Priminė, kaip saugiai elgtis kelyje

Rie­ta­vo so­cia­li­nių pa­slau­gų cent­ro nuo­trau­kos
Su ryš­kia lie­me­ne ke­ly­je – kur kas sau­giau
Rugp­jū­čio 20 die­ną Rie­ta­vo so­cia­li­nių pa­slau­gų cent­re vy­ko gand­rų iš­ly­dė­tu­vės su sau­gaus eis­mo ak­cen­tais. Kuo su­si­ję gand­rai ir sau­gus eis­mas? Tuo, kad gand­rai, kaip ir kiek­vie­nas iš mū­sų, no­ri sau­giai pa­siek­ti sa­vo ke­lio­nės tiks­lą.
Rie­ta­vo so­cia­li­nių pa­slau­gų cent­ro nuo­trau­kos
Ma­rius Vai­či­kaus­kas vai­kams pri­mi­nė, kaip sau­giai elg­tis ke­ly­je

Vai­kų die­nos cent­rą „Būk ma­no drau­gas“ lan­kan­tys ma­žie­ji rie­ta­viš­kiai, siek­da­mi sa­vo bend­ruo­me­nės na­riams pri­min­ti, kaip sau­giai ke­liau­ti ir į vai­kų die­nos cent­rą, ir vi­sur ki­tur, pa­ren­gė ir pri­sta­tė trum­pą re­por­ta­žą. Jo te­ma – sau­gus el­ge­sys ke­ly­je.

Po re­por­ta­žo šven­tės da­ly­vių ati­du­mas ir bud­ru­mas bu­vo pa­tik­rin­tas vik­to­ri­nos klau­si­mais, o tei­sin­gai at­sa­kiu­sie­ji ga­vo do­va­nų, už­tik­ri­nan­čių vai­kų sau­gu­mą ke­ly­je. Vai­kus pa­svei­ki­no ir ap­do­va­no­jo pro­jek­to „Eis­mo sau­gu­mas bend­ruo­me­nė­se 2019“ koor­di­na­to­rė Si­gi­ta Gri­ga­liū­nie­nė, at­ve­žu­si at­švai­tų, švie­są at­spin­din­čių lie­me­nių ir ki­tų prie­mo­nių.

Į džiu­gų Vai­kų die­nos cent­ro bend­ruo­me­nės su­si­ti­ki­mą bu­vo at­vy­kęs ir Rie­ta­vo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Ma­rius Vai­či­kaus­kas. Jis vai­kams pri­mi­nė, kaip sau­giai nu­ke­liau­ti į mo­kyk­lą ir iš jos grįž­ti. Pa­rei­gū­nas at­ve­žė do­va­nų, ku­rias ga­vo tei­sin­gai at­sa­kiu­sie­ji į jo klau­si­mus.

O po ofi­cia­lios ren­gi­nio da­lies vai­kų lau­kė pra­mo­gos su ani­ma­to­re, ku­ri bu­vo pa­ren­gu­si daug links­mų rung­čių, ap­do­va­no­ji­mų ir bur­bu­lų šou. Be to, vi­si bu­vo kvie­čia­mi ra­gau­ti „Mais­to ban­ko“ vai­šių.