­kra­ty­ti po teis­mus jau ne­be pir­mus me­tus jį „tam­pan­čio“ da­bar­ti­nio įren­gi­nių ope­ra­to­riaus.

Ža­da im­tis veiksmų
Raš­te, kurį šios sa­vaitės pra­džio­je ga­vo Plungės, Rie­ta­vo, Ma­žei­kių ir Tel­šių me­rai bei TRATC-as, „Veis­tas“ pra­ne­ša, kad nuo lapk­ri­čio 24 d. „bus stab­do­ma miš­rių ko­mu­na­li­nių at­liekų me­cha­ni­nio-bio­lo­gi­nio ap­do­ro­ji­mo įren­gi­nių veik­la, skel­biant minė­tus įren­gi­nius ap­tar­nau­jan­čio per­so­na­lo pra­stovą, ir miš­rios ko­mu­na­linės at­lie­kos ne­bus prii­ma­mos ap­do­ro­ji­mui MBA įren­gi­niuo­se iki už­sa­ko­vas pil­nai įvyk­dys sa­vo pra­dels­tus įsi­pa­rei­go­ji­mus su­mokė­ti visą kainą už su­teik­tas pa­slau­gas.“
„Veis­to“ di­rek­to­rius Dei­vi­das Miš­ki­nis taip pat dėsto­, kad to ža­da­ma im­tis sie­kiant, jog TRATC-as už at­liekų per­dir­bimą įmo­nei mokėtų visą su­tartą šios pa­slau­gos kainą. Esą nuo šių metų sau­sio 1 d. iki rugpjū­čio 31 d. jis „Veis­tui“ ne­su­mokė­jo 133 tūkst. eurų, o už rugsė­jo mėnesį su­teik­tas pa­slau­gas – 136,6 tūkst. eurų.
Tei­gia­ma, kad rugsė­jo 24 d. įsi­teisė­ju­sia Klaipė­dos apy­gar­dos teis­mo nu­tar­ti­mi TRATC-as pri­valė­jo pa­deng­ti ne­su­mokėtą li­kutį, ap­skai­čiuotą pri­tai­kius net ke­lių teismų pa­tvir­tintą naująją at­liekų pri­ėmi­mo mo­kes­čio in­dek­sa­ciją, bet to ne­pa­darė. Re­mian­tis šia in­dek­sa­ci­ja už pri­sta­tytą ap­do­ro­ti toną at­liekų TRATC-as „Veis­tui“ per­nai ir šie­met esą turė­jo mokė­ti po 39,99 eu­ro.
Dar pri­de­da­ma, kad MBA įren­gi­nių veik­la po su­stab­dy­mo vėl bus at­kur­ta tik ta­da, kai TARTC-as vi­siš­kai įvyk­dys sa­vo pra­dels­tus mo­kes­ti­nius įsi­pa­rei­go­ji­mus ir už at­liekų tvar­kymą ims mokė­ti tiek, kiek jį įpa­rei­go­jo teis­mai.

Už 2019-uo­sius at­si­skaitė, o už 2020-uo­sius mokė­ti ne­sku­ba
Pak­laus­tas, kodėl jo va­do­vau­ja­ma įmonė neat­sis­kai­to su MBA įren­gi­nių ope­ra­to­riu­mi, TRATC-o va­do­vas V. Do­mar­kas „Že­mai­čiui“ aiš­ki­no, esą minė­ta­me raš­te pa­tei­kia­ma tik da­lis tie­sos, o teismų spren­di­mus „Veis­tas“ esą in­terp­re­tuo­ja taip, kaip jam nau­din­ga.
Pa­sak įmonės va­do­vo, raš­te esą ne­mi­ni­ma, kad vyk­dy­da­mas teismų spren­dimus TRATC-as jau su­mokė­jo „Veis­tui“ ne­prie­moką už  2019 me­tus – at­si­skaitė iki pa­sku­ti­nio cen­to.
„Teis­mai ten­ki­no „Veis­to“ pra­šymą ir nu­statė, kad nuo 2019 metų sau­sio 1 die­nos, pri­tai­kius naują in­dek­sa­ciją, mo­kes­tis už to­nos at­liekų su­tvar­kymą tu­ri būti 39,99 eu­ro. Skir­tumą už pra­ėju­sius me­tus pa­dengėm ne­si­gin­čy­da­mi. Ta­čiau mo­kes­tis tu­ri būti in­dek­suo­ja­mas kiek­vienų metų pra­džio­je. Ir pri­tai­kius jų pa­čių teis­muo­se iš­si­rei­ka­lautą naująją in­dek­sa­ci­jos tvarką šie­met jis tu­ri būti 36,34 eu­ro už toną“, – dėstė V. Do­mar­kas.
Ta­čiau, pa­sak jo, šie­met ši įmonė kaž­kodėl ne­su­tin­ka in­dek­suo­ti mo­kes­čio ir įrodinėja, kad TRATC-as jai skolingas.
„Jie aiš­ki­na, kad dėl ko­ro­na­vi­ru­so pan­de­mi­jos at­seit ne­bu­vo įma­no­ma at­lik­ti at­liekų su­dėties mor­fo­lo­gi­nių ty­rimų, ku­rie svarbūs in­dek­suo­jant mo­kestį. Kaip ne­bu­vo įma­no­ma, jei tie ty­ri­mai šie­met vy­ko du kar­tus ir aš pa­ts net juo­se da­ly­va­vau?!“ – MBA įren­gi­nių ope­ra­torės ar­gu­men­tais stebė­jo­si V. Do­mar­kas.
Pa­sak jo, re­mian­tis būtent šių mor­fo­lo­gi­nių ty­rimų re­zul­ta­tais „Veis­tui“ pri­myg­ti­nai ir siū­lo­ma šie­met mo­kestį už at­liekų tvar­kymą ma­žin­ti, ka­dan­gi iš­ty­rus per­dirb­tas at­lie­kas jo­se ap­tik­ta dau­giau plas­ti­ko prie­maišų. O tai reiš­kia, kad įmonė ne­si­lai­ko su­tar­ti­nių įsi­pa­rei­go­jimų.
„Dar teis­muo­se nag­rinė­jant jų rei­ka­la­vimą pa­keis­ti mo­kes­čio in­dek­sa­vi­mo tvarką aš „Veis­tui“ aiš­ki­nau, kad ši nau­jo­ji tvar­ka atei­ty at­si­suks prie­š juos pa­čius, bet jie tik ran­ka nu­mo­jo. O da­bar pa­tys prie­šta­rau­ja teismų spren­di­mams, ne­no­ri jų lai­ky­tis. Ir dar at­siuntė raštą, ku­riuo rei­ka­lau­ja in­dek­suo­jant mo­kestį ne­be­ver­tin­ti at­liekų mor­fo­lo­gi­jos. Jei tam būtų pri­tar­ta, jie iš­vis taptų ne­kont­ro­liuo­ja­mi – tas mo­kes­tis tik augtų.“

Už­tektų pus­die­nio ir pen­kių žmo­nių
Dėl „Veis­to“ gra­si­nimų stab­dy­ti MBA įren­gi­nius TRATC-o va­do­vas sakė ne­ma­tan­tis bėdos: „Esu ge­rai su­si­pa­žinęs, kaip vei­kia šie įren­gi­niai, tad man už­tektų pus­die­nio ir pen­kių žmo­nių jiems pe­rim­ti ir iš nau­jo pa­leis­ti“, – pa­ti­ki­no V. Do­mar­kas.
Pa­sak jo, įren­gi­nių per­ėmi­mas turėtų vyk­ti da­ly­vau­jant ant­sto­liui ir gal net po­li­ci­jos pa­reigū­nams. Be to, atei­ty, jei teis­mas įpa­rei­gotų, galbūt reikėtų at­ly­gin­ti su­tar­ties ne­te­sy­bas – su­mokė­ti „Veis­tui“ 144 tūkst. eurų. Bet ir ši su­ma TRATC-o va­do­vo ne­gąsdi­nan­ti, mat per ke­le­rius pa­sta­ruo­sius me­tus MBA įren­gi­nių ope­ra­to­rei esą jau per­mokė­ta ge­ro­kai dau­giau.
Vis dėlto prie to­kios dra­ma­tiš­kos įvy­kių baig­ties galbūt ir ne­bus priei­ta. V. Do­mar­kas kalbė­jo ke­ti­nan­tis dar šį mėnesį kreip­tis į vi­sas ke­tu­rias TRATC-o da­li­nin­kes – Plungės, Rie­ta­vo, Tel­šių ir Ma­žei­kių sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bas, kad šios leistų jau da­bar pra­dėti su „Veis­tu“ pa­si­ra­šy­tos su­tar­ties nu­trau­ki­mo pro­cedū­ras.