Parke šėlo „Operetės šventė“

Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jaus nuotr.
Šiuo kon­cer­tu pa­mi­nė­tas gar­bin­gas fes­ti­va­lio su­ma­ny­to­jo Juo­zo Do­mar­ko ju­bi­lie­jus
Plun­giš­kiai ir mies­to sve­čiai dar il­gai pri­si­mins praė­ju­sį šeš­ta­die­nį My­ko­lo Ogins­kio rū­mų par­te­ry­je su­reng­tą tarp­tau­ti­nio M. Ogins­kio fes­ti­va­lio kon­cer­tą „Ope­re­tės šven­tė“.
Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jaus nuotr.
Žvar­bus oras neiš­gąs­di­no gau­sios pub­li­kos

Maest­ro Sta­sys Do­mar­kas kar­tu su Klai­pė­dos vals­ty­bi­nio mu­zi­ki­nio teat­ro or­kest­ru, cho­ru ir so­lis­tais pub­li­ką tie­siog už­bū­rė, pa­kė­lė iki ne­že­miš­kų aukš­tu­mų ir pa­li­ko il­gam skra­jo­ti ma­giš­ko­se mu­zi­kos erd­vė­se.

Šis kon­cer­tas – ju­bi­lie­ji­nis. Jis bu­vo skir­tas aš­tuo­nias­de­šimt­me­tį šie­met šven­čian­čiam Juo­zui Do­mar­kui – Plun­gės kraš­tui nu­si­pel­niu­siai as­me­ny­bei, mu­zi­kui, ope­re­čių pa­sta­ty­mų meist­rui, M. Ogins­kio fes­ti­va­lio su­ma­ny­to­jui, Plun­gės gar­bės pi­lie­čiui.

Šven­tei ne­sut­ruk­dė net ne­rims­tan­tis vė­jas. Pub­li­ka ova­ci­jo­mis pa­ly­dė­da­vo kiek­vie­ną pa­si­ro­dy­mą, o pa­si­bai­gus kon­cer­tui, at­si­dė­ko­da­ma ir svei­kin­da­ma ju­bi­lia­tą Juo­zą Do­mar­ką, api­py­lė jį gė­lė­mis.

Po ope­re­čių la­bi­rin­tus klau­sy­to­jus su­ma­niai ve­dė mu­zi­ko­lo­gas Vik­to­ras Ge­ru­lai­tis.