Iš­rink­ta­sis kan­di­da­tas – į di­rek­to­rius, buvęs di­rek­to­rius – į pa­tarė­jus

„Žemaičio“ nuotr.
„Plungės van­de­nims“ nuo pir­ma­die­nio va­do­vau­ja A. Ja­se­vi­čius (kairė­je). Buvęs įmonės di­rek­to­rius A. Bo­ru­mas lai­ki­nai pa­skir­tas jo pa­tarė­ju
Pir­ma­dienį prie UAB „Plungės van­de­nys“ vai­ro sto­jo nau­ja­sis di­rek­to­rius – tel­šiš­kis Al­vy­das Ja­se­vi­čius. Ir nors vie­šo­jo­je erdvė­je bu­vo pa­si­rodę abe­jo­nių, ar jis su­tiks užim­ti šias pa­rei­gas, mat vieną po ki­to laimė­jo du kon­kur­sus ir bu­vo kvie­čia­mas va­do­vau­ti tiek „Plungės van­de­nims“, tiek „Tel­šių van­de­nims“ (šios įmonės di­rek­to­riu­mi jis bu­vo nuo 2001-ųjų), ma­tyt, nu­sprendė ant­rąkart ne­be­lip­ti į tą pa­čią upę ir iš­ban­dy­ti šį tą nau­jo. Įdo­mu tai, kad buvęs „Plungės van­denų“ di­rek­to­rius An­ta­nas Bo­ru­mas, per­davęs sa­vo pa­rei­gas tel­šiš­kiui, li­ko dirb­ti įmonė­je ir ta­po nau­jo­jo va­do­vo pa­tarė­ju.

Rei­kia pa­sa­ky­ti, kad to­kios pa­rei­gybės nei šio­je, nei ki­to­se Sa­vi­val­dybės val­do­mo­se įmonė­se iki tol ne­bu­vo. Pa­tarėjų ne­tu­ri ir ge­ro­kai di­des­nių miestų ko­mu­na­li­nių įmo­nių va­do­vai. Jais iki šiol galė­da­vo pa­si­pui­kuo­ti tik me­rai bei mi­nist­rai. Na, dar Pre­zi­den­tas. O nuo šiol tokį turės ir nau­ja­sis „Plungės van­denų“ di­rek­to­rius.

Įmonės sve­tainė­je ga­li­ma ras­ti „Plungės van­denų“ struktū­ros schemą. Ma­ty­ti, kad pa­sku­tinį kartą ši in­for­ma­ci­ja at­nau­jin­ta vi­sai ne­se­niai – ko­vo 9–ąją. Va­di­na­si, tą pa­čią dieną, kai įmo­nei pra­dėjo va­do­vau­ti A. Ja­se­vi­čius. Ir ša­lia kitų pa­rei­gy­bių, ku­rios tie­sio­giai pa­vald­žios di­rek­to­riui, gra­žiai įpai­šy­ta nau­ja – pa­tarė­jo. Dar pri­dėta, kad šis eta­tas – lai­ki­nas, ne dau­giau kaip metų lai­ko­tar­piui.

Skel­bia­ma ir tai, kad to­kia įmonės struktū­ra pa­tvir­tin­ta val­dy­bos pra­ėju­sių metų gruod­žio 20–ąją – ke­lios die­nos iki pa­skel­biant nau­jo di­rek­to­riaus kon­kursą.

Prieš po­rą sa­vai­čių „Že­mai­tis“, ne­ži­no­da­mas apie to­kią nau­jai su­kurtą pa­rei­gybę, tuo­met dar įmo­nei va­do­va­vu­sio A. Bo­ru­mo tei­ra­vo­si, ar iš­rin­kus naują di­rek­to­rių jis liks dirb­ti įmonė­je.

„Ne­ži­nau, kol kas dar ne­su ap­si­sprendęs“, – tąkart at­sakė A. Bo­ru­mas. Ši jo frazė, išs­paus­din­ta „Že­mai­čio“ laik­raš­ty­je, su­laukė įvai­rių skai­ty­tojų reak­cijų. „Ko­kie klau­si­mai pen­si­nin­kui – pa­si­trauk­ti ar pa­si­lik­ti? Ar jam spe­cia­liai etatą įsteigs, kad tu­ri pa­si­lik­ti? Ar du di­rek­to­riai va­do­vaus?“, – „Že­mai­čio“ in­ter­ne­to sve­tainė­je ko­men­ta­vo vie­nas skai­ty­to­jas. Pa­na­šaus po­būdžio ko­men­tarų ir spėlio­jimų, jog buvęs di­rek­to­rius ne­skubės trauk­tis, bu­vo ne vie­nas. Ga­li­ma būtų ran­ka nu­mo­ti – ma­ža ką žmonės šne­ka. Bet ėmė ir at­si­ti­ko taip, kaip ko­men­ta­to­riai spėlio­jo – A. Bo­ru­mas iš­ties li­ko dirb­ti įmonė­je.

Ku­riam lai­kui? Ši­to „Že­mai­tis“ tei­ra­vo­si „Plungės van­denų“ val­dy­bos pir­mi­nin­ko Vai­do­to Ba­ly­no. Jis pa­tvir­ti­no, kad di­rek­to­riaus pa­tarė­jo eta­tas bu­vo su­kur­tas būtent A. Bo­ru­mui. Esą tai lai­ki­nas spren­di­mas, priim­tas sie­kiant, jog nau­ja­sis va­do­vas kuo skland­žiau pe­rimtų įmonės rei­ka­lus ir grei­čiau per­prastų vi­sus veik­los niuan­sus.

„Įmonė ne­ma­ža, įvai­rių veiklų, pro­jektų vyk­do­ma daug, tad vis­ko nau­jam žmo­gui per dieną ne­per­duo­si. Šį spren­dimą pri­ėmėme ne­ži­no­da­mi, kad įmo­nei ateis va­do­vau­ti žmo­gus iš tos pa­čios sri­ties. Jei būtų buvęs iš­rink­tas as­muo iš ki­tos sri­ties, būtų pri­reikę lai­ko jam su­si­gau­dy­ti, kaip čia vis­kas vei­kia“, – sakė val­dy­bos pir­mi­nin­kas.

O kaip ke­ti­na­ma elg­tis da­bar? Juk di­rek­to­riu­mi pa­skir­tas A. Ja­se­vi­čius – ne šiaip koks nau­jo­kas. Dar di­des­nei įmo­nei – „Tel­šių van­de­nims“ – jis va­do­va­vo net 19 metų ir tik­rai pui­kiai iš­ma­no to­kių įmo­nių spe­ci­fiką.

„Ma­to­me, kad vi­siems me­tams pa­tarė­jo A. Ja­se­vi­čiui tik­rai ne­reikės. Da­bar kal­ba ei­na apie du mėne­sius“, – pa­ti­ki­no V. Ba­ly­nas.

Pats nau­ja­sis di­rek­to­rius va­kar „Že­mai­čiui“ sakė pir­mo­sio­mis dar­bo die­no­mis veik­los turįs per akis – rei­kia su­si­pa­žin­ti su ko­lek­ty­vu, įmonės struktū­ra, pa­da­li­niais, jos įgy­ven­di­na­mais pro­jek­tais. „Dar­bo yra ir bus, kol bus žmo­nių“, – šmaikš­ta­vo di­rek­to­rius.

Pak­laus­tas, kas lėmė, kad dar­bo su­tartį pa­si­rašė būtent su „Plungės van­de­ni­mis“, o ne su bu­vu­siais sa­vo darb­da­viais, A. Ja­se­vi­čius sakė, jog rin­ko­si tą, ku­ris pa­kvietė pir­ma­sis. „Bu­vau sau pa­sakęs, kad ei­siu dirb­ti ten, kur pir­ma būsiu pa­kvies­tas. Taip jau at­si­ti­ko, kad Spe­cia­liųjų ty­rimų tar­ny­bos pa­žy­mos dėl ma­no tin­ka­mu­mo ei­ti šias pa­rei­gas grei­čiau su­laukė Plungė, tai be­li­ko tesė­ti duotą žodį.“

Komentarai

juzis    Šeš, 2020-03-14 / 22:14
tik Plungėje gali nutikti tokie dyvai- du direktoriai vienoje įmonėje! Manau, kad padės Lagūnai surasti kelius į naujo vadovo širdį...
Rimis    Sek, 2020-03-15 / 09:10
O tai kam tokį direktorių išsirinkti ,jeigu be patarėjo negali dirbti?
vandenis    Pir, 2020-03-16 / 20:05

In reply to by Rimis

silumos tinklams,kur smegenu reikia zymiai daugiau,vadovauja bankininkas ir tvarkosi puikiai,o vandenims atejo specas ir reikia patarejo,na zinot vien komedijos ir tiek.Idomu kiek patareju turejo Telsius?
vbp    Sek, 2020-03-15 / 11:00
jug tegu dirba, ko jus pavydite ar gaila geram žmogui kuris atidavė visą gyvenimą darbui šioje įmonėje ir suklestėjo ne tik jisai bet ir įmonė, kas čia tie 2-3 tūkstančiai eurų iš mokesčių už vandenį,
Aha    Tre, 2020-03-18 / 17:38
Tipiska biurokrato fizionomija, tokia primaitinta gerai. Ar juos tokius klonuoja?
Negi,    Pen, 2020-03-27 / 21:37
gaila,vandens naudotojai apmokės... Pakels kainą už vandenį ir,, vsio zakono.,,
knš    Sek, 2020-03-29 / 10:48
kažin už ką taip Žemaitis myli Plungės vandenys ir jų esama ir buvusį direktorių

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.