Minint miesto gimtadienį – laiškas ateities kartoms

Gin­tarės KAR­MO­NIENĖS nuo­trau­ka
Dau­giau­siai ren­gi­nių, skirtų su­kak­čiai pa­minė­ti, nu­ma­ty­ta per Plungės mies­to šventę
Kaip ži­nia, 2022-ie­ji tiek Plun­gei, tiek Pla­te­liams – ypa­tin­gi, mat šie­met su­kan­ka 230 metų, kai šioms vie­tovėms bu­vo su­teik­tos Mag­de­bur­go teisės. Kaip ke­ti­na­ma įpras­min­ti šią iš­ties neei­linę su­kaktį, kalbė­ta per ne­se­niai vy­kusį Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ta­ry­bos Švie­ti­mo, kultū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sėdį, ku­rio me­tu pri­sta­ty­ti pa­grin­di­niai ju­bi­lie­jinės pro­gra­mos ak­cen­tai. Vie­nu jų turėtų tap­ti laiš­kas atei­ties kar­toms. Kap­sulę su svar­biau­siais Plungės kraš­to is­to­ri­jos mo­men­tais, šių dienų ak­tua­li­jo­mis, nuei­to ke­lio at­spind­žiais, tiks­lais bei vi­zi­jo­mis ke­ti­na­ma įkas­ti per tra­di­cinę mies­to šventę.Vis­kas pri­klau­so nuo fi­nansų

Kaip minė­jo Kultū­ros ir viešųjų ry­šių sky­riaus vyr. spe­cia­listė Ing­ri­da Uz­ne­vi­čiūtė, su­pla­nuotų ren­gi­nių spekt­ras – iš­ties pla­tus, ta­čiau ar vi­siems bus lem­ta įvyk­ti, pri­klau­so nuo fi­nansų. Pa­sak spe­cia­listės, ju­bi­lie­jinė pro­gra­ma, prie ku­rios dir­bo spe­cia­liai tam su­da­ry­ta dar­bo grupė, va­do­vau­ja­ma Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo Man­to Čes­naus­ko, pa­reng­ta ne­ži­nant fi­nan­si­nių ga­li­my­bių. Esą po to, kai bus išspręs­tas lėšų klau­si­mas, ir paaiškės, kiek ir ko­kių ren­gi­nių įvyks mi­nint Plun­gei ir Pla­te­liams reikš­mingą su­kaktį.
Kol kas, anot taip pat minė­to­je dar­bo grupė­je dir­bu­sios I. Uz­ne­vi­čiūtės, vi­sa pro­gra­ma re­mia­si į kultū­ros įstai­gas bei jų pi­ni­gus.
Kad dar­bo gru­pei te­ko iš­ties su­dėtin­ga už­duo­tis – pa­reng­ti pro­gramą, ne­tu­rint konk­re­čių gai­rių, įsi­vaiz­da­vi­mo, kaip tai pa­da­ry­ti, bei ne­ži­nant fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­nių ir lėšų – po­sėdžio me­tu sakė ir M. Čes­naus­kas. Jo tei­gi­mu, būtent dėl šių prie­žas­čių ju­bi­lie­jinė pro­gra­ma kol kas – ga­na abst­rak­ti ir be konk­re­čių ga­ran­tijų, kad vi­si į ją su­gulę ren­gi­niai įvyks.
Ta­čiau dar­bo grupės va­do­vas pa­ti­ki­no, kad pro­gra­ma nėra baig­tinė ir metų ei­go­je ją bus ga­li­ma ko­re­guo­ti. Anot M. Čes­naus­ko, pa­grin­di­niai pro­gra­mos ren­gi­niai tik­rai įvyks. Tie­sa, dar­bo grupės va­do­vas pa­žymė­jo, kad did­žiau­sias indė­lis į pro­gramą yra įstaigų, ku­rios vie­no­kiais ar ki­to­kiais ren­gi­niais ke­ti­na pri­si­dėti prie gim­ta­die­nių įpras­mi­ni­mo.


Plungės kultū­ros cent­ro indė­lis

Žvel­giant į ju­bi­lie­jinę pro­gramą ma­ty­ti, kad įvai­rios įstai­gos ža­da iš­ties ženk­liai pri­si­dėti prie Mag­de­bur­go tei­sių su­tei­ki­mo ju­bi­lie­jinės su­kak­ties. Itin di­delę ren­gi­nių ir įvai­rių pro­jektų „puokštę“ šiai pro­gai yra pa­rengęs Plungės kultū­ros cent­ras. Ar­ti­miau­sias ren­gi­nys, skir­tas Plungės gim­ta­die­niui, jau – kitą sa­vaitę, mi­nint Lie­tu­vos vals­tybės at­kūri­mo dieną. Ta pro­ga įstai­ga rengs bend­ruo­menės šventę „Py­ra­gas Plungės ir Lie­tu­vos gim­ta­die­niui“. Tie­sa, šįkart šventė dėl su­pran­tamų prie­žas­čių vyks nuo­to­li­niu būdu.
Dar sykį Kultū­ros cent­ras į bend­ruo­menės ren­ginį plun­giš­kius kvies per bir­že­lio mėnesį pla­nuo­jamą tra­di­cinę Plungės mies­to šventę. Jos me­tu mies­to šir­dy­je – Se­na­mies­čio aikštė­je – turėtų būti su­reng­ta at­vi­ra įvai­rių Plungės įmo­nių ir įstaigų die­na.
Ir tai – tik tru­pinė­lis Kultū­ros cent­ro pla­nuo­jamų ren­gi­nių. An­tai ko­vo mėnesį ža­da­ma su­reng­ti re­gio­ninį skai­tovų ir jaunųjų poe­zi­jos kūrėjų kon­kursą pa­trio­tinė­mis te­mo­mis Plungės ra­jo­nui. Dar vėliau, jei vis­kas vyks taip, kai nu­ma­ty­ta, plun­giš­kių dėme­sio lauks šiuo­lai­ki­nio sce­nos me­no fes­ti­va­lis „Eks­pe­ri­men­tinės me­no jung­tys“. Ju­bi­liejų šven­čian­čios Plungės pa­dangę su­dre­bins ir folk­lo­ro fes­ti­va­lis „Sau­lelė rau­do­na“, ku­rio pro­gra­ma taip pat bus orien­tuo­ta į mies­to gim­ta­dienį.
I. Uz­ne­vi­čiūtės tei­gi­mu, dar vie­nas gra­žus bei įdo­mus šios įstai­gos ren­gi­nys – in­te­rak­ty­vi fo­tog­ra­fi­jos pa­ro­da-marš­ru­tas su šiuo­lai­ki­niu ho­ri­zon­tu. Taip pat pla­nuo­ja­ma res­pub­li­kinė dainų ir šo­kių šventė „Plun­gei 230“, ku­ri nu­ma­ty­ta bir­že­lio mėnesį.


Eks­po­nuos pri­vi­le­gi­jos ori­gi­nalą

Ži­no­ma, prie ju­bi­lie­jaus pa­minė­ji­mo pri­si­dės ir Že­mai­čių dailės mu­zie­jus, ku­rio rūpes­čiu į Plungę at­ke­liau­ja iš Vil­niaus uni­ver­si­te­to Rank­raš­čių sky­riaus pa­si­sko­lin­tas eks­po­na­tas – 
Plungės mies­to pri­vi­le­gi­jos ori­gi­na­las, kurį pa­ma­ty­ti plun­giš­kiai galės jau Va­sa­rio 16-ąją ap­si­lankę My­ko­lo Ogins­kio rūmuo­se. Svar­bu tai, kad šis svar­bus do­ku­men­tas Plungė­je liks iki pat lapk­ri­čio 10-osios.
„Dėl šio eks­po­na­to mu­zie­jus jau su­si­taręs. Tai – di­de­lis įvy­kis kiek­vie­nam plun­giš­kiui ir vi­sai Plun­gei“, – kalbė­jo I. Uz­ne­vi­čiūtė.
O štai ru­denį mu­zie­jus ke­ti­na su­reng­ti kon­fe­ren­ciją, skir­ta Mag­de­bur­go tei­sių su­tei­ki­mo Plun­gei ir Pla­te­liams 230-osioms me­tinėms, ku­rios me­tu, anot spe­cia­listės, pra­ne­ši­mus skai­tys itin ryškūs pra­nešė­jai. Ti­ki­ma­si, jog per kon­fe­ren­ciją pri­sta­ty­ti pra­ne­ši­mai su­guls į lei­dinį, ku­ria­me, kaip pla­nuo­ja­ma, pui­kuo­sis Plungės mies­to pri­vi­le­gi­jos ko­pi­ja bei is­to­rinės Plungės ir Pla­te­lių nuo­trau­kos. Anot I. Uz­ne­vi­čiūtės, tai būtų ko­ky­biš­kas rep­re­zen­ta­ci­nis Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės lei­di­nys.


Ra­šys laišką atei­ties kar­toms

Gra­žiu ir išs­kir­ti­niu šven­tinės pro­gra­mos ak­cen­tu turėtų tap­ti kap­sulės – laiš­ko atei­ties kar­toms – įka­si­mas, ku­ris, kaip pa­svars­ty­ta, galėtų įvyk­ti per mies­to šventę. Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos su­ma­ny­ta­me laiš­ke at­si­spindėtų šių dienų ak­tua­li­jos, Plungės ra­jo­no is­to­ri­ja, nuei­tas ke­lias, tiks­lai, vi­zi­jos.
Taip pat už­si­min­ta, jog būtų ga­li­ma puo­selė­ti idėją atei­ty­je su­kur­ti pa­minklą Plungės mies­tui ir ra­jo­nui. Spe­cia­lus pa­mink­las galėtų iš­kil­ti pa­si­tin­kant ap­va­lesnę Plungės su­kaktį – 250 metų Mag­de­bur­go su­tei­ki­mo ju­bi­liejų.
Dar­bo grupė pa­si­džiaugė, kad ma­žes­niais ar di­des­niais ren­gi­niais pri­si­dėti prie mies­to gim­ta­die­nio no­ri ne tik kultū­ros, bet ir švie­ti­mo įstai­gos. Net dar­že­liai ne­ža­da pa­mirš­ti mies­tui ir jo žmonėms reikš­min­gos su­kak­ties.


Švęs ir Pla­te­liai

Ži­no­ma, sa­vo mies­te­lio gim­ta­die­nio ne­ža­da pa­mirš­ti ir pla­te­liš­kiai, ku­rie ju­bi­lie­ji­niams me­tams ruo­šia­si su­būrę vi­sas įstai­gas. Pla­te­liuo­se taip pat pla­nuo­ja­ma vi­sa puokštė šven­ti­nių ren­gi­nių
Čia su­pla­nuo­ta dau­gybė pa­rodų, ju­bi­lie­ji­nių kon­certų, ku­rių vieną do­va­nos folk­lo­ro an­samb­lis „Pla­telē“. Taip pat lauks šach­matų tur­ny­ras ir ki­ti spor­to čem­pio­na­tai bei var­žy­bos, spek­tak­liai, ka­pelų fes­ti­va­lis, iš­kil­min­gos šven­tos Mi­šios, že­mai­tiš­kos poe­zi­jos ir mu­zi­kos va­ka­ras bei dau­gybė kitų ren­gi­nių, ku­riais Pla­te­liai pa­minės Mag­de­bur­go tei­sių su­tei­ki­mo ju­bi­liejų.
Prie Plungės ir Pla­te­lių gim­ta­die­nių, kaip sakė I. Uz­ne­vi­čiūtė, pri­si­dės ir Sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­ja, ku­ri jau pa­si­rūpi­no, kad šiai pro­gai būtų su­kur­tas spe­cia­lus lo­go­ti­pas. Gra­žią su­kaktį pri­mins ir ki­tos rep­re­zen­ta­cinės smulk­me­nos – puo­de­liai, ženk­liu­kai, ra­šik­liai, puoš­ti su­kak­ties at­ri­bu­ti­ka.
Ži­no­ma, svars­to­ma ir dėl Plungės bei Pla­te­lių puo­šy­bos ele­mentų. Anot spe­cia­listės, min­čių ir idėjų, kaip būtų ga­li­ma pa­puoš­ti mies­tus, yra daug. Jei bus tam lėšų, šven­ti­nių pa­puo­šimų tik­rai at­si­ras.


Prog­ra­ma su­žavė­jo ne vi­sus

Su pro­gra­ma drau­ge su ko­le­go­mis su­si­pa­ži­nu­si vi­ce­merė As­ta Beier­le-Ei­gir­dienė at­kreipė dėmesį į tai, kad daug ju­bi­lie­ji­nių ren­gi­nių vyks per Plungės mies­to šventę. Esą bu­vo priim­tas po­li­ti­nis spren­di­mas sausį, kai mi­ni­mas Mag­de­bur­go tei­sių ju­bi­lie­jus, at­si­sa­ky­ti ren­gi­nių. Mat tiks­las – švęsti ne ma­žo­je sau­jelėje už­da­ro­je pa­tal­po­je, o drau­ge su vi­sais mies­tie­čiais. At­vi­ro­se erdvė­se vyks­tan­čiuo­se ren­gi­niuo­se galės da­ly­vau­ti vi­si no­rin­tie­ji. Tai, anot vi­ce­merės, svar­biau­sia. „No­ri­me švęsti mies­to gim­ta­dienį su vi­sais žmonė­mis“, – sakė ji.
Pa­rengtą pro­gramą pa­ko­men­ta­vo ir me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, ku­ris pa­si­džiaugė, kad dar­bo gru­pei iš­ties per trumpą laiką pa­vy­ko tiek daug nu­veik­ti ir su­da­ry­ti ren­gi­nių tur­tingą šven­tinę pro­gramą.
O štai ko­mi­te­to bei Sa­vi­val­dybės ta­ry­bos narė Jo­lan­ta Skur­daus­kienė bu­vo kiek ki­to­kios nuo­monės. Jos pa­stebė­ji­mu, to­kiai pro­gai skir­ta pro­gra­ma at­ro­do ga­na kuk­liai. Po­li­tikė pa­si­ge­do Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko di­rek­ci­jos, tu­rin­čios pa­tir­ties ty­rinė­jant Pla­te­lių is­to­riją, indė­lio, taip pat „Sau­lutės“ drau­gi­jos įsit­rau­ki­mo. Prog­ra­mo­je J. Skur­daus­kienė sakė tikė­ju­sis iš­vys­ti ir dau­giau spor­to bend­ruo­menės ini­cia­tyvų.
Ta­čiau M. Čes­naus­kas paaiš­ki­no, kad pla­te­liš­kiai pa­teikė bend­rus su­ma­ny­mus, ku­rie ne vie­na­me su­si­ti­ki­me ap­tar­ti visų įstaigų at­stovų. Ne­va dėl ju­bi­lie­jaus įpras­mi­ni­mo su­si­telkė vi­sos Pla­te­liuo­se vei­kian­čios įstai­gos. O rea­guo­da­mas į pa­stabą dėl spor­to bend­ruo­menės įsit­rau­ki­mo grupės va­do­vas pa­ti­ki­no, kad vi­soms įstai­goms ir or­ga­ni­za­ci­joms bu­vo iš­siųs­tas kvie­ti­mas pri­si­dėti prie pro­gra­mos.