Sprendė su eismo saugumu susijusias bėdas

Gin­ta­rės KAR­MO­NIE­NĖS nuo­trau­ka
Prie šios par­duo­tu­vės pra­šy­ta ap­ri­bo­ti ma­ši­nų sto­vė­ji­mo lai­ką iki 2-jų va­lan­dų
Spa­lio 24-ąją po­sė­džia­vu­siai Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­jai vėl te­ko spręs­ti krū­vą su eis­mu su­si­ju­sių pro­ble­mų. Su sa­vo bė­do­mis į ko­mi­si­ją krei­pė­si ir pa­pras­ti gy­ven­to­jai, ir vers­li­nin­kai, ir po­li­ti­kai. Vie­ni reiš­kė su­si­rū­pi­ni­mą pės­čių­jų sau­gu­mu, ki­ti – per pri­va­čią so­dy­bą va­ži­nė­jan­čiais pa­si­kly­du­siais vai­ruo­to­jais, tre­ti – kliū­ti­mis vers­lui.

Truk­do ke­liu­kas „ne­blai­viems“

Pir­muo­ju klau­si­mu ap­tar­tas Banb­run­go se­niū­ni­jos gy­ven­to­jos pra­šy­mas pa­nai­kin­ti ke­lią, ei­nan­tį per jos so­dy­bą, esan­čią Ra­mu­nių gat­vė­je, Trui­kių kai­me. Esą juo va­žiuo­ja­ma no­rint pa­tek­ti į ke­lią Mažeikiai–Plungė–Tauragė. Tie­sa, šį marš­ru­tą, anot pra­šy­mą pa­tei­ku­sios mo­ters, daž­niau­sia pa­si­ren­ka pa­si­kly­dę arba… įkau­šę vai­ruo­to­jai.

Anks­čiau šis ke­lias ėjo ir per dar vie­nos so­dy­bos skly­pą, ta­čiau jo šei­mi­nin­kų pra­šy­mu bu­vo iš­kel­tas. Bū­tų ga­li­ma ir šiuo at­ve­ju kaž­ko im­tis, pa­vyz­džiui, įreng­ti ke­lio ženk­lą, žy­min­tį ak­li­gat­vį.

Po­sė­dy­je da­ly­va­vu­si Bab­run­go se­niū­nė Rū­ta Jo­nu­šie­nė ne­ga­lė­jo pa­sa­ky­ti, ar per so­dy­bą nu­si­drie­kęs ke­liu­kas yra ser­vi­tu­ti­nis. Ji pa­sa­ko­jo kal­bė­ju­si su ne­to­lie­se gy­ven­čiais žmo­nė­mis ir jie esą pa­ti­ki­no, kad va­žiuo­ti tuo ke­liu­ku nė­ra jo­kio po­rei­kio. Jis ne­va pa­ran­kus tik pa­rei­gū­nų dė­me­sio ven­gian­tiems ne­blai­viems vai­ruo­to­jams.

Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Veik­los sky­riaus vy­res­ny­sis ty­rė­jas Vai­das Kur­mis siū­lė kol kas ne­sku­bė­ti su vie­no­kiais ar ki­to­kiais spren­di­mais. Jo įsi­ti­ki­ni­mu, pir­miau­sia rei­kia išaiš­kin­ti šio ke­lio sta­tu­są. „Jei jis re­gist­ruo­tas kaip ke­lias, taip pa­ras­tai jo ne­pa­nai­kin­si“, – sa­kė pa­rei­gū­nas. Jam ant­ri­no ir ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Ro­ber­tas End­ri­kas. Tad so­dy­bos šei­mi­nin­kei dar teks pa­kęs­ti ir pa­kly­dė­lius, ir ne­blai­vius vai­ruo­to­jus.

Vers­li­nin­ko bė­dos

Į Sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­ją krei­pė­si ir UAB „Jo­vai­da“ va­do­vas Vai­das Jo­nu­šas. Jis aikš­te­lė­je, esan­čio­je prie A. Ju­cio skers­gat­vy­je įsi­kū­ru­sios mais­to pre­kių par­duo­tu­vės, įmo­nės lė­šo­mis no­rė­tų pa­sta­ty­ti ke­lio ženk­lą, nu­ro­dan­tį, kad sto­vė­ti šio­je aikš­te­lė­je ga­li­ma ne il­giau kaip dvi va­lan­das.

Vers­li­nin­ko aiš­ki­ni­mu, toks ženk­las pa­si­tar­nau­tų jo par­duo­tu­vės klien­tams. Da­bar, at­va­žia­vę ap­si­pirk­ti, jie ne­tu­ri kur pa­si­sta­ty­ti au­to­mo­bi­lių. Vi­sas vie­tas ne­va „oku­puo­ja“ par­duo­tu­vės kai­my­nys­tė­je esan­čių dau­giau­bu­čių gy­ven­to­jai. Jų au­tom­bi­liai, vy­ro žo­džiais, prie par­duo­tu­vės iš­sto­vi net po ke­lias pa­ras.

Po­li­ci­jos at­sto­vas V. Kur­mis sa­kė bi­jan­tis, kad lei­di­mas ap­ri­bo­ti sto­vė­ji­mo lai­ką prie mi­nė­tos par­duo­tu­vės įkvėps ir ki­tus plun­giš­kius pra­šy­ti draus­ti sta­ty­ti ma­ši­nas jų kie­muo­se. Bet, kiek pa­dis­ku­ta­vus, vis dėl­to nu­tar­ta ten­kin­ti V. Jo­nu­šo pra­šy­mą. Su są­ly­ga, kad sto­vė­ji­mo lai­ką ri­bo­jan­tis ženk­las bus įreng­tas tik to­kio­je at­kar­po­je, ko­kios rei­kia dviems au­to­mo­bi­liams pa­sta­ty­ti.

Pra­šė pa­nai­kin­ti ženk­lą

Po­sė­džio me­tu svars­ty­tas ir dar vie­nas vers­li­nin­kų pra­šy­mas. UAB „Ba­lio­ma­gi­ja“ ir UAB „Eu­ro­kait­ra“ va­do­vai pra­šė nu­kel­ti kliū­ti­mi jų veik­lai ta­pu­sį ke­lio ženk­lą „Sto­vė­ti drau­džia­ma“.

Prie Tel­šių gat­vės 19-ojo pa­sta­to, ku­ria­me įsi­kū­ru­sios šių įmo­nių par­duo­tu­vės, mi­nė­ta­sis ženk­las „iš­dy­go“ vi­sai ne­se­niai. Juo siek­ta su­ma­žin­ti trans­por­to prie­mo­nių kamš­čius, ku­rie su­si­da­ry­da­vo dėl abe­jo­se gat­vės pu­sė­se sta­to­mų ma­ši­nų.

Tik bė­da, kad spren­džiant vie­ną pro­ble­mą ne­pa­gal­vo­ta apie ki­tą. Mat toks pat ke­lio ženk­las pa­sta­ty­tas ir prie 21-ojo Tel­šių gat­vės pa­sta­to, ku­ria­me vei­kia odon­to­lo­gi­jos kli­ni­ka. Va­di­na­si, nei prie jos, nei prie „Ba­lio­ma­gi­jos“ ir „Eu­ro­kait­ros“ ne­be­ga­li­ma sta­ty­ti au­to­mo­bi­lių.

Kli­ni­kos ar „Ba­lio­ma­gi­jos“ klien­tai su­kan­dę dan­tis dar ga­lė­tų pa­ken­tė­ti, bet ką da­ry­ti vos ne pu­sę to­nos sve­rian­tį du­jų ka­ti­lą nu­si­pir­ku­siam „Eu­ro­kait­ros“ pir­kė­jui? Juk to­kio daik­to ne­pa­ne­ši to­li. Keb­lu­mų ky­lai ir pre­kes at­ve­žan­tiems tie­kė­jams.

Kad pro­ble­ma ne iš pirš­to lauž­ta, su­pra­to ir ko­mi­si­jos na­riai. Per­žiū­rė­da­mi anks­tes­nius sa­vo spren­di­mus, jie pa­ste­bė­jo, kad ke­lio ženk­lo, drau­džian­čio sto­vė­ti, prie Tel­šių g. 19-ojo pa­sta­to ap­skri­tai ne­tu­rė­tų bū­ti. Ga­liau­siai iš­siaiš­ki­na, kad su­kly­do ženk­lus pa­sta­čiu­si se­niū­ni­ja. Tad pa­ža­dė­ta, kad ar­ti­miau­siu me­tu to ženk­lo ten ne­liks. Jis bus per­kel­tas ar­čiau 21-ojo na­mo.

Komentarai

aaa    Tre, 2019-11-06 / 13:29
verkia baliomagijos ir t.t. biznieriai, nes klijentai subiniu nepavelka? centre didziauria aikstele, uztruktu 2min nueit... bet neee, jei galetu, tai i vidu su masina vaziuotu... dabar viskas puiku, masiom nebeuzgrusta gatve galima normaliai prasilenkti.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.