Žirgų konkūro varžybos – ypatingo grožio renginys

„Žemaičio“ nuotr.
Šių me­tų kon­kū­ro ren­gė­jai ir lai­mė­to­jai
Praė­ju­sį sek­ma­die­nį Plun­gė­je jau de­vin­tą­jį kar­tą su­reng­tos žir­gų kon­kū­ro var­žy­bos. Šį­kart dėl tarp­tau­ti­nio My­ko­lo Ogins­kio fes­ti­va­lio tau­rės var­žė­si 51 rai­te­lis iš vi­sos Lie­tu­vos.

Plun­giš­kiams ir mies­to sve­čiams džiu­gią ir šven­tiš­ką nuo­tai­ką do­va­no­jo net 72 gra­žuo­liai žir­gai, ku­riuos rai­te­liai at­si­ve­žė iš Šal­či­nin­kų, Vil­niaus, Sma­li­nin­kų, Kau­no, Šiau­lių, Jo­niš­kio, Pa­lan­gos, Prie­ku­lės, Rus­nės, Lie­tu­vos žir­gy­no „Ne­mu­no“ fi­lia­lo.

Kon­kū­rą už­bu­rian­čiu re­gi­niu nu­spal­vi­no vil­nie­tė dai­lio­jo jo­ji­mo at­sto­vė, daug­kar­ti­nė Lie­tu­vos čem­pio­nė, tarp­tau­ti­nių var­žy­bų pri­zi­nin­kė ir nu­ga­lė­to­ja Sand­ra Sy­so­je­va su sa­vo mo­ki­ne Na­ta­li­ja Dmu­chovs­ka – 2019 me­tų jau­nių čem­pio­ne, na­cio­na­li­nių var­žy­bų pri­zi­nin­ke. Sand­ros ruoš­ti žir­gai – jau­nas še­šia­me­tis Jack Da­niels ir de­vy­nio­li­kos me­tų Grand Prix lai­mė­to­jas žir­gas For­va­te­ris mu­zi­ki­nių due­tų pa­si­ro­dy­me ne­pa­li­ko abe­jin­gų. O kur dar ap­lin­ką puo­šian­čios spal­vin­gos jur­gi­nų puokš­tės, ku­rias su­kom­po­na­vo Tel­šių ra­jo­ne įsi­kū­ręs „Jur­gi­nų lau­kas“, bei skam­bė­ju­sios liau­dies ka­pe­los „Ro­kun­da“ me­lo­di­jos.

Var­žy­bų Plun­gė­je or­ga­ni­za­to­riai, Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jus ir jo­ji­mo spor­to klu­bas „Ra­fael­la“, džiau­gė­si itin gau­siu žiū­ro­vų skai­čiu­mi – jie ova­ci­jo­mis mie­lai pa­ly­dė­jo tiek pa­ty­ru­sių, sėk­mės su­lau­ku­sių, tiek ir jau­nų da­ly­vių pa­si­ro­dy­mą. Jau­ki, jur­gi­nais pra­žy­du­si var­žy­bų ap­lin­ka ir žiū­ro­vų pa­lai­ky­mas įkvė­pė rai­te­lius azar­tiš­kai ko­vai aikš­tė­je. Šie­met tra­di­ciš­kai da­ly­viai run­gė­si dėl tri­jų tau­rių: Plun­gės ra­jo­no me­ro Aud­ria­su Kli­šo­nio, Sei­mo na­rio Jur­gio Raz­mos ir tarp­tau­ti­nio My­ko­lo Ogins­kio fes­ti­va­lio.

Me­ro įsteig­tą tau­rę de­biu­tan­tų rai­te­lių ir spor­ti­nę kar­je­rą pra­de­dan­čių žir­ge­lių rung­ty­je, įvei­kę iki 90 cm aukš­čio kliū­tis, lai­mė­jo Eve­li­na Braz­dei­ky­tė iš Rus­nės su žir­gu Kad­ri­lis. Ant­rą­ją vie­tą lai­mė­jo Ive­ta Ja­na­vi­čiū­tė su žir­gu Ga­cha iš Sma­li­nin­kų, tre­ti li­ko No­jus Chmie­liaus­kas su žir­gu Po­ver iš Šal­či­nin­kų.

Rung­ty­je, kur kliū­čių aukš­tis sie­kė 110 cm, da­ly­va­vo 35 due­tai. Tau­rę lai­mė­jo Gau­de­nė Ja­na­vi­čiū­tė su žir­gu Ži­go­le­ta iš Sma­li­nin­kų, ant­ro­ji vie­ta ati­te­ko Pra­nui Mil­kin­tui su Riv­je­ra iš Pa­lan­gos, tre­čio­ji – Rai­mon­dai Sa­mu­šy­tei su Pris­ma iš Lie­tu­vos žir­gy­no „Ne­mu­no“ fi­lia­lo.

Sei­mo na­rio Jur­gio Raz­mos tau­rės kon­kū­re kliū­čių aukš­tis sie­kė 120 cm. Run­gė­si 24 da­ly­viai. Pir­mo­ji vie­ta ir tau­rė ati­te­ko daug­kar­ti­niam šių var­žy­bų da­ly­viui ir nu­ga­lė­to­jui Ir­man­tui Gri­kie­niui su Cap­tain Mor­gan iš Kau­no, ant­rą­ją vie­tą lai­mė­jo Ai­va­ras Ba­tai­tis su Do­bi­lu iš Šiau­lių, tre­ti li­ko And­rius Bū­zas su žir­gu Mil­ton Van Ove­ris Z iš Šiau­lių.

Dėl Tarp­tau­ti­nio My­ko­lo Ogins­kio fes­ti­va­lio tau­rės run­gė­si 19 da­ly­vių. Kliū­tys bu­vo pa­kel­tos į 130 cm aukš­tį, per­si­run­gi­me – iki 135 cm.

Gra­žuo­lė tau­rė ati­te­ko Ai­va­rui Ba­tai­čiui su žir­gu Do­bi­las iš Šiau­lių. Ant­ro­ji ir tre­čio­ji vie­tos – tris­kart Lie­tu­vos čem­pio­nui, daug­kar­ti­niam tarp­tau­ti­nių var­žy­bų pri­zi­nin­kui Ma­tui Pet­rai­čiui iš Jo­niš­kio spor­to klu­bo „Aud­ru­vis“.