Plungiškiai pareigūnai ir toliau kelia savo kartelę

„Že­mai­čio“ nuo­trau­ka
A. Mo­tu­zas (kairė­je) džiaugė­si ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko G. Po­ce­vi­čiaus (de­šinė­je) ir vi­so ko­lek­ty­vo pa­sie­ki­mais, ti­riant nu­si­kals­ta­mas vei­kas: „To­kius skai­čius ne­prik­lau­so­ma Lie­tu­va matė se­niai“
Praė­ju­sią sa­vaitę nuo­to­li­niu būdu pri­sta­čius Plungės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to (PK) 2020 metų veik­los ata­skaitą vėl bu­vo ga­li­ma pa­si­džiaug­ti, jog plun­giš­kiai pa­reigū­nai, kaip ir per­nai, Klaipė­dos ap­skri­ty­je iš­lie­ka ge­riau­si tyrė­jai. Ir tas nu­si­kals­tamų veikų iš­ty­ri­mo pro­cen­tas, ne­pai­sant pan­de­mi­jos ir dėl jos pa­si­kei­tu­sių dar­bo ap­lin­ky­bių, ne tik kad ne­su­men­ko, bet dar ir išau­go – nuo 75,9 iki 95,5 pro­cen­to. Klaipė­dos ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Al­fon­sas Mo­tu­zas juo­ka­vo, kad toks išaiš­ki­na­mu­mas ne­tgi pri­me­na ta­ry­bi­nius lai­kus, kai jis būda­vo ko­ne šim­tap­ro­cen­ti­nis.
Tie­sa, yra ir ne­rimą ke­lian­čių da­lykų – per­nai Plungės ra­jo­ne daugė­jo nu­si­kals­tamų veikų, su­si­ju­sių su nar­ko­tinė­mis med­žia­go­mis, dau­giau žmo­nių žu­vo ke­liuo­se.

Dir­bo ir nuo­to­li­niu būdu
Pris­ta­tymą pra­dėjęs Plungės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Gin­tau­tas Po­ce­vi­čius kalbė­jo, kad pra­ėju­sių metų po­li­ci­jos dar­bui daug įta­kos turė­jo pan­de­mi­ja.
„Turė­jo­me or­ga­ni­zuo­ti veiklą taip, kad kuo ma­žiau bend­rau­tu­me su as­me­ni­mis, kas mums ne­įpras­ta. Pradė­jo­me ar iš­mo­ko­me dalį pro­blemų spręsti ne­vyk­da­mi į įvy­kių vie­tas ten, kur ga­li­me ne­vyk­ti, spręsda­mi nuo­to­li­niu būdu“, – pa­sa­ko­jo ko­mi­sa­ras ir pra­šė gy­ven­tojų dar ir da­bar, jei tik įma­no­ma, pir­miau­sia ban­dy­ti su­si­siek­ti su pa­reigū­nais per nuo­tolį.
Dėl pa­skelb­to ka­ran­ti­no plun­giš­kiams, kaip ir vi­sos Lie­tu­vos po­li­ci­jos pa­reigū­nams, bu­vo pa­ves­ta at­lik­ti dau­giau funk­cijų – tai ir eis­mo kont­rolė po­stuo­se, sa­vii­zo­lia­ci­jos lai­ky­mo­si kont­rolė, pa­tru­lia­vi­mas vie­šo­se erdvė­se ste­bint, kaip lai­ko­ma­si ka­ran­ti­no rei­ka­la­vimų. Sprend­žiant pro­ble­mas, te­ko dau­giau bend­ra­dar­biau­ti su įvai­rio­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis, bend­ruo­me­ne.
Nuo pra­ėju­sių metų ko­vo iki šių metų ge­gužės Plungės PK, kar­tu su ki­tais ke­tu­riais ko­mi­sa­ria­tais, da­ly­vau­ja eks­pe­ri­men­te, ku­rio tiks­las – ge­rin­ti ir efek­ty­vin­ti ko­mi­sa­ria­to veiklą. Ka­ran­ti­nas čia ir­gi pa­maišė, nors eks­pe­ri­men­tas ir te­be­vyks­ta.
Itin grei­tas rea­ga­vi­mas
Plungės po­li­ci­ja ga­li pa­si­gir­ti ne tik tuo, jog iš­ti­ria did­žiąją dalį nu­si­kals­tamų veikų, bet ir grei­tu rea­ga­vi­mu į įvy­kius.
Per­nai ko­mi­sa­ria­tas su­laukė per 6000 įvai­rių pra­ne­šimų – be­veik 600 dau­giau nei 2019 me­tais, ir į did­žiąją dalį su­rea­ga­vo per nu­sta­tytą laiką. Lai­ku su­spėta net į 96 pro­c. va­di­namųjų A ti­po pra­ne­šimų, kai po­li­ci­ja mies­te tu­ri at­vyk­ti ne vėliau kaip per 12 min., o ra­jo­ne – ne vėliau kaip per 
20 mi­nu­čių. Rea­guo­jant į B ti­po įvy­kius (mies­te ne vėliau kaip per 20 min., ra­jo­ne – 
40 min.), lai­ku su­spėta į 99 pro­c. išk­vie­timų. Su­gebė­ta lai­ku at­vyk­ti net į 97 pro­c. C ti­po įvy­kių (at­vy­ki­mo lai­kas mies­te ir ra­jo­ne – ne vėliau kaip per va­landą).
Kad plun­giš­kiai pa­reigū­nai tik­rai pa­si­žy­mi grei­tu rea­ga­vi­mu, nea­be­jo­jo ir ata­skai­tos pri­sta­ty­me da­ly­va­vu­si Plungės se­niūnė, bu­vu­si ko­mi­sarė Dan­gi­rutė Jur­ku­vienė.
„Plungė­je yra dvi įstai­gos, ku­rios grei­tai rea­guo­ja, – tai po­li­ci­ja ir „Plungės van­de­nys“, – juo­kau­da­ma gyrė bu­vu­sius ko­le­gas.
Nu­si­kals­tamų veikų – ma­žiau
Plungės ra­jo­ne nu­si­kals­tamų veikų mažė­ja jau nuo 2017 metų. Jų ma­žiau re­gist­ruo­ta ir pra­ėju­siais me­tais –  396 nu­si­kals­ta­mos vei­kos, 64-io­mis ma­žiau nei 2019-ai­siais.
Daž­niau­siai nu­si­kal­to smur­tau­jan­tie­ji ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je – per­nai re­gist­ruo­tos 105 to­kios nu­si­kals­ta­mos vei­kos. Po jų ri­kiuo­ja­si ne­blaivūs vai­ruo­to­jai, ku­riems nu­sta­ty­tas 1,5 pro­m. ir di­des­nis gir­tu­mas (61 vei­ka), va­gystės (40), vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mai (39) bei nu­si­kals­ta­mos vei­kos, su­si­ju­sios su nar­ko­tinė­mis ir psi­chot­ro­pinė­mis med­žia­go­mis (26).
Per­nai re­gist­ruo­ti 3 plėši­mai ir vi­si jie bu­vo iš­tir­ti. Be to, kaip pa­žymė­jo G. Po­ce­vi­čius, pa­vy­ko iš­tir­ti ir 2015 m. bei 2016 m. įvyk­dy­tus plėši­mus, kai du įta­ria­mie­ji slapstė­si nuo teisė­sau­gos už­sie­ny­je, bet per­nai pa­gal Eu­ro­pos areš­to or­derį bu­vo per­duo­ti teisė­sau­gai. Šian­dien by­los jau pa­sie­ku­sios teismą. 
Ma­žiau re­gist­ruo­ta su­kčia­vi­mo at­vejų – 7 (vie­nu ma­žiau nei per­nai), o iš­tir­ta net 13, nes bu­vo už­baig­ti iki­teis­mi­niai ty­ri­mai dėl trijų su­kčia­vimų, įvyk­dytų 2013 me­tais. Įta­ria­mas as­muo taip pat slapstė­si už­sie­ny­je ir per­nai pa­gal Eu­ro­pos areš­to or­derį bu­vo per­duo­tas Lie­tu­vai.
Di­delė bėda – nar­ko­tinės med­žia­gos
Kaip spėjo A. Mo­tu­zas, galbūt dėl to, jog iš už­sie­nio grįžo „įvai­rus kon­tin­gen­tas“, pa­daugė­jo nu­si­kals­tamų veikų, su­si­ju­sių su nar­ko­tinė­mis ir psi­chot­ro­pinė­mis med­žia­go­mis.
Plungės ra­jo­ne per­nai jų skai­čius pa­ste­bi­mai šok­telė­jo – nuo 6 iki 26.  Iš šio skai­čiaus net 13 nu­si­kals­tamų veikų pri­ski­ria­ma sun­kiems nu­si­kal­ti­mams, kai  ne­teisė­tai dis­po­nuo­ta nar­ko­tinė­mis ar psi­chot­ro­pinė­mis med­žia­go­mis, tu­rint tikslą jas pla­tin­ti.
Kaip pa­brėžė G. Po­ce­vi­čius, Plungės pa­reigū­nai sto­ja į kovą su nar­ko­tikų pla­ti­ni­mu, ta­čiau tai rei­ka­lau­ja daug lai­ko ir pa­stangų. To­kių veikų už­kar­dy­mas ir šie­met iš­lie­ka Plungės PK prio­ri­te­tinė sri­tis.
Ke­liuo­se žu­vo 6 žmonės
Kad ir koks di­de­lis dėme­sys kas­met būtų ski­ria­mas eis­mo sau­gu­mui, skaud­žių ne­lai­mių ke­ly­je iš­veng­ti daž­nai ne­pa­vyks­ta. Per­nai Plungės ra­jo­no ke­liuo­se žu­vo net 6 žmonės, 4 jų žu­vo dvie­jo­se di­delė­se ava­ri­jo­se. Iš še­šių žu­vu­siųjų – 3 vai­ruo­to­jai, 2 ke­lei­viai ir pėsty­sis.
Ta­čiau džiu­gu, kad eis­mo įvy­kių per­nai su­mažė­jo (nuo 54 iki 45), juo­se ma­žiau su­ža­lo­ta žmo­nių (2019 m. bu­vo 76, per­nai – 51).
Iš 45 fik­suotų eis­mo įvy­kių 14 įvy­ko dėl sau­gaus grei­čio ne­pa­si­rin­ki­mo, 8 – dėl sau­gaus at­stu­mo ne­si­lai­ky­mo, 6 – dėl rei­ka­la­vi­mo duo­ti ke­lią ne­vyk­dy­mo va­žiuo­jant per san­kry­žas, 5 – dėl ne­blai­vių vai­ruo­tojų kaltės.
Ir liūd­niau­sia, kad prie vai­ro sėda­ma net ir ge­ro­kai įkau­šus – Plungės po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to duo­me­ni­mis, net 60 pro­c. per­nai su­stab­dytų ne­blai­vių vai­ruo­tojų, pa­tik­ri­nus al­ko­tes­te­riu, „įpūtė“ dau­giau kaip 1,5 pro­milės.
„Tai yra liū­di­nan­ti ten­den­ci­ja, iš­lie­kan­ti ke­letą metų iš eilės“, – sakė G. Po­ce­vi­čius, pa­brėžda­mas, jog ir šie­met ties tuo bus daug dir­ba­ma.
Prio­ri­te­ti­ne sri­ti­mi lie­ka ir pa­vo­jin­gi KET pa­žei­di­mai, mat per­nai jų nu­sta­ty­ta 56 pro­c. dau­giau nei 2019 me­tais.
Triukš­min­giau­sias – V. Ma­čer­nio g. 49-asis na­mas
Nors so­cia­li­nis gy­ve­ni­mas per­nai bu­vo ap­stojęs, ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gimų ra­jo­ne nu­sta­ty­ta dau­giau nei anks­tes­niais me­tais – 3992 (2019 m. bu­vo 3614).
Ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo pro­to­kolų dau­giau­siai su­ra­šy­ta už al­ko­ho­li­nių gėrimų var­to­jimą vie­šo­se vie­to­se ar­ba gir­to pa­si­ro­dymą vie­šo­je vie­to­je, taip pat už ne­di­de­lius vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mus. O jų dau­giau­siai būta dau­gia­bu­čiuo­se na­muo­se, kur gy­ve­na vie­nas ki­tas tau­relės mėgėjas ir triukš­ma­da­rys, truk­dan­tis ap­lin­ki­niams.
Žmo­nių el­ge­siui įta­kos tu­ri ne tik al­ko­ho­lis, bet ir, ma­tyt, jau­nas am­žiaus – net 159 ad­mi­nist­ra­ci­nius nu­si­žen­gi­mus per­nai įvykdė ne­pil­na­me­čiai.
O triukš­min­gu­mu per­nai iš­sis­kyrė Plungė­je, V. Ma­čer­nio gatvė­je, esan­tis 49-asis dau­gia­bu­tis na­mas. Jis su ki­to­mis tri­jo­mis Plungės vie­to­mis – ba­ru „Su­te­mos“, bu­vu­sia ka­vi­ne „Char­lie piz­za“, ka­vi­ne „Ma­žo­ji Gon­din­ga“ – bu­vo įtrauk­tas į kri­mi­no­ge­ni­nių ži­di­nių sąrašą. Čia pa­reigū­nai lankė­si itin daž­nai, vykdė 126-ias pre­ven­ci­nes prie­mo­nes.
V. Ma­čer­nio 49-ame na­me per­nai fik­suo­ta net 81 teisės pa­žei­di­mas, mat čia, anot G. Po­ce­vi­čiaus, yra ke­le­tas gy­ven­tojų, lin­ku­sių var­to­ti al­ko­holį ir triukš­mau­ti.
„Ir tie skai­čiai būtų di­des­ni, jei po­li­ci­ja ne­si­lan­kytų ži­di­niuo­se kiek­vieną dieną ir ne­dirbtų su ri­zi­kos as­me­ni­mis“, – sakė ko­mi­sa­ras.
Plungės ra­jo­ne yra ne tik „karštųjų taškų“, bet ir į ri­zi­kos sąrašą įtrauktų as­menų. Per­nai pa­reigū­nai aky­liau stebė­jo ir dir­bo net su 85-iais to­kiais ra­jo­no gy­ven­to­jais.
Pre­ven­cinės prie­monės
Sie­kiant, kad Plungės ra­jo­ne gy­ven­ti būtų kuo sau­giau, įgy­ven­di­na­mos įvai­rios pre­ven­cinės prie­monės. Stip­ri­nant kai­miškųjų te­ri­to­rijų sau­gumą joms pri­skir­ti bend­ruo­menės pa­reigū­nai, ku­riems gy­ven­to­jai ga­li iš­sa­ky­ti sa­vo bėdas. Tie­sa, dėl pan­de­mi­jos ta veik­la kiek nu­trūko.
Sie­kiant, kad smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je mažėtų, su­da­ry­tas smur­tau­ti lin­ku­sių as­menų sąra­šas. Šiuo me­tu ja­me yra 30 Plungės ra­jo­no gy­ven­tojų. Anot G. Po­ce­vi­čiaus, tie žmonės jau­čia di­desnį po­li­ci­jos dėmesį, su kiek­vie­nu šiuo as­me­niu dir­ba­ma in­di­vi­dua­liai, sten­gian­tis pa­keis­ti jo el­gesį.
Taip pat su­kur­ta po­kal­bių grupė, su­jun­gian­ti pa­reigū­nus, se­niū­nus, ak­ty­vius ra­jo­no gy­ven­to­jus. Pre­ven­cinės prie­monės vyk­do­mos ne­pil­na­me­čių su­si­būrimų vie­to­se, kur da­ro­ma nu­si­žen­gimų. O Plungės PK bend­ruo­menės pa­reigūnės per­nai or­ga­ni­za­vo 188 pre­ven­ci­nes prie­mo­nes ar ren­gi­nius.
Po­li­ci­ja tu­ri ir pa­gal­bi­ninkų – jai pa­de­da 6 po­li­ci­jos rėmėjai, per ka­ran­tiną tal­ki­na šau­liai.
„Nebė­ra kur steng­tis“
Išk­lausęs Plungės PK veik­los ata­skaitą, me­ras Aud­rius Kli­šo­nis pa­si­džiaugė plun­giš­kių pa­sie­ki­mais, brand­žiu ko­lek­ty­vu ir į jį leng­vai įsi­lie­ju­siu nau­juo­ju vir­ši­nin­ku G. Po­ce­vi­čiu­mi. Pri­si­minė sva­rią pa­reigūnų pa­galbą, „kai iš Var­ka­lių žmo­nes reikė­jo iš­vež­ti, kur nuo­gi lakstė, švaistė­si pei­liais“. Me­ras kalbė­jo apie si­tua­ciją, kuo­met pra­ėjusį pa­va­sarį, pra­si­dėjus pan­de­mi­jai, iš už­sie­nio grįžęs var­ka­liš­kis su­pa­ni­ka­vo, jog karš­čiuo­ja, ir gra­si­no nu­si­žu­dy­siąs. Nuo at­vy­ku­sių me­dikų ir pa­reigūnų jis gynė­si pei­liais.
Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas taip pat gyrė plun­giš­kius už jų darbą, sa­ky­da­mas, kad šiems jau „ne­bėra kur steng­tis“. To­kios pat nuo­monės bu­vo ir D. Jur­ku­vienė, pa­si­džiau­gu­si, kad ko­le­gos iš­lai­ko bu­vusį anks­tesnį ap­skri­ties lygį ir ne­tgi jį ge­ri­na.
O Sei­mo na­rys J. Raz­ma sakė vi­lia­sis, jog va­do­vybė plun­giš­kius už to­kius ge­rus re­zul­ta­tus įver­tins pre­mi­jo­mis.