Plungiškiams – kaltinimai dėl narkotikų, sprogmenų ir pasikėsinimo nužudyti

Klai­pė­dos ap­skri­ties VPK nuo­trau­ka
Trys iš pen­kių or­ga­ni­zuo­tos nu­si­kals­ta­mos gru­pės na­rių bu­vo plun­giš­kiai. Nuot­rau­ko­je – vie­no iš jų su­lai­ky­mo ope­ra­ci­ja
Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to (VPK) Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo ty­ri­mo val­dy­bos (KPONTV) ir Klai­pė­dos apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo sky­riaus (ONKTS) pa­rei­gū­nai, bend­ra­dar­biau­da­mi su ki­to­mis ša­lies ir už­sie­nio tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jo­mis, bai­gė iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl or­ga­ni­zuo­tos nu­si­kals­ta­mos gru­pės pa­da­ry­tų nu­si­kal­ti­mų. Tarp kal­ti­na­mų­jų – trys plun­giš­kiai.

Ty­ri­mą dėl or­ga­ni­zuo­tos nu­si­kals­ta­mos gru­pės veik­los ini­ci­ja­vo Klai­pė­dos ap­skri­ties VPK pa­rei­gū­nai. Tarp­tau­ti­nė­je ope­ra­ci­jo­je da­ly­va­vo Lie­tu­vos, Vo­kie­ti­jos bei Len­ki­jos tei­sė­sau­gi­nin­kai.

Ty­rė­jai nu­sta­tė, kad or­ga­ni­zuo­tos gru­pės na­riai per Vo­kie­ti­jos, Len­ki­jos bei Lie­tu­vos vals­ty­bių sie­nas la­bai di­de­liais kie­kiais į ša­lį ga­be­no nar­ko­ti­nę me­džia­gą – ka­na­pes ir jas pla­ti­no.

Kal­ti­na­mie­ji ne­tei­sė­tai dis­po­na­vo šau­na­mai­siais gink­lais, šaud­me­ni­mis bei sprog­me­ni­mis. Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ga­vo duo­me­nų, kad gru­pės na­riai ke­ti­no nu­šau­ti Šiau­liuo­se gy­ve­nan­tį, taip pat su or­ga­ni­zuo­tu nu­si­kals­ta­mu­mu ir su ne­tei­sė­ta nar­ko­ti­kų apy­var­ta sie­ja­mą as­me­nį.

2018 me­tų ge­gu­žės pra­džio­je Kal­va­ri­jos pa­sie­nio kont­ro­lės punk­te tei­sė­sau­gi­nin­kai su­lai­kė iš Vo­kie­ti­jos ke­lei­vi­niu au­to­bu­su su­grį­žu­sį anks­čiau ne kar­tą už va­gys­tes, smur­tą ir ki­tus nu­si­kal­ti­mus teis­tą 1971 me­tais gi­mu­sį plun­giš­kį. Jo ba­ga­že ap­tik­ti 8 pa­ke­tai (15 kg) ka­na­pių.

Tuo pat me­tu Prie­nų ra­jo­ne ir Plun­gė­je bu­vo su­lai­ky­ti kur­je­rio lau­kę ki­ti du plun­giš­kiai – 1982 me­tais gi­męs sep­ty­nis kar­tus teis­tas nu­si­kals­ta­mos gru­pės ly­de­ris ir du­kart teis­tas jo bend­ri­nin­kas. Kra­tų pas su­lai­ky­tuo­sius me­tu ras­ta nar­ko­ti­nių me­džia­gų, kas­te­tas, dvi gra­na­tos, au­to­ma­ti­nio gink­lo dė­tu­vė ir kt. Ap­tik­tas ir Lat­vi­jo­je pa­grob­tas au­to­mo­bi­lis.

Trys Plun­gės gy­ven­to­jai kal­ti­na­mi vei­kę or­ga­ni­zuo­to­je gru­pė­je – kont­ra­ban­da ga­be­nę nar­ko­ti­nes me­džia­gas ir ne­tei­sė­tai dis­po­na­vę di­de­liu kie­kiu kvai­ša­lų. Gru­puo­tės ly­de­riui dar ink­ri­mi­nuo­ja­mas dis­po­na­vi­mas di­de­lės ver­tės nu­si­kals­ta­mu bū­du gau­tu tur­tu ir ne­tei­sė­tas dis­po­na­vi­mas di­de­lės ga­lios sprogs­ta­mą­ja me­džia­ga. Jam ir dar vie­nam gau­jos na­riui taip pat pa­reikš­ti kal­ti­ni­mai dėl ren­gi­mo­si nu­žu­dy­ti ki­tą žmo­gų iš sa­va­nau­diš­kų pa­ska­tų.

Be to, dvie­jų as­me­nų at­žvil­giu į at­ski­ras by­las iš­skir­ti du iki­teis­mi­niai ty­ri­mai. Vie­nam įta­ria­ma­jam ink­ri­mi­nuo­ja­mas ne­tei­sė­tas dis­po­na­vi­mas 3 gra­na­to­mis ir šaud­me­ni­mis. Ki­tas, įta­ria­ma, pri­si­dė­jo prie kvai­ša­lų kont­ra­ban­dos. Dėl pa­sta­ro­jo pa­skelb­ta paieš­ka ir iš­duo­tas Eu­ro­pos areš­to or­de­ris.

Įta­ria­mas gau­jos ly­de­ris iki šiol suim­tas, jo bend­ri­nin­kams suė­mi­mas pa­keis­tas į švel­nes­nes kar­do­mą­sias prie­mo­nes: už­sta­tą, in­ten­sy­vią prie­žiū­rą, ra­šy­ti­nį pa­si­ža­dė­ji­mą neiš­vyk­ti bei įpa­rei­go­ji­mą pe­rio­diš­kai re­gist­ruo­tis po­li­ci­jos įstai­go­je.

As­muo už ren­gi­mą­si pa­da­ry­ti nu­si­kal­ti­mą at­sa­ko pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so straips­nį, ku­ris nu­ma­to ati­tin­ka­mą baig­tą nu­si­kal­ti­mą. Už nu­žu­dy­mą sun­ki­nan­čio­mis ap­lin­ky­bė­mis bau­džia­ma lais­vės atė­mi­mu nuo 8 iki 20 me­tų ar­ba lais­vės atė­mi­mu iki gy­vos gal­vos. Už nar­ko­ti­nių ar psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų kont­ra­ban­dą nu­ma­ty­tas lais­vės atė­mi­mas nuo 3 iki 10 me­tų. Už ne­tei­sė­tą dis­po­na­vi­mą nar­ko­ti­nė­mis ar psi­chot­ro­pi­nė­mis me­džia­go­mis la­bai di­de­liais kie­kiais bau­džia­ma lais­vės atė­mi­mu nuo 10 iki 15 me­tų.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.