Trys patrankos salvės – ir festivalis prasidėjo!

Ok­sa­nos ŠU­KIE­NĖS nuo­trau­kos
Tra­di­ciš­kai fes­ti­va­lio pra­džią pa­skel­bė trys pa­tran­kos sal­vės
Vi­sa dre­bi­nan­čio­mis pa­tran­kų sal­vė­mis pa­sku­ti­nį rugp­jū­čio šeš­ta­die­nį pra­dė­tas tra­di­ci­nis gau­sų plun­giš­kių ir mies­to sve­čių bū­rį su­trau­kian­tis mė­ne­sio truk­mės ren­gi­nys – tarp­tau­ti­nis My­ko­lo Ogins­kio fes­ti­va­lis. Šie­met jis – jau ke­tu­rio­lik­tas. Šį­kart fes­ti­va­lio, ku­ris jau ta­pęs re­gio­ni­niu mu­zi­ki­niu įvy­kiu, ati­da­ry­mo kon­cer­tas su­reng­tas ne tra­di­ci­nė­je erd­vė­je – žir­gy­no sa­lė­je, o po at­vi­ru dan­gu­mi, prie is­to­ri­nių ku­ni­gaikš­čio My­ko­lo Ogins­kio rū­mų. Dėl to ga­lin­go­ji mu­zi­ka lie­jo­si tik dar įspū­din­giau.

Tarp­tau­ti­nį My­ko­lo Ogins­kio fes­ti­va­lį, ku­rį or­ga­ni­zuo­ja Plun­giš­kių drau­gi­ja ir Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jus, že­mai­tiš­ka pra­kal­ba pra­dė­jo mu­zie­jaus di­rek­to­rius Al­vi­das Ba­ka­naus­kas. Že­mai­tiš­ka, nes šie­met juk šven­čia­mi Že­mai­ti­jos me­tai.

Šių­me­ti­nia­me fes­ti­va­ly­je su­lauk­ta ypa­tin­gų sve­čių – į ati­da­ry­mo iš­kil­mes at­vy­ko Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pranc­kie­tis, iš Pla­te­lių ki­lęs Vy­riau­sy­bės kanc­le­ris Al­gir­das Ston­čai­tis. Da­ly­va­vo ir gau­sus bū­rys Sei­mo na­rių: Jur­gis Raz­ma, Jo­nas Var­ka­lys, And­rie­jus Stan­či­kas, Ire­na Šiau­lie­nė, Ri­man­tė Ša­la­še­vi­čiū­tė. Su­lauk­ta ir kul­tū­ros vi­ce­mi­nist­rės Gin­tau­tės Že­mai­ty­tės, Kau­no mies­to me­ro Vis­val­do Ma­ti­jo­šai­čio, Tel­šių vys­ku­pi­jos ku­ri­jos ge­ne­ral­vi­ka­ro ku­ni­go Vi­liaus Vik­to­ra­vi­čiaus, pa­grin­di­nių ren­gi­nio me­ce­na­tų Jū­ra­tės ir Ro­mual­do Ža­dei­kų.

Pir­ma­sis pub­li­ką pa­svei­ki­no Sei­mo pir­mi­nin­kas V. Pranc­kie­tis, pa­si­džiau­gęs ne tik pui­kiu ren­gi­niu, bet ir plun­giš­kių bend­rys­te. Že­mai­tiš­kai į su­si­rin­ku­siuo­sius krei­pė­si pla­te­liš­kis Vy­riau­sy­bės kanc­le­ris A. Ston­čai­tis, fes­ti­va­lį, jo ren­gė­jus ir da­ly­vius svei­ki­nęs ne tik nuo sa­vęs, bet ir nuo Mi­nist­ro Pir­mi­nin­ko Sau­liaus Skver­ne­lio. „Pa­dė­ka plun­giš­kiams, ku­rie, nors yra kaž­kur ki­tur Lie­tu­vo­je, kaž­kur pa­sau­ly­je, bet vis tiek yra plun­giš­kiai. Ir fes­ti­va­lis, pra­dė­tas nuo ma­žo, da­bar jau ga­li pre­ten­duo­ti į ša­lies mas­tu pri­pa­žįs­ta­mą ren­gi­nį“, – kal­bė­jo A. Ston­čai­tis.

Plun­giš­kių drau­gi­jos pre­zi­den­tas Liu­das Skie­rus džiau­gė­si: „Žings­nis po žings­nio stip­rė­jom, o prem­je­ro pa­svei­ki­ni­mas ir dė­me­sys daug pa­sa­ko ir vil­tin­gai nu­tei­kia dėl atei­ties. Be to, ki­tą­met gal­būt jau ga­lė­si­me rink­tis į at­nau­jin­tą ku­ni­gaikš­čių Ogins­kių dva­ro erd­vę – žir­gy­ną.“

Pa­si­sa­ky­ti bu­vo pa­kvies­tas ir Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis: „Fes­ti­va­lis kas­kart vis toks pat, bet kar­tu ir ki­toks. Vi­si pri­si­me­nam, kad fes­ti­va­lio idė­ja – Plun­gės gar­bės pi­lie­čio mu­zi­ko Sta­sio Do­mar­ko. O ją įgy­ven­di­nan­tie­ji įde­da daug dar­bo, kad vi­są mė­ne­sį ga­lė­tu­me klau­sy­tis to­kios įsta­bios mu­zi­kos. Šis ren­gi­nys pa­ro­do, kad plun­giš­kiai mo­ka ver­tin­ti mu­zi­ką ir ja mė­gau­tis.“

Prieš pub­li­ką sto­jus šio fes­ti­va­lio idė­jos au­to­riui S. Do­mar­kui, ku­ris šie­met šven­čia sa­vo 80-me­tį, su­si­rin­ku­sie­ji plo­jo sto­vė­da­mi. „Dėl Die­vo ma­lo­nės, at­si­sės­kit. Juk fes­ti­va­lis dar ne­si­bai­gė, – juo­ka­vo S. Do­mar­kas. – Prieš 14 me­tų Bro­nis­lo­vas Lu­bys man pa­lin­kė­jo su­reng­ti šį fes­ti­va­lį. Bū­tent jo ir Plun­giš­kių drau­gi­jos dė­ka da­bar tu­rim iš­baig­tą fes­ti­va­lį vi­sam Klai­pė­dos re­gio­nui.“

Po šių žo­džių par­ke nuai­dė­jo trys ka­ry­bos pa­vel­do klu­bo „Kau­no pa­vie­to lais­vie­ji šau­liai“ at­si­vež­tos pa­tran­kos sal­vės, de­di­kuo­tos Lie­tu­vai, ku­ni­gaikš­čiams Ogins­kiams, Plun­gei, plun­giš­kiams, fes­ti­va­liui, jo or­ga­ni­za­to­riams ir me­ce­na­tams. Jos skel­bė: ke­tu­rio­lik­ta­sis fes­ti­va­lis pra­si­de­da!

Kaip anks­tes­nius, taip ir šį fes­ti­va­lį tra­di­ciš­kai pra­dė­jo Lie­tu­vos na­cio­na­li­nis sim­fo­ni­nis or­kest­ras ir jo gar­bės di­ri­gen­tas, Plun­gės gar­bės pi­lie­tis Juo­zas Do­mar­kas. Kon­cer­tas – iš­ties įspū­din­gas. Pra­dė­tas jis kū­ri­niu, be ku­rio ne­pra­de­da­mas nė vie­nas fes­ti­va­lis. Tai sa­vo­tiš­ku Plun­gės him­nu ta­pęs My­ko­lo Kleo­po Ogins­kio po­lo­ne­zas „At­sis­vei­ki­ni­mas su Tė­vy­ne“.

Vė­liau pub­li­ka pa­kvies­ta pa­klau­sy­ti ne rim­to­sios kla­si­kos, o nuo­tai­kin­gos šo­kių mu­zi­kos. Tai­gi skam­bė­jo ma­zur­kos, val­sai, kup­le­tai, ku­riuos žiū­ro­vams itin „ska­niai“ pri­sta­tė mu­zi­ko­lo­gas Vik­to­ras Ge­ru­lai­tis.

Pui­kų kla­si­ki­nės mu­zi­kos spek­tak­lį kar­tu su Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio sim­fo­ni­nio or­kest­ro mu­zi­kan­tais kū­rė ir du so­lis­tai. Tai Auk­si­niu sce­nos kry­žiu­mi ap­do­va­no­ta Lie­tu­vos ope­ros at­li­kė­ja Vik­to­ri­ja Miš­kū­nai­tė (sop­ra­nas) ir to­kį pat ap­do­va­no­ji­mą pel­nęs te­no­ras To­mas Pa­vi­lio­nis. Bran­dus ir pro­fe­sio­na­lus or­kest­ras bei ta­len­tin­gi ir cha­riz­ma­tiš­ki so­lis­tai plun­giš­kiams do­va­no­jo to­kį džiu­ge­sį akims ir au­sims, kad abe­jin­gų tam tik­rai ne­bu­vo.