Nuskambėjo tradicinė „Rudens akvarelė M. K. Čiurlioniui“

Sil­vos GAL­VA­DIŠ­KY­TĖS nuotr.
Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los mo­ki­niai ir mo­ky­to­jai su di­ri­gen­tu To­mu Amb­ro­zai­čiu (kai­rė­je) ir kon­cer­to ve­dė­ju Vik­to­ru Ge­ru­lai­čiu (de­ši­nė­je)
Rug­sė­jo 7 die­ną Plun­gės par­ke, ša­lia plun­giš­kių kul­tū­ri­nio pa­si­di­džia­vi­mo – ku­ni­gaikš­čio My­ko­lo Ogins­kio rū­mų, nu­skam­bė­jo XIV tarp­tau­ti­nio My­ko­lo Ogins­kio fes­ti­va­lio ant­ra­sis kon­cer­tas „Ru­dens ak­va­re­lė M. K. Čiur­lio­niui“, skir­tas ar­tė­jan­čiam tau­tos ge­ni­jaus Mi­ka­lo­jaus Kons­tan­ti­no Čiur­lio­nio gim­ta­die­niui pa­mi­nė­ti. Jį kiek­vie­nais me­tais tra­di­ciš­kai ren­gia Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­la.
Sil­vos GAL­VA­DIŠ­KY­TĖS nuotr.
To­mas Amb­ro­zai­tis ir jau­na­sis pia­nis­tas Ma­tas Sta­bin­gis

Ren­gi­ny­je da­ly­va­vo jung­ti­nis Že­mai­ti­jos kraš­to sty­gi­nin­kų or­kest­ras, šiais me­tais su­bū­ręs jau 165 at­li­kė­jus ir vos til­pęs di­džiu­lė­je lau­ko sce­no­je.

Į jung­ti­nį or­kest­rą įsi­lie­jo Klai­pė­dos Eduar­do Bal­sio me­nų gim­na­zi­jos sty­gi­nių an­samb­lis (va­do­vė Ali­na Ka­ri­naus­kie­nė), Klai­pė­dos Je­ro­ni­mo Ka­čins­ko mu­zi­kos mo­kyk­los sty­gi­nių or­kest­ras (va­do­vė Ge­no­vai­tė Sto­ny­tė), Klai­pė­dos Juo­zo Ka­ro­so mu­zi­kos mo­kyk­los sty­gi­nių or­kest­ras (va­do­vė Mar­ga­ri­ta Ro­žans­kie­nė), Rie­ta­vo My­ko­lo Kleo­po Ogins­kio me­no mo­kyk­los sty­gi­nių an­samb­lis (va­do­vė Dai­va Biel­kaus­kie­nė), Pa­lan­gos Sta­sio Vai­niū­no mu­zi­kos mo­kyk­los sty­gi­nių or­kest­ras (va­do­vė Skais­tė Či­lins­kai­tė), Ma­žei­kių Vy­tau­to Klo­vos mu­zi­kos mo­kyk­los, Viekš­nių Vin­co De­niu­šio me­no mo­kyk­los sty­gi­nių an­samb­liai (va­do­vė Ind­rė Jo­ko­pie­nė), Ši­lu­tės me­no mo­kyk­los sty­gi­nių or­kest­ras (va­do­vė Al­bi­na Kaz­laus­ky­tė), Gargž­dų mu­zi­kos mo­kyk­los sty­gi­nių an­samb­lis (va­do­vė Vla­dis­la­va Stal­mo­kie­nė), Nau­jo­sios Ak­me­nės mu­zi­kos mo­kyk­los sty­gi­nių an­samb­lis (va­do­vė Dan­guo­lė Va­na­gie­nė), Tel­šių mu­zi­kos mo­kyk­los sty­gi­nių an­samb­lis (va­do­vė Ge­di­mi­na Pau­li­kai­tė), Kre­tin­gos me­no mo­kyk­los sty­gi­nių an­samb­lis (va­do­vė Da­lia Po­cie­nė), Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los sty­gi­nių or­kest­ras (va­do­vės Vio­le­ta Gau­by­tė ir Žer­me­na Kres­sin).

Su­si­ža­vė­ję že­mai­čių kul­tū­ri­niu ju­dė­ji­mu jau ant­rus me­tus į or­kest­ro su­dė­tį įsi­jun­gia Plun­gės mies­to par­tne­rio Tu­ku­mo (Lat­vi­ja) mu­zi­kos mo­kyk­los jau­nie­ji sty­gi­nin­kai su va­do­ve Da­ce Šplīte-Li­so­va.

Šie ko­lek­ty­vai vi­sus me­tus nuo­šir­džiai re­pe­ta­vo kon­cer­to pro­gra­mą sa­vo mo­kyk­lo­se ir su­ren­gė po­rą jung­ti­nių re­pe­ti­ci­jų Plun­gė­je, ku­rias pui­kiai sty­ga­vo il­ga­me­tė Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los smui­ko pe­da­go­gė V. Gau­by­tė ir ne­pa­kar­to­ja­mas, vai­kų už kom­pe­ten­tin­gu­mą ir pui­kų hu­mo­ro jaus­mą my­li­mas maest­ro To­mas Amb­ro­zai­tis.

Ne­pap­ras­tai džiu­gu, kad šis žmo­gus, ren­gian­tis di­džiu­lius pro­jek­tus, pro­gra­mas ir va­do­vau­jan­tis to­kiems eli­ti­niams Lie­tu­vos me­no ko­lek­ty­vams kaip Šiau­lių vals­ty­bi­nis ka­me­ri­nis cho­ras „Po­li­fo­ni­ja“, Klai­pė­dos ber­niu­kų ir jau­nuo­lių cho­ras „Gin­ta­rė­lis“, įvai­riuo­se mu­zi­ki­niuo­se pa­sta­ty­muo­se di­ri­guo­jan­tis Klai­pė­dos mu­zi­ki­nio teat­ro or­kest­rui, ran­da lai­ko ir šiam uni­ka­liam Že­mai­ti­jos sty­gi­nin­kų or­kest­rui.

Jung­ti­nis or­kest­ras, ku­riam di­ri­ga­vo T. Amb­ro­zai­tis, akom­pa­na­vo kon­cert­meis­te­rės As­ta Žio­ba­kai­tė ir Ro­me­na Ber­no­tie­nė, sce­no­je iš­si­lie­jo nuo­sta­biais žy­miau­sių Lie­tu­vos ir už­sie­nio kom­po­zi­to­rių kū­ri­niais, šil­tai su­tik­tais pub­li­kos ap­lo­dis­men­tais ir su­si­ža­vė­ji­mo šūks­niais.

Kon­cer­tą pa­puo­šė ky­lan­čios My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los žvaigž­du­tės: dau­ge­lio kon­kur­sų lau­rea­tė vo­ka­lis­tė Li­vi­ja Šiaud­vir­tai­tė (mo­ky­to­ja Ire­na Ba­ka­naus­kie­nė), įtai­gus ir nuo­šir­dus smui­ki­nin­kas Lau­ry­nas Grikš­tas (mo­ky­to­ja Ar­nual­da Ar­ma­lie­nė) ir vir­tuo­ziš­kas bei ar­tis­tiš­kas pia­nis­tas Ma­tas Sta­bin­gis (mo­ky­to­ja Jū­ra­tė Jo­naus­kie­nė). Vi­sus ge­ra nuo­tai­ka už­krė­tė šmaikš­tu­sis ren­gi­nio ve­dė­jas Vik­to­ras Ge­ru­lai­tis, ne­pra­lei­dęs pro­gos klau­sy­to­jų sie­las pa­mai­tin­ti įsta­bio­mis kom­po­zi­to­rių gy­ve­ni­mo ir kū­ry­bos de­ta­lė­mis.