Rado būdą išvilioti plungiškius į miestą

Plun­gės ini­cia­ty­vi­nės gru­pės nuo­trau­ka
Įs­pū­din­giau­siai ku­po­las at­ro­do nak­tį, ta­da net pia­ni­no mu­zi­ka su­skam­ba ki­taip
Ko ge­ro, plun­giš­kiai jau spė­jo pa­ma­ty­ti, o gal­būt ir ap­si­lan­ky­ti pa­čio­je Plun­gės šir­dy­je – Se­na­mies­čio aikš­tė­je – įsi­kū­ru­sio­je nau­jo­je erd­vė­je. Kas jau iš­drį­so už­suk­ti į lais­va­lai­kiui skir­tą ku­po­lą, ži­no, jog ja­me ga­li­ma ras­ti kny­gų ir ki­to­kių skai­ti­nių, bet la­biau­sia ža­vi tai, kad šio­je neįp­ras­to­je vie­to­je ne­re­tai skam­ba pia­ni­no mu­zi­ka. Idė­ja su­kur­ti ki­to­kiam lai­ko lei­di­mui skir­tą vie­tą ki­lo Plun­gės ini­cia­ty­vi­nei gru­pei.

Anot jos at­sto­vų, šis su­ma­ny­mas „gi­mė“ per­nai ir nors jo au­to­rius – Ini­cia­ty­vi­nės gru­pės na­riai, šis jau­nas, bet pa­kan­ka­mai daug dė­me­sio su­lau­kian­tis pro­jek­tas tu­ri vi­są bū­rį par­tne­rių – NVO „Kran­tas“, Plun­gės kul­tū­ros cent­ras, mies­to se­niū­ni­ja, My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­la bei vie­šo­ji bib­lio­te­ka.

Pas­ta­ro­ji taip pat su­ma­nė „išei­ti“ į mies­tą ir pa­kvies­ti sa­vo lan­ky­to­jus už­suk­ti į jiems neįp­ras­tą erd­vę, ku­rio­je ne­se­niai at­si­ra­do mai­nų len­ty­na. Tad nuo šiol plun­giš­kiai ga­li da­lin­tis mėgs­ta­mo­mis kny­go­mis. Jas skai­ty­ti ga­li­ma ne tik ku­po­le, bet ir par­si­ne­šus į na­mus. „Pil­dy­ki­me len­ty­ną, džiau­ki­mės va­sa­ra ir šiaip gy­ve­ni­mu. Jis – daug ver­tin­ges­nis ir tur­tin­ges­nis, kai skai­tai!“ – sa­ko bib­lio­te­kos bend­ruo­me­nė, kvies­da­ma vi­sus no­rin­čiuo­sius už­suk­ti į ku­po­lą.

Tie­sa, plun­giš­kiai jau spė­jo pa­ste­bė­ti, jog įspū­din­giau­siai jis at­ro­do nak­tį, kai įjun­gus ap­švie­ti­mą švie­čia iš to­lo ir at­ro­do mis­tiš­kai, o kar­tu ir jau­kiai. Tam­siuo­ju pa­ros me­tu ap­švies­ta­me ku­po­le net mu­zi­ka su­skam­ba ki­taip. Pia­ni­no gar­sai dar la­biau už­bu­ria ypa­tin­gą vie­tą, į ku­rią už­suk­ti ga­li kiek­vie­nas.

Ga­li­my­bę pa­skam­bin­ti inst­ru­men­tu tu­ri vi­si no­rin­tie­ji. Juk bū­tent toks yra pa­grin­di­nis šio pro­jek­to tiks­las – kad žmo­nės da­lin­tų­si mu­zi­ki­niais su­ge­bė­ji­mais, kad tu­rė­tų dar vie­ną prie­žas­tį išei­ti iš na­mų ir pra­leis­ti lai­ką Plun­gės cent­re.

„Že­mai­čio“ kal­bin­ti Ini­cia­ty­vi­nės gru­pės at­sto­vai pri­mi­nė, jog ku­po­las vei­kė ir praė­ju­siais me­tais. „La­bai daug žmo­nių atei­da­vo pa­gro­ti. Jei su­dė­tu­me vi­są gro­tą lai­ką, tai per die­ną pia­ni­nu skam­bin­ta ne ma­žiau kaip dvi va­lan­das. Tai ir pa­ska­ti­no pra­tęs­ti šią idė­ją ir šie­met. Džiu­gu, kad vi­suo­me­nei tai pa­tin­ka“, – tei­gė gru­pės na­riai.

Be to, ku­po­lą te­ko pa­di­din­ti, kad ga­lė­tų ja­me pa­dė­ti sėd­mai­šių ir su­tal­pin­ti kuo dau­giau lan­ky­to­jų.

Kad plun­giš­kiams ku­po­las su vi­sais sa­vo pri­va­lu­mais pa­tin­ka, ga­li­ma su­pras­ti ir iš feis­bu­ke esan­čių ko­men­ta­rų. An­tai Ona Kelp­šie­nė idė­jos au­to­rius gy­rė už gra­žią ini­cia­ty­vą. Ją pa­lai­kė ir El­vy­ra Al­šaus­kie­nė, lin­kė­ju­si dau­giau to­kių idė­jų, o Pau­li­na Er­mi­nai­tė pa­si­džiau­gė, jog tra­di­ci­ja tę­sia­ma. Ki­ti ko­men­ta­vu­sie­ji lin­kė­jo pa­gro­ti taip, kad su­skam­bė­tų vi­sa Plun­gė ir nuo­sta­bią pia­ni­no mu­zi­ką iš­girs­tų ne tik ša­lia Se­na­mies­čio aikš­tės gy­ve­nan­tys plun­giš­kiai.

Ini­cia­ty­vi­nė gru­pė pa­ti­ki­no, jog neįp­ras­tu, bet gal­būt kas­met gra­žiu Plun­gės cent­ro ak­cen­tu tap­sian­čiu ku­po­lu bus ga­li­ma pa­si­džiaug­ti ir ja­me ap­si­lan­ky­ti iki rug­sė­jo vi­du­rio. To­kiam lai­kui gau­tas val­džios lei­di­mas, bet pa­sta­ra­sis ga­li bū­ti pa­ko­re­guo­tas. Ar ku­po­las džiu­gins dar il­giau, pri­klau­so nuo oro są­ly­gų.