Ne­ga­lin­tiems pri­si­jung­ti prie nuo­tekų tinklų – Sa­vi­val­dybės pa­gal­ba

Rūtos LAURINAITIENĖS nuotr.
Nuo lapk­ri­čio 1-osios tie Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės gy­ven­to­jai, ku­rie ne­tu­ri tech­ninės ga­li­mybės pri­si­jung­ti prie cent­ra­li­zuotų nuo­tekų tinklų ir to­kie tink­lai ne­pla­nuo­ja­mi įreng­ti ar­ti­miau­sius pen­ke­rius me­tus, galės kreip­tis į Sa­vi­val­dybę, pra­šy­da­mi kom­pen­sa­ci­jos. Ši pa­gal­ba gy­ven­to­jams siū­lo­ma sie­kiant ska­tin­ti juos bui­ti­nes at­lie­kas tvar­ky­ti tin­ka­mai.

Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės ta­ry­bos Ūkio plėtros ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to po­sėdžio me­tu eko­logė Ves­ta And­ri­jaus­kienė pa­sa­ko­jo, jog Sa­vi­val­dybė galės pa­deng­ti net 50 pro­centų in­di­vi­dua­laus nuo­tekų va­ly­mo įren­gi­nio įsi­gi­ji­mo vertės, ta­čiau kom­pen­suo­ja­ma su­ma ne­galės vir­šy­ti 1 000 eurų.
Ko­mi­te­to na­riai su­tiko, kad tai bus ne­ma­ža pa­gal­ba gy­ven­to­jams.
Kom­pen­sa­ci­ja ski­ria­ma tik bui­ty­je su­si­da­ran­čių nuo­tekų tvar­ky­mui ir tik tiems gy­ven­to­jams, ku­rie sa­vo gy­ve­namąją vietą yra dek­la­ravę Rie­ta­vo sa­vi­val­dybė­je ar­ba šio­je sa­vi­val­dybė­je yra įtrauk­ti į gy­ve­na­mo­sios vie­tos ne­tu­rin­čių as­menų ap­skaitą.
Kam skir­ti nu­ma­tytą kom­pen­sa­ciją, spręs spe­cia­li ko­mi­si­ja, iš­nag­rinė­ju­si pa­teik­tas pa­raiš­kas. Prio­ri­te­tas tei­kia­mas dau­gia­vaikėms šei­moms, ko­lek­ty­vi­nių bui­ti­nių nuo­tekų įren­gi­nių pa­reiškė­jams, so­cia­linę pa­ramą gau­nan­tiems as­me­nims, būste gy­ve­nan­čiam ne­įga­liam as­me­niui, gy­ven­to­jams, įra­šy­tiems į re­zer­vinį sąrašą kom­pen­sa­ci­jai gau­ti.
„Prio­ri­te­tas ir tiems, kur ke­li „ap­si­jun­gia“, pa­vyzd­žiui, vie­na gat­velė. Ta­da ap­tar­na­vi­mas leng­ves­nis ir pi­ges­nis, ir pa­ts įren­gi­mas“, – de­ta­li­za­vo me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis.
Ko­mi­te­to pir­mi­nin­kui Al­bi­nui Mas­laus­kui rūpėjo, ar to­kios gy­ven­vietės kaip Lio­liai ir Bud­ri­kiai ir­gi ga­li tikė­tis kom­pen­sa­ci­jos? Anot V. And­ri­jaus­kienės, tai paaiškės prie­š tei­kiant pa­raišką Sa­vi­val­dy­bei, mat iki tol no­rus reikės su­de­rin­ti su 
UAB Rie­ta­vo ko­mu­na­li­niu ūkiu. Jis pa­teiks iš­vadą dėl tech­ni­nių ga­li­my­bių pri­si­jung­ti prie cent­ra­li­zuotų nuo­tekų su­rin­ki­mo tinklų. Ne tik esamų, bet ir nu­ma­tomų nu­ties­ti per ar­ti­miau­sius 5-erius me­tus.
Pabrėž­ta, kad į kom­pen­sa­ciją galės pre­ten­duo­ti tie sa­vi­val­dybės gy­ven­to­jai, ku­rie įren­gi­nius įsi­rengs nuo lapk­ri­čio 1-osios – tvar­ka at­ga­li­ne 
da­ta ne­ga­lio­ja.
„Pir­miau­sia reikėtų kom­pen­suo­ti ir ra­gin­ti tas vie­tas, kur tik­rai nie­ko ne­bus, kur vien­kie­miai, ma­ži kai­me­liai. Ten su­lauk­ti tinklų pra­ktiš­kai be­vil­tiš­ka. O, pa­vyzd­žiui, Rie­ta­ve, Tve­ruo­se, Me­dingė­nuo­se, kur pra­tem­pus trasą ga­li­ma pri­jung­ti prie cent­ra­li­zuotų tinklų, vie­na­reikš­miš­kai rei­kia jung­ti prie cent­ra­li­zuotų“, – si­tua­ciją aiš­ki­no A. Čer­nec­kis.
Jis pa­sa­ko­jo, kad da­linę kom­pen­sa­ciją Sa­vi­val­dybė teiks tol, kol iš­galės. Nėra nu­ro­dy­ta lai­ko. Kom­pen­sa­ci­joms ne­nu­ma­ty­ta ir konk­re­ti su­ma. An­tai jei­gu metų pa­bai­go­je biud­že­te liks lėšų, kom­pen­sa­cijų pra­šan­tie­ji su­lauks jau šį ru­denį. Jei­gu fi­nan­sinė si­tua­ci­ja bus pra­stesnė, kom­pen­sa­ci­jos gy­ven­to­jus pa­sieks kitą­met.
„Bet tie, kas pa­klius į sąrašą, anks­čiau ar vėliau kom­pen­sa­ciją gaus“, – ti­ki­no me­ras.
Tiek šio ko­mi­te­to po­sėdžio me­tu, tiek klau­simą svars­tant ket­vir­ta­dienį vy­ku­sia­me Ta­ry­bos po­sėdy­je Vik­to­ras Kra­ji­nas sakė manąs, jog būtų pro­tin­ga kom­pen­sa­ciją di­fe­ren­ci­juo­ti: dau­gia­vaikėms šei­moms, ne­įga­liems ir so­cia­liai rem­ti­niems as­me­nims pa­deng­ti 60 pro­centų va­ly­mo įren­gi­nio įsi­gi­ji­mo iš­laidų, vi­siems ki­tiems – 40 pro­centų.
Ko­mi­te­to na­riai to­kiam siū­ly­mui ne­pri­tarė, jis ne­su­laukė ir Ta­ry­bos na­rių pri­ta­ri­mo. Me­ro nuo­mo­ne, pa­skirs­ty­ti kom­pen­sa­ciją pro­cen­tais nėra jo­kios pra­smės, mat V. Kra­ji­no minė­tos as­menų grupės, pri­rei­kus, ga­li kreip­tis į So­cia­li­nių rei­kalų ir ci­vi­linės met­ri­ka­ci­jos sky­rių. O ki­toms grupėms su­ma­žin­ta pa­ra­ma ga­li at­gra­sy­ti jas ap­skri­tai kreip­tis kom­pen­sa­ci­jos.
Ta­ry­bos na­riai bal­sa­vo už vi­siems vie­no­das ga­li­my­bes kom­pen­sa­ci­jai gau­ti.