Plungės jaunimą bandys sudominti inžinerijos mokslais

Gin­tarės KAR­MO­NIENĖS nuo­trau­ka
Plungės vers­lo at­sto­vai teigė pa­lai­kan­tys idėją jau­nimą ska­tin­ti mo­ky­tis in­ži­ne­ri­jos mokslų
Per pir­ma­dienį vy­kusį Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ta­ry­bos Švie­ti­mo, kultū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sėdį pri­sta­ty­ta pro­jek­to „Plungės in­ži­ne­ri­jos klasė“ ini­cia­ty­va, ku­rią įgy­ven­di­nant mūsų kraš­to moks­lei­viams at­si­vertų ga­li­mybė pri­si­lies­ti prie in­ži­ne­ri­jos mokslų. To­kia ga­li­my­be jau džiau­gia­si Ro­kiš­kio bei Kai­šia­do­rių moks­lei­viai. Net­ru­kus prie jų pri­si­dės ir vie­nos Kau­no ra­jo­no gim­na­zi­jos mo­ki­niai.

Galbūt ar­ti­miau­siu me­tu in­ži­ne­ri­jos su­bti­ly­bių mo­ky­sis ir Plungės jau­ni­mas. Tik pa­gal kokį mo­delį tai da­ry­ti būtų ge­riau­sia? Ga­li­mus va­rian­tus plun­giš­kiams pri­statė Vy­tau­to Did­žio­jo uni­ver­si­te­to (VDU) Žemės ūkio aka­de­mi­jos (ŽŪA) mar­ke­tin­go koor­di­na­torė Dei­me­na Mont­vy­daitė.

 

Pa­siūlė du mo­de­lius

Kaip sakė ŽŪA at­stovė, iš ar­čiau su­si­pa­žin­ti su in­ži­ne­ri­jos moks­lais ga­li­ma pa­si­tel­kus ati­tin­ka­mus mo­ky­mo­si mo­de­lius – įstei­gus eks­pe­ri­men­tinę in­ži­ne­ri­jos klasę ar­ba šį mokslą in­teg­ra­vus į bend­ro­jo ug­dy­mo pro­gramą.

Pa­sak D. Mont­vy­daitės, būtų ga­li­ma kur­ti bei svars­ty­ti ki­tus va­rian­tus, ta­čiau šie esą – jau sėkmin­gai vei­kian­tys ki­tuo­se mies­tuo­se. An­tai Ro­kiš­ky­je ant­rąjį se­zoną pra­dėjo per­nai, su­si­vie­ni­jus moks­lui ir vers­lui, įsteig­ta eks­pe­ri­men­tinė in­ži­ne­ri­jos klasė, o dvi Kai­šia­do­rių gim­na­zi­jos in­ži­ne­ri­jos pa­mo­kas in­teg­ra­vo į bendrą ug­dy­mo pro­gramą. Pas­ta­ruo­ju ke­liu eis ir vie­na Kau­no ra­jo­no švie­ti­mo įstai­ga. Koor­di­na­torės tei­gi­mu, abu mo­de­liai sėkmin­gai vei­kia.

Dau­giau­sia dėme­sio D. Mont­vy­daitė skyrė in­ži­ne­ri­jos  klasė mo­de­liui. Koor­di­na­torė ak­cen­ta­vo, jog tai – ne mo­ky­mo­si erdvė konk­re­čio­je vie­to­je, o il­ga­lai­kis edu­ka­ci­nis pro­jek­tas, skir­tas bend­ro­jo la­vi­ni­mo mo­kyklų moks­lei­viams.

Jei Plungė­je būtų tai­ko­mas būtent šis mo­de­lis, ga­li­mybė mo­ky­tis in­ži­ne­ri­jos su­bti­ly­bių ne tik per teo­ri­nes ži­nias, bet ir per pra­ktiką, būtų su­tei­kia­ma 9–12 kla­sių mo­ki­niams. Vi­sos veik­los vyktų po pa­mokų, su­si­tin­kant kartą per mėnesį (6 aka­de­minės val.) tie­sio­giai ar nuo­to­li­niu būdu.

Su moks­lei­viais dirbtų ŽŪA dėsty­to­jai. Būtų or­ga­ni­zuo­ja­mos iš­vy­kos į pa­čią aka­de­miją. Pro­jek­to trukmė – me­tai. Svar­bu ir tai, kad kiek­vie­nas, baigęs in­ži­ne­ri­jos klasę, gaus pro­gra­mos bai­gi­mo pa­žymė­jimą, o no­rin­tie­ji to­liau gi­lin­tis į in­ži­ne­riją tą galės da­ry­ti eks­pe­ri­men­tinė­je klasė­je ir atei­nan­čiais moks­lo me­tais.

ŽŪA at­stovė at­kreipė dėmesį į tai, kad Plungės kraš­tas yra stip­rus mais­to pra­monė­je, todėl siūlė į in­ži­ne­ri­jos klasę in­teg­ruo­ti ir šią sritį.


Vers­las pa­lai­ko

Kaip sakė D. Mont­vy­daitė, Ro­kiš­ky­je im­tis to­kio pro­jek­to ini­cia­tyvą pa­rodė vie­tos vers­li­nin­kai, pa­sta­ruo­ju me­tu vis ašt­riau jau­čian­tys in­ži­ne­rinį iš­si­la­vi­nimą tu­rin­čių spe­cia­listų trūkumą.

Vers­lo at­stovų par­tne­riais įgy­ven­di­nant įdėją ta­po in­ži­nie­rius ren­gian­ti ŽŪA ir Ro­kiš­kio pro­fe­si­nio mo­ky­mo cent­ras. Bu­vo pa­si­ra­šy­ta tri­šalė su­tar­tis, ku­ria su­si­tar­ta, kad ŽŪA su­ku­ria edu­ka­cinę moks­lei­viams skirtą pro­gramą, o vers­las fi­nan­suo­ja moks­lei­vių ke­lio­nes į Kauną bei su­da­ro sąly­gas jų už­siė­mi­mams vie­tos įmonė­se, o pa­si­rin­ku­sie­siems in­ži­ne­ri­jos stu­di­jas – mo­ko­mo­sioms pra­kti­koms bei bai­giamųjų darbų ren­gi­mui.

Pag­rin­di­nis Ro­kiš­kio vers­li­ninkų tiks­las – kad jau­ni­mas rinktų­si in­ži­ne­ri­jos stu­di­jas ir po jų grįžtų dirb­ti į gimtąjį kraštą, taip jį stip­rin­da­mi.

To pa­ties norėtų ir Plungės vers­lo at­sto­vai, da­ly­vavę pir­ma­dienį vy­ku­sia­me po­sėdy­je. „Be jaunų spe­cia­listų vers­las yra pa­smerk­tas, todėl tik­rai esam pa­si­ruošę pa­lai­ky­ti ini­cia­tyvą ir pri­si­dėti prie jos įgy­ven­di­ni­mo fi­nan­siš­kai“, – kalbė­jo įmonės „Plungės šal­tis“ at­sto­vas Jus­ti­nas Šim­kus.

Kad būti­na im­tis kaž­ko­kių spren­dimų, sprend­žiant in­ži­nie­rių sto­kos pro­blemą, su­ti­ko ir UAB „Const­ro“ va­do­vas An­ta­nas Bo­ru­mas, ta­čiau jis ra­gi­no ne­su­si­telk­ti ties mais­to pra­mo­ne, nes, jo žod­žiais, Plungės kraš­te iš­vys­ty­ta ne tik ši, bet ir me­ta­lo pra­monė.

Kaip stip­riai šiuo me­tu stin­ga kva­li­fi­kuo­tos dar­bo jėgos ir kad dėl to jau da­bar būti­na im­tis kaž­ko­kių prie­mo­nių, sakė su­vo­kian­tis ir ko­mi­te­to na­rys bei Plungės vers­lo ir tech­no­lo­gijų mo­kyk­los di­rek­to­rius Aud­rius Mi­siū­nas. Jis iš­reiškė viltį, jog in­ži­ne­ri­jos moks­lu pa­vyks su­do­min­ti di­delį būrį jau­ni­mo.

Svar­biau­sia už­duo­tis da­bar – išg­ry­nin­ti la­biau­siai Plun­gei tin­kantį ži­nių per­da­vi­mo mo­delį, ap­tar­ti bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­ties tarp moks­lo įstaigų, Sa­vi­val­dybės ir vers­lo įmo­nių sąly­gas, kad kuo grei­čiau jau ki­tur vei­kiantį pro­jektą būtų ga­li­ma pa­leis­ti ir Plungė­je, vi­lian­tis, kad jo dėka į re­gionų vers­lus po ke­le­rių metų įsi­lies šiuo­lai­kišką in­ži­ne­rinį ir pro­fe­sinį iš­si­la­vi­nimą įgiję aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos spe­cia­lis­tai.