Jur­gi­tos NAG­LIE­NĖS nuo­trau­ka
G. Ba­gu­žis (ant­ras iš de­ši­nės) sa­kė dėl sa­vo są­ži­nės esan­tis ra­mus
Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos kont­ro­lės ko­mi­te­tas to­liau aiš­ki­no­si, nu­si­žen­gė ar ne anks­tes­nio­ji val­džia, praė­ju­sių me­tų gruo­dį su­mo­kė­ju­si ran­go­vui už Ku­lių kul­tū­ros cent­ro pa­sta­to sto­go re­mon­to dar­bus, ku­rie, kaip ne­tru­kus paaiš­kė­jo, bu­vo neat­lik­ti iki ga­lo ar­ba at­lik­ti ne­tin­ka­mai. Dėl to vi­si šu­nys ka­ria­mi ant bu­vu­sio Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Gin­ta­ro Ba­gu­žio, nors šis sa­ko­si, kad tai – dar vie­nas me­ro ban­dy­mas su­si­do­ro­ti su juo.

„Že­mai­tis“ ne kar­tą ra­šė, kad prieš pat di­džią­sias praė­ju­sių me­tų šven­tes dir­ban­tie­ji Ku­lių kul­tū­ros cent­ro pa­sta­te pa­ty­rė daug ne­pa­to­gu­mų, mat, stip­riau pa­li­jus, lie­tus ėmė sunk­tis pro re­mon­tuo­ja­mą sto­gą į vi­daus pa­tal­pas.

Tą­kart UAB „Tel­šių meist­ras“ dar­bi­nin­kams liep­ta iš­tai­sy­ti bro­ką. Re­gis, tuo vis­kas ir pa­si­bai­gė, ta­čiau per ge­gu­žės pa­bai­go­je vy­ku­sį Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dį me­ras Aud­rius Kli­šo­nis vėl pri­mi­nė šią is­to­ri­ją. Jis pa­ve­dė Kont­ro­lės ta­ry­bai iš­tir­ti šį at­ve­jį ir iš­siaiš­kin­ti, ar bu­vęs ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius, pa­si­ra­šy­da­mas įsa­ky­mą su­mo­kė­ti už dar­bus, nors jie dar bu­vo ne­baig­ti, ne­pre­kia­vo sa­vo po­vei­kiu.

Praė­ju­sį tre­čia­die­nį į po­sė­dį su­si­rin­kę Kont­ro­lės ko­mi­te­to na­riai ne­sėk­min­gai ban­dė įskai­ty­ti ad­mi­nist­ra­ci­jos jiems pa­teik­tus do­ku­men­tus: dar­bų žur­na­lo ko­pi­jas, dar­bų perdavimo–priėmimo ak­tą ir są­skai­tą fak­tū­rą.

Ga­liau­siai te­ko kons­ta­tuo­ti, kad ko­pi­jos – neįs­kai­to­mos. To­dėl pa­ko­men­tuo­ti si­tua­ci­ją pa­pra­šy­ta mi­nė­to­jo pro­jek­to va­do­vo, Vie­tos ūkio sky­riaus lai­ki­no­jo ve­dė­jo Ar­vy­do Liu­ti­kos.

„Su­si­rin­kom vi­si Ku­liuo­se. Dar­bai jau bu­vo fi­na­li­nėj tie­sio­joj. Bu­vo tik die­nų klau­si­mas, ka­da pa­baigs. Tai ir bu­vo priim­tas spren­di­mas su­mo­kė­ti, nes me­tų ga­las, pi­ni­gus rei­kė­jo įsi­sa­vint, ant­raip jų bū­tu­me ne­te­kę“, – kal­bė­jo A. Liu­ti­ka.

Pa­sak jo, ne­tei­sin­ga yra sa­ky­ti, kad dar­bai prieš su­mo­kant už juos ne­bu­vo pa­baig­ti. Esą „Tel­šių meist­ras“ bu­vo už­den­gęs sto­gą, tik jo izo­lia­ci­nė plė­ve­lė „pa­vaikš­čio­jo“, to­dėl, smar­kiau pa­li­jus, van­duo ėmė sunk­tis į vi­dų. Esą ga­liau­siai bu­vo nu­spręs­ta su­drė­ku­sią ap­šil­ti­na­mą­ją me­džia­gą, me­di­nes da­lis nuar­dy­ti. Per va­sa­rą jos džio­vin­tos, o da­bar bai­gia­mos su­mon­tuo­ti at­gal.

Lai­ki­na­sis Vie­tos ūkio sky­riaus ve­dė­jas var­di­no, kad kaip kom­pen­sa­ci­ją dėl pa­tir­tų ne­pa­to­gu­mų ran­go­vas at­li­ko ir ne­ma­žai pa­pil­do­mų dar­bų, tad vi­sa ši si­tua­ci­ja išė­jo kaip ir į nau­dą.

„Vis dėl­to tu­ri­me kons­ta­tuo­ti, kad dar­bai ne­bu­vo pa­baig­ti lai­ku ir už juos avan­su su­mo­kė­ta 9-is mė­ne­sius į prie­kį“, – ne­nu­si­lei­do me­ras.

Pats po­sė­dy­je da­ly­va­vęs G. Ba­gu­žis, ku­ris yra to pa­ties Kont­ro­lės ko­mi­te­to na­rys, vi­są šį svars­ty­mą pa­va­di­no dar vie­nu me­ro ban­dy­mu su­si­do­ro­ti su juo. „Jau du kar­tus no­rė­jo­te ma­ne at­leis­ti. Ačiū, bet aš dar pa­bū­siu čia. Da­bar ne­su jū­sų pa­val­du­me, to­dėl ga­liu kal­bė­ti, ką no­riu“, – pa­kel­tu to­nu rė­žė po­li­ti­kas.

„Aš esu ra­mus dėl sa­vo są­ži­nės, nes nė cen­to neį­si­dė­jau į ki­še­nę. Gal ir bu­vo ko­kios pro­ce­dū­ri­nės klai­dos pa­da­ry­tos, bet šian­dien vis­kas yra su­tvar­ky­ta. O jūs iš nie­ko da­ro­te bur­bu­lą. Sta­ty­bos – tai ne krep­ši­nio var­žy­bos, kur su­kly­dai ir jau pra­lai­mė­jai. Čia orai, ki­tos są­ly­gos daug le­mia“, – kal­bė­jo bu­vęs ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius.

G. Ba­gu­žiui ant­ri­no ir va­do­va­vi­mą ad­mi­nist­ra­ci­jai iš jo pe­rė­męs Min­dau­gas Kau­nas. Pa­sak jo, dar­bų perdavimo–priėmimo ak­tą bei są­skai­tą fak­tū­rą di­rek­to­rius pa­si­ra­šė pa­sku­ti­nis. Pir­miau­sia šiuos do­ku­men­tus sa­vo pa­ra­šais tu­ri pa­tvir­tin­ti tech­ni­nis pri­žiū­rė­to­jas, po jo – Vie­tos ūkio sky­riaus spe­cia­lis­tas, at­sa­kin­gas už pro­jek­tą.

„Abe­jo­ja­me, ar mes ra­si­me at­sa­ky­mą, kas iš ši­tų kal­tų kal­čiau­sias“, – pri­pa­ži­no Kont­ro­lės ko­mi­te­tui va­do­vau­jan­tis Al­gir­das Pe­čiu­lis. Per Ta­ry­bos po­sė­dį, vy­ku­sį ki­tą die­ną, jis kons­ta­ta­vo: „De­fek­tai bai­gia­mi iš­tai­sy­ti, ža­los Sa­vi­val­dy­bė ne­pa­ty­rė.“

Bet pa­na­šu, kad ty­ri­mo ini­cia­to­riui A. Kli­šo­niui to­kia ko­mi­te­to iš­va­da ne­pa­ti­ko. Jis kal­bė­jo, kad „Vie­nin­ga Plun­gė“ tu­rė­tų ap­svars­ty­ti, ar taip su­si­komp­ro­mi­ta­vęs jos na­rys ga­lės to­liau dirb­ti Kont­ro­lės ko­mi­te­te. „Tai – „Vie­nin­gos Plun­gės“ gar­bės rei­ka­las“, – dar pri­dū­rė.

Pa­kel­ti mes­tą pirš­ti­nę ėmė­si mi­nė­to­sios or­ga­ni­za­ci­jos at­sto­vas Ro­ber­tas End­ri­kas: „Aš ma­nau, kad Gin­ta­ras Ba­gu­žis Kont­ro­lės ko­mi­te­te tin­ka. Jo re­pu­ta­ci­ja – ne­prie­kaiš­tin­ga. O kad jį dėl menk­nie­kio pa­tam­pėt... Per tuos 1,5 me­tų ne­su­gy­ve­not, gal ko­kią ne­ska­nią ar­ba­tą gė­rėt kar­tu. Bet čia jū­sų as­me­ni­niai da­ly­kai.“